داوران سال 1401

داوران از تاریخ 1/1/ 1401 تا تاریخ 30/ 12/ 1401

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

آزاده

اخوان روفیگر

aakhavan2007@yahoo.com

استادیار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

مصطفی

اسدی

assadi1950@yahoo.com

استاد

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

عاطفه

امیراحمدی

a.amirahmadi@du.ac.ir

استادیار

دانشگاه دامغان

نرگس

امراللهی بیوکی

bionab1@gmail.com

دانشیار

دانشگاه هرمزگان

طیبه

امینی

tayebehamini@yahoo.com

مربی

 

علی

باقری

alibagheri007@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/916236

محمود

بیدار لرد

bidar.zist@gmail.com

سایر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

حسین

براهوئی

barahoei@uoz.ac.ir

استادیار

گروه زراعت و اصلاح نباتات گیاهی، پژوهشگاه زابل

محمدرضا

پریشانی فروشانی

mrparishani@gmail.com

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.webofscience.com/wos/author/record/2219550

آزاد

تیموری

a.teimori@uk.ac.ir

استادیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

عزیزالله

جعفری

az.jafari2010@gmail.com

استادیار

دانشگاه یاسوج

نسترن

جلیلیان

najalilian@gmail.com

دانشیار

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه

نواز

خرازیان

nkharazian@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2376722

الهه

دقیقی

daghighi@uni-bremen.de

 

University of Bremen, Germany

امیر

دهقانی

a.dehghani93@gmail.com

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سعید

دوازده امامی

s.12emami@yahoo.com

دانشیار

مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

حسام الدین

زالی

hessamzali1395@gmail.com

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد

محمود

سینایی

oceanography.sina@gmail.com

استادیار

دانشگاه چابهار

علی

سنبلی

a-sonboli@sbu.ac.ir

استادیار

 

مهران

شاهی

mshahi1346@gmail.com

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

رضا

شیخ اکبری مهر

reza.sheikhakbari@gmail.com

استادیار

دانشگاه قم

مجید

شریفی تهرانی

msht.ir@outlook.com

استادیار

دانشگاه شهرکرد

کیوان

صفی خانی

ksafikhani487@gmail.com

استادیار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

شبنم

عباسی

abbasishabnam@yahoo.com

سایر

دانشگاه فرهنگیان

مجید

عسکری

mahesni@gmail.com

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

جلیل

علوی

jalilalavi@yahoo.com

استادیار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

عطیه

فلاطوری

a.falatoury@areeo.ac.ir

استادیار

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

مهدی

قنبری فردی

meghfardi@gmail.com

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2352275

فرخ

قهرمانی نژاد

fgh@khu.ac.ir

استاد

دانشگاه خوارزمی

شاهرخ

کاظم‌پور اوصالو

skosaloo@modares.ac.ir

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

مریم

کشاورزی

neshat112000@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه الزهرا

مرتضی

کهراریان

mortezakahrarian@gmail.com

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

سید مسعود

مجدزاده

madjdzadeh@uk.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر

بهزاد

میری

behzadmiri664@gmail.com

سایر

دانشگاه رازی

ایوب

مرادی

aiuobmoradi50@gmail.com

سایر

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج استان گیلان

ایوب

مرادی

aiuobmoradi50@gmail.com

سایر

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج استان گیلان

مجید

مرادمند

moradmand.arachnids@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1264267

سید عباس

میرجلیلی

a.mirjalili@areeo.ac.ir

دانشیار

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

فرشید

معماریانی

memariani@um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

اسماء

معین الدینی

moeinadini999@gmail.com

سایر

محقق  (دانشگاه تهران)

حمید

موذنی

moazzeni.h@gmail.com

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

سید حامد

موسوی ثابت

mosavii.h@gmail.com

دانشیار

دانشگاه گیلان

فرحناز

مولوی

fm_yazdan@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد مشهد

رضا

نادری

rezanaderia@du.ac.ir

استادیار

دانشگاه دامغان

رضا

ندرلو

rnaderloo@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

احمد

ندیمی

nadimi@gau.ac.ir

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

منوچهر

نصری

nasri.m@lu.ac.ir

استادیار

دانشگاه لرستان

مهراد

نصیرخانی

greenartificialturfgrass@gmail.com

استادیار

واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک