مقایسه ریختی شگ‌ماهیان جنس Alosa در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از صفات اندازشی و شمارشی
1. مقایسه ریختی شگ‌ماهیان جنس Alosa در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از صفات اندازشی و شمارشی

سید رامین قطبی جوکندان؛ محمد صادق علوی یگانه؛ شیرین جمشیدی

دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1394، ، صفحه 27-38

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور مقایسه ریختی چهار گونه از شگ‌ماهیان جنس Alosa از سواحل جنوبی دریای خزر شامل: شگ‌ماهی براشنیکووی (A. braschnikowi)، خزری (A. caspia)، مهاجر (A. kessleri) و چشم‌درشت (A. saposchnikowii) انجام شد. در مجموع، 239 نمونه ...  بیشتر