دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، دی 1393 
مقایسه فیلوژنتیک ژنوم A در برخی از گونه‌های جنس Triticum با روش تحلیل کاریوتیپ

صفحه 11-20

محمدحسین اهتمام؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد؛ حجت‌اله سعیدی؛ فاطمه ابراهیم


انواع کُرک دمبرگ جنس Alchemilla از تیره Rosaceae از ایران

صفحه 21-30

مرضیه بیگم فقیر؛ کبری چایچی خیرخواه؛ ربابه شاهی شاووان


گزارش گونه Potentilla ghazniensis از تیره Rosaceae به عنوان گونه جدید از مرکز ایران

صفحه 31-36

مرضیه بیگم فقیر؛ علیرضا نقی‌نژاد؛ عبدالرحمان دهقانی


یادداشت‌هایی بر Aegilops cylindrica (Triticeae, Poaceae) در ایران

صفحه 51-58

سید ذبیح‌اله حسینی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد


بررسی مجدد ریخت‌شناسی و تشریحی Psilotum nudum در جنگل‌های پست خزری، شمال ایران

صفحه 87-96

فاطمه بازدیدوحدتی؛ شهریار سعیدی مهرورز؛ علیرضا نقی‌نژاد؛ ربابه شاهی شاوون