ارزیابی عملکرد ارزش‌های شاخص بوم‌شناختی النبرگ در پیش‌بینی برخی ویژگی‌های خاک در جنگل صلاح‌الدین کلا نوشهر
2. ارزیابی عملکرد ارزش‌های شاخص بوم‌شناختی النبرگ در پیش‌بینی برخی ویژگی‌های خاک در جنگل صلاح‌الدین کلا نوشهر

سمانه توکلی؛ حمید اجتهادی؛ امید اسماعیل زاده

دوره 11، شماره 38 ، بهار 1398، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.117404.1089

چکیده
  استفاده از ارزش‌های شاخص النبرگ یکی از رایج‌ترین روش‌ها در تخمین شرایط محیطی با استفاده از گیاهان است؛ هرچند به‌علت ایراد‌های وارد بر سیستم النبرگ ازجمله احتیاط در استفاده از آن خارج از اروپای مرکزی، ...  بیشتر
ویژگیهای تشریحی و ریختی برگ برخی گونه هایFagus ، Quercus و (Fagaceae) Castanea از برخی رویشگاه‌های ایران
3. ویژگیهای تشریحی و ریختی برگ برخی گونه هایFagus ، Quercus و (Fagaceae) Castanea از برخی رویشگاه‌های ایران

زهره کریمی؛ اعظم قوی اندام؛ افضل سادات برهانی

دوره 11، شماره 38 ، بهار 1398، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.118193.1094

چکیده
  تیرۀ راش دارای 8 سرده و بیش‌از 1000 گونه است. باوجود پیشرفت‌های زیاد در فهم ارتباطات انساب‌شناسی براساس داده‌های مولکولی، حضور هیبریدها یا حضور ترادف‌های مبهم تصدیق می‌کنند که صفات ریختی، تشریحی یا ...  بیشتر
تزئینات پوشش دانۀ برخی‌از گونه‌های جنس L. Vicia و ارزش عملی آنها در طبقه‌بندی
4. تزئینات پوشش دانۀ برخی‌از گونه‌های جنس L. Vicia و ارزش عملی آنها در طبقه‌بندی

محمد حسین اهتمام؛ سیدعلی‌محمد میرمحمدی میبدی

دوره 11، شماره 38 ، بهار 1398، صفحه 43-54

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.100703.1000

چکیده
  چکیده الگوهای ریزریخت‌شناسی و تزئینات پوشش دانه در برخی‌از جنس‌ها، ارزش بسیاری در مطالعات سیستماتیک دارد. این مطالعه با هدف معرفی کاربرد این داده‌ها در کمک به شناسایی گونه‌های جنس ماشک (Vicia L.) انجام ...  بیشتر
مفسر دستورات APL و برنامۀ کامپیوتریListMaker برای پایگاه داده‌های فلوریستیک Alamut
5. مفسر دستورات APL و برنامۀ کامپیوتریListMaker برای پایگاه داده‌های فلوریستیک Alamut

مجید شریفی تهرانی

دوره 11، شماره 38 ، بهار 1398، صفحه 55-78

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.118744.1095

چکیده
  پایگاه داده‌های الموت، اطلاعاتی را از حضور گونه‌های گیاهی در نقاط مختلف ایران گردآوری می‌کند و در کنار ذخیره‌سازی داده‌های فلوریستیک، نرم‌افزارهایی برای استفاده از آنها دارد. با افزایش داده‌های ...  بیشتر
واژگونی درون‌گونه‌ای در ناحیۀ psbA-trnH و تأثیر آن در بارکدگذاری: مطالعۀ موردی گروه Capparis spinosa L.
6. واژگونی درون‌گونه‌ای در ناحیۀ psbA-trnH و تأثیر آن در بارکدگذاری: مطالعۀ موردی گروه Capparis spinosa L.

مریم احمدی؛ حجت اله سعیدی؛ سید منصور میرتاج الدینی

دوره 11، شماره 38 ، بهار 1398، صفحه 79-90

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.117393.1090

چکیده
  بارکدگذاری DNA یکی از روش‌های رو به گسترش در سیستماتیک مولکولی برای شناسایی گونه‌ها است. ناحیۀ psbA-trnH یکی از متغیرترین نواحی غیر کدشوندۀ ژنوم کلروپلاستی و بارکد DNA استانداردی برای گونه‌های گیاهی است؛ ...  بیشتر
بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تمشک (.Rubus spp) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP
7. بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تمشک (.Rubus spp) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP

راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان

دوره 11، شماره 38 ، بهار 1398، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.114450.1082

چکیده
  چکیده جنس تمشک (Rubus) از خانوادۀ Rosaceae حدود 750 گونه در دنیا دارد که 8 گونه و 5 دورگۀ آن از ایران گزارش شده است. پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی 21 جمعیت از 6 گونۀ جنس Rubus در نقاط مختلف استان گلستان با استفاده ...  بیشتر