ویژگیهای تشریحی و ریختی برگ برخی گونه هایFagus ، Quercus و (Fagaceae) Castanea از برخی رویشگاه‌های ایران
1. ویژگیهای تشریحی و ریختی برگ برخی گونه هایFagus ، Quercus و (Fagaceae) Castanea از برخی رویشگاه‌های ایران

زهره کریمی؛ اعظم قوی اندام؛ افضل سادات برهانی

دوره 11، شماره 38 ، بهار 1398، ، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2020.118193.1094

چکیده
  تیرۀ راش دارای 8 سرده و بیش‌از 1000 گونه است. باوجود پیشرفت‌های زیاد در فهم ارتباطات انساب‌شناسی براساس داده‌های مولکولی، حضور هیبریدها یا حضور ترادف‌های مبهم تصدیق می‌کنند که صفات ریختی، تشریحی یا ...  بیشتر