دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، خرداد 1402 
تحلیل خصوصیات پوشش گیاهی منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی در محورهای طبیعت‌گردی

صفحه 83-106

10.22108/tbj.2023.138554.1236

حنانه سادات سادات موسوی؛ افشین دانه‌کار؛ علی جهانی؛ وحید اعتماد؛ فرنوش عطار صحراگرد