بررسی ریخت‌سنجی آرایه‌های فرو‌گونه‌ای دو گونۀ تنگرس Rhamnus cathartica L. و Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey. از تیرۀ Rhamnaceae در شمال ایران
1. بررسی ریخت‌سنجی آرایه‌های فرو‌گونه‌ای دو گونۀ تنگرس Rhamnus cathartica L. و Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey. از تیرۀ Rhamnaceae در شمال ایران

سمانه مهدی یانی؛ علی ستاریان؛ میثم حبیبی

دوره 11، شماره 39 ، تابستان 1398، ، صفحه 31-54

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.110861.1066

چکیده
  چکیده در پژوهش حاضر، مطالعه‌های ریخت‌شناسی آرایه‌های فروگونه‌ای دو گونۀ Rhamnus cathartica و Rhamnus pallasii، در شمال و شمال‌شرق ایران انجام شدند. به‌منظور درک درست روابط بین‌گونه‌ای و تعیین ارزش تاکسونومیکی ...  بیشتر
بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تمشک (.Rubus spp) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP
2. بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تمشک (.Rubus spp) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP

راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان

دوره 11، شماره 38 ، بهار 1398، ، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.114450.1082

چکیده
  چکیده جنس تمشک (Rubus) از خانوادۀ Rosaceae حدود 750 گونه در دنیا دارد که 8 گونه و 5 دورگۀ آن از ایران گزارش شده است. پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی 21 جمعیت از 6 گونۀ جنس Rubus در نقاط مختلف استان گلستان با استفاده ...  بیشتر
مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ گوینیک در استان خراسان شمالی
3. مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ گوینیک در استان خراسان شمالی

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ محمد عابدی؛ علی ستاریان؛ میثم حبیبی

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1397، ، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.111059.1067

چکیده
  منطقۀ حفاظت‎شدۀ گوینیک با مساحت 4764 هکتار در استان خراسان شمالی و در شهرستان رازوجرگلان قرار دارد. مطالعۀ حاضر با هدف شناسایی فلور گیاهی منطقۀ حفاظت‎شدۀ گوینیک و تعیین شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی ...  بیشتر