اهداف و چشم انداز

دانشگاه اصفهان با هدف معرفی و نشر آخرین یافته‌های علمی پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی در زمینه تاکسونومی و بیوسیستماتیک با تأکید بر خزانه وراثتی جانداران (یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها)، نشریه علمی تاکسونومی و بیوسیستماتیک را با عنوان انگلیسی Taxonomy and Biosystematics به صورت فصلنامه منتشر می‌نماید.

نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک، مقاله‌های اصیل پژوهشی در زمینه‌های ذیل را پس از داوری دقیق به صورت مقاله کامل (full paper) و مقاله کوتاه (short paper) به چاپ می‌رساند:

معرفی تاکسون‌های جدید، مرور نامگذاری تاکسون‌ها.

طبقه‌بندی تاکسون‌ها.

معرفی روش‌های نوین ایجاد و تحلیل داده‌ها.

ژن ‌اکولوژی.

ژنتیک ‌جمعیت‌ها و تنوع ‌وراثتی.

تنوع ‌زیستی و فیلوژنی ‌تاکسون‌ها.