اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر

تاکسونومی و بیوسیستماتیک استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

civilica.com/search/paper/
mrrsci.ui.ac.ir
0000-0003-2459-482X

مدیر مسئول

دکتر حجت الله سعیدی

دکترای سیستماتیک گیاهی دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sciold.ui.ac.ir/~ho.saeidi/
ho.saeidisci.ui.ac.ir
0000-0001-7605-7108

h-index: 13  

https://civilica.com/p/225811/

دبیر تخصصی

دکتر علی باقری

تاکسونومی گیاهی دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/a.bagheri
a.bagherisci.ui.ac.ir
0000-0002-2580-9776

h-index: 10  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. Frank R. Blattner

Taxonomy & Evolutionary Biology Taxonomy & Evolutionary Biology, Leibniz Institute of Plant Genetics and , Crop Plant Research (IPK), D-06466 Gatersleben, Germany

www.ipk-gatersleben.de/en/research/genebank/experimental-taxonomy
blattneripk-gatersleben.de
0000-0001-7731-7741

Dr. Doerte Harpke

Taxonomy & Evolutionary Biology Taxonomy & Evolutionary Biology, Leibniz Institute of Plant Genetics and , Crop Plant Research (IPK), D-06466 Gatersleben, Germany

www.researchgate.net/profile/Doerte-Harpke
harpkeipk-gatersleben.de
0000-0003-1667-2912

Dr. Renata Piwowarczyk

Biology Institute of Biology, Jan Kochanowski University, Uniwersytecka7,PL-25-406 Kielce, Poland Jan Kochanowski University Kirlce Poland

www.researchgate.net/profile/Renata-Piwowarczyk-2
piwowarczykujk.edu.pl
0000-0003-0507-7835

Dr. Asli Dogru Koca

Biology Depart.of Biology, Fac.of Science, Hacettepe University, Ankara, Turkey

www.researchgate.net/profile/Asli-Dogru-Koca
adogrukocagmail.com
0000-0001-7477-0225


https://avesis.hacettepe.edu.tr/adogru

Dr. Carlos Rodríguez Fernandes

Ecology CE3C- Center for Ecology, Evolution and Environmental CHANGE- Global Change and Sustainability Institute FCUL, University of Lisbon, Lisbon, Portugal

ce3c.ciencias.ulisboa.pt/member/carlosfernandes
cafernandesciencias.ulisboa.pt
0000-0002-1386-8103

Dr. Kerim ÇİÇEK

Biology Zoology Section, Department of Biology, Faculty of Science, Ege University, 35100, Bornova, Izmir, Turkey

scholar.google.com/citations?user=eWaliIQAAAAJ&hl=en
kerim.cicekhotmail.com
0000-0002-6753-0757

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید اجتهادی

اکولوژی گیاهی استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/hejtehadi
hejtehadiferdowsi.um.ac.ir
0000-0002-6128-2481

h-index: 13  

https://civilica.com/p/318399/

دکتر شاهین زارع

علوم گیاهی استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~shahinzarre
shahinzarreut.ac.ir
0000-0001-9159-1800


https://science.ut.ac.ir/web/biology/shahinzarre

دکتر شاهرخ کاظم پور اصالو

علوم گیاهی استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/skosaloo
skosaloomodares.ac.ir
0000-0002-6275-1673


https://www.modares.ac.ir/~skosaloo

https://noordoc.ir/author/43088

دکتر محمد کابلی

محیط زیست استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~mkaboli
mkaboliut.ac.ir
0000-0002-9203-2346


https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mkaboli

دکتر علی اکبر احسانپور

بیولوژی سلولی گیاهی استاد گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری، دانشکده علوم و فناوریهای زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/ehsanpou
ehsanpousci.ui.ac.ir
0000-0002-6981-1130

h-index: 24  

https://civilica.com/p/319520/print/

دکتر علیرضا ساری

علوم جانوری استاد گروه علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

science.ut.ac.ir/en/web/biology/sari
sariut.ac.ir
0000-0003-2294-7070

دکتر هما رجایی

زیست شناسی گیاهی دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

sci.shirazu.ac.ir/~rajaee
hrajaeisusc.ac.ir
0000-0002-9225-1020

h-index: 3  

دکتر حمیدرضا اسماعیلی

زیست شناسی استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

sci.shirazu.ac.ir/en/~hesmaeili
hresmaeiligmail.com
0000-0002-9736-397X

h-index: https://scholar.google.com/citations?user=Wn7q3OsAAAAJ&hl=en  

دکتر بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

اصلاح نبات دانشگاه صنعتی اصفهان

agri.iut.ac.ir/fa/people/1990
sayedtcc.iut.ac.ir
0000-0002-9514-2786

h-index: 21  

دکتر سید مسعود مجدزاده

حشره شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

civilica.com/p/186556/
madjdzadehuk.ac.ir
0000-0002-1505-5456

h-index: 11  

https://www.magiran.com/author/profile/451792/

دکتر مهرداد عباسی

تاکسونومی گیاهی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

scientometric.areeo.ac.ir/Portfolio.php?personId=3432
pucciniagmail.com
0000-0002-1084-7542

h-index: 13  

دکتر حسین فتح‌پور

جانورشناسی دانشیار گروه زیست شناسی جانوری، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

hfathsci.ui.ac.ir
0000-0002-1621-3954

دکتر علی باقری

تاکسونومی گیاهی دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sciold.ui.ac.ir/~a.bagheri/
a.bagherisci.ui.ac.ir
0000-0002-2580-9776

h-index: 10  

https://sci.ui.ac.ir/a.bagheri

دکتر علی اصغر معصومی

سیستماتیک گیاهی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

civilica.com/p/319522/
maassoumirifr-ac.ir
0000-0002-0134-4986

h-index: 22  

دکتر صادق ولیان بروجنی

ژنتیک استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sciold.ui.ac.ir/~svallian/
svallianbiol.ui.ac.ir
0000-0002-5151-5923

h-index: 17  

کارشناس نشریه

زهرا بهشتی نژاد

دانشگاه اصفهان

tbjres.ui.ac.ir