دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، دی 1397 
فلور ماندابی استان همدان (ایران)

صفحه 23-46

10.22108/tbj.2019.116083.1085

کیوان صفی خانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم‌زاد


تغییرات الگوی توزیع اشکال زیستی گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی مراتع مغان - سبلان استان اردبیل

صفحه 47-78

10.22108/tbj.2019.117470.1091

سحر غفاری؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ رئوف مصطفی زاده؛ محمود بیدار لرد؛ آزاد کاکه ممی