سردبیر


دکتر محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر دانشگاه اصفهان

تاکسونومی و بیوسیستماتیک

 • mrrsci.ui.ac.ir
 • h-index: 15

مدیر مسئول


دکتر حجت الله سعیدی دانشگاه اصفهان

دکترای سیستماتیک گیاهی

 • ho.saeidisci.ui.ac.ir
 • h-index: 13

دبیر تخصصی


دکتر علی باقری استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

تاکسونومی گیاهی

 • a.bagherisci.ui.ac.ir
 • h-index: 6

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید اجتهادی دانشگاه فردوسی مشهد

اکولوژی گیاهی

 • hejtehadiferdowsi.um.ac.ir
 • h-index: 13

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر احسانپور دانشگاه اصفهان

فیزیولوژی گیاهی

 • ehsanpousci.ui.ac.ir
 • h-index: 24

اعضای هیات تحریریه


دکتر هما رجایی دانشگاه شیراز

زیست شناسی گیاهی

 • hrajaeisusc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی دانشگاه صنعتی اصفهان

اصلاح نبات

 • sayedtcc.iut.ac.ir
 • h-index: 21

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مسعود مجدزاده دانشگاه شهید باهنر کرمان

حشره شناسی

 • madjdzadehuk.ac.ir
 • h-index: 11

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد عباسی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

 • pucciniagmail.com
 • h-index: 13

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین فتح‌پور دانشگاه اصفهان

جانورشناسی

 • hfathsci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اصغر معصومی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

سیستماتیک گیاهی

 • maassoumirifr-ac.ir
 • h-index: 22

اعضای هیات تحریریه


دکتر صادق ولیان بروجنی دانشگاه اصفهان

ژنتیک

 • svallianbiol.ui.ac.ir
 • h-index: 17

کارشناس نشریه


زهرا بهشتی نژاد دانشگاه اصفهان

 • tbjres.ui.ac.ir