درباره نشریه

نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک به صورت فصلنامه به زبان فارسی منتشر می شود. دسترسی به این نشریه آزاد است و بررسی مقاله در این نشریه مشمول هزینه  است.

عنوان: تاکسونومی و بیوسیستماتیک

عنوان انگلیسی: Taxonomy and Biosystematics

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: حجت الله سعیدی

سردبیر: علی باقری

شاپای الکترونیکی: 2190- 2322

اعتبار نشریه:  علمی    

رتبه در ISC: ضریب تاثیر 0/438 - Q1

رتبه در وزارت علوم: الف

زبان:  فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار: فصلنامه

شروع انتشار: زمستان 1388

نوع داوری:  دوسو ناشناس

هزینه انتشار: ندارد

دسترسی: آزاد

 CC License: CC BY-NC

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: turnitin, Grammarly, Hamanandjou, iThenticate, SID, Google Scholar, Google, Magiran

نمایه شده   Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host, Linked in,  Ulrichswe,  Scopus...

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.

مالک حق‌مؤلف / دارنده حق حق‌مؤلف: نویسندگان دارندۀ حق‌مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیت هستند. نویسنده کنترل کاملی بر اثر علمی خود دارد (به عنوان مثال، حق استفاده مجدد، توزیع، انتشار مجدد و غیره را حفظ می‌کند).

نکته: مقالات منتشر شده  از جلد 14 شماره 52 (2022) تحت مجوز  (CC BY-NC 4.0) است.

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.  

 خط مشی سرقت ادبی: نویسنده (نویسندگان) باید از سرقت ادبی از هر نوع خودداری کنند و در صورت اصالت متن، از اصل مالکیت معنوی و مالکیت مشترک داده ها تبعیت کنند. مشاهدات جدید با نشان دادن امکان تکرارپذیری آزمایش ها به عنوان سرقت ادبی تفسیر نمی شود، مشروط بر اینکه داده هایی که باید تأیید شوند به صراحت نقل شده باشند. 

نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک هر مورد سرقت ادبی را بر اساس معیارهای خود قضاوت می کند. اگر سرقت ادبی توسط ویراستاران، داوران یا هیات تحریریه در هر مرحله از انتشار، قبل یا بعد از پذیرش، در حین ویرایش یا در مرحله اثبات صفحه شناسایی شود، به نویسنده یا نویسنده‌ها هشدار داده شده  و از او خواسته می شود تا متن را بازنویسی کند و به منابع اصلی استناد دقیق بدهد. اگر سرقت ادبی گسترده باشد، ممکن است مقاله رد شود.

در صورت تشخیص سرقت علمی گسترده پس از انتشار مقاله، مقاله از آرشیو حذف می‌شود، این سرقت ادبی در سایت نشریه اعلام می‌شود و نام (نویسنده یا نویسندگان) در لیست سیاه قرار می‌گیرد.