دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، شهریور 1402 
بررسی تغییرات ریختی ماهی کفال طلایی Chelon auratus (Risso, 1810) در بخش جنوبی حوضۀ دریای کاسپین با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

صفحه 1-18

10.22108/tbj.2022.134542.1209

کیوان عباسی رنجبر؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ سیامک باقری؛ علینقی سرپناه؛ اکبر پورغلامی مقدم


اطلاعات جدید از قارچ‌های تیره Erysiphaceae (Ascomycota: Helotiales) از استان کهگیلویه و بویراحمد، ایران

صفحه 53-78

10.22108/tbj.2023.139048.1239

پردیس السادات موسوی نژاد؛ مهدی پیرنیا؛ مجتبی کیخاصابر؛ شیراحمد سارانی؛ مهدی دهقانی کاظمی؛ سید یوسف بهروز