داوران سال 1398

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی تحصیلات رشته تخصصی کشور شهر سمت / سازمان
مصطفی اسدی assadi1950@yahoo.com استاد دکترای تخصصی       موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمدرضا اشرف‌زاده mrashrafzadeh@sku.ac.ir استادیار دکترای تخصصی جانوری بیوسیستماتیک   شهرکرد استادیار گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
سعید افشارزاده s.afshar@sci.ui.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی گیاهی بیوسیستماتیک     گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری، دانشکده علوم و فناوریهای زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد حسین اهتمام hehtemam@iut.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی       دانشگاه صنعتی اصفهان
علی باقری alibagheri007@gmail.com استادیار دکترای تخصصی گیاهی تاکسونومی   اصفهان دانشگاه اصفهان
محمود بیدار لرد bidar.zist@gmail.com سایر دکترای تخصصی       استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت

پژوهش سرای سبلان
شاهرخ پاشایی راد sp2191@gmail.com دانشیار دکترای تخصصی       دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
منیژه پاکروان فرد mpf176@yahoo.com دانشیار دکترای تخصصی گیاهی بیوسیستماتیک     دانشگاه الزهرا. گروه زیست شناسی
محمدرضا پریشانی فروشانی mrparishani@gmail.com استادیار دکترای تخصصی گیاهی تاکسونومی   اهواز گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
نسترن جلیلیان najalilian@gmail.com استادیار دکترای تخصصی       بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه،
محمدرضا جوهرچی joharchimr@yahoo.com مربی کارشناسی ارشد گیاهی بیوسیستماتیک     دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام حمزه hamzehee@rifr-ac.ir استادیار دکترای تخصصی       موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
نواز خرازیان nkharazian@gmail.com دانشیار دکترای تخصصی گیاهی بیوسیستماتیک     گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
ابراهیم سلیمان نژادیان soley322@rocketmail.com جانوری بیوسیستماتیک     بازنشسته
ناصر سنچولی nsanchooli@uoz.ac.ir استادیار دکترای تخصصی جانوری بیوسیستماتیک   زابل گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران
مجید شریفی تهرانی msht.ir@outlook.com استادیار دکترای تخصصی گیاهی بیوسیستماتیک   شهرکرد شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
دوستمراد ظفری zafari_d@yahoo.com دانشیار دکترای تخصصی گیاهی بیوسیستماتیک     دانشگاه بوعلی سینا همدان
هلن عالی پناه halipanah@gmail.com استادیار دکترای تخصصی       تهران – بزرگراه چمران – خیابان یمن – پلاک 1 و 2 – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور – بخش تحقیقات رده بندی حشرات –
مهرداد عباسی puccinia@gmail.com دانشیار دکترای تخصصی        
مجید عسکری سیاهویی askarisey@gmail.com استادیار دکترای تخصصی جانوری بیوسیستماتیک     رئیس بخش تحقیقات گیاهپزشکی
یونس عصری asri@rifr-ac.ir دانشیار دکترای تخصصی       آزادراه تهران-کرج، آزادشهر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
لیدا فکرت lfekratt@yahoo.com دانشیار دکترای تخصصی جانوری تاکسونومی     دانشگاه فردوسی مشهد
رسول کرمیانی rasoul.karamiani@gmail.com استادیار دکترای تخصصی     کرمانشاه عضو هیات علمی دانشگاه رازی
یزدان کیوانی keivany@cc.iut.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی جانوری بیوسیستماتیک     دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی
سید مسعود مجدزاده madjdzadeh@uk.ac.ir دانشیار دکترای تخصصی جانوری تاکسونومی   کرمان گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر،  کرمان، ایران
عباس محمدی خرم آبادی mohammadikh_abb@yahoo.com گیاهی بیوسیستماتیک     گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، داراب، ایران.
مجید مرادمند moradmand.arachnids@gmail.com استادیار دکترای تخصصی       دانشگاه اصفهان
فاطمه معین fatemeh.moein@gmail.com سایر دکترای تخصصی گیاهی بیوسیستماتیک     دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان
سید منصور میرتاج الدینی mirtadzadini@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی       کرمان: انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی
رضا نادری rezanaderia@du.ac.ir استادیار دکترای تخصصی       استادیار دانشکده زیست شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دانشگاه دامغان، دامغان
فاطمه ناصرنخعی nasernakhai@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی       گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز ایران
احمد ندیمی nadimi@gau.ac.ir استادیار دکترای تخصصی جانوری تاکسونومی   گرگان گرگان- میدان بسیج- گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
منوچهر نصری man_nasri@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی     خرم‌آباد عضو هیئت‌علمی دانشگاه لرستان
علیرضا نقی‌نژاد anaqinezhad@gmail.com استاد دکترای تخصصی       دانشگاه مازندران
کاظم نگارش kazem_negaresh@yahoo.com استادیار دکترای تخصصی گیاهی تاکسونومی   اهواز گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران