ارزیابی عملکرد ارزش‌های شاخص بوم‌شناختی النبرگ در پیش‌بینی برخی ویژگی‌های خاک در جنگل صلاح‌الدین کلا نوشهر
1. ارزیابی عملکرد ارزش‌های شاخص بوم‌شناختی النبرگ در پیش‌بینی برخی ویژگی‌های خاک در جنگل صلاح‌الدین کلا نوشهر

سمانه توکلی؛ حمید اجتهادی؛ امید اسماعیل زاده

دوره 11، شماره 38 ، بهار 1398، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.117404.1089

چکیده
  استفاده از ارزش‌های شاخص النبرگ یکی از رایج‌ترین روش‌ها در تخمین شرایط محیطی با استفاده از گیاهان است؛ هرچند به‌علت ایراد‌های وارد بر سیستم النبرگ ازجمله احتیاط در استفاده از آن خارج از اروپای مرکزی، ...  بیشتر