مطالعۀ موقعیت تاکسونومیک گونۀ Medicago sinskiae: شواهدی از اطلاعات ریخت‌‌شناسی و مولکولی
1. مطالعۀ موقعیت تاکسونومیک گونۀ Medicago sinskiae: شواهدی از اطلاعات ریخت‌‌شناسی و مولکولی

راحله زارعی؛ ارنست اسمال؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان

دوره 12، شماره 44 ، پاییز 1399، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.125443.1132

چکیده
  براساس برخی منابع، دربارۀ موقعیت تاکسونومیک گونۀ Medicago sinskiaeتردید وجود دارد. هدف از این پژوهش، مشخص‌‌کردن موقعیت این گونه در کمپلکس گونه‌‌ای M. rigidulaشامل M. sinskiae، M. constrictaوM. rigidula s.l. (ازجمله M. rigiduloides) بود. ...  بیشتر