تشخیص ویژگی‌های متمایزکنندۀ جنس .Rubus L در ایران با استفاده از الگوریتم‌های انتخاب ویژگی
1. تشخیص ویژگی‌های متمایزکنندۀ جنس .Rubus L در ایران با استفاده از الگوریتم‌های انتخاب ویژگی

محمد جواد شیخ زاده؛ حامد کوهستانی؛ راضیه کسلخه؛ علی ستاریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.111973.1072

چکیده
  جنس Rubus L. متعلق به تیرۀ Rosaceae و زیرتیرۀ Rosoideae شامل حدود 750 گونه در دنیاست. این جنس در بیشتر نواحی جهان پراکنش دارد و در فلور ایران، تعداد 8 گونه و 5 هیبرید (دورگه) از آن گزارش شده است. جنس تمشک یکی از پر چالش‌ترین ...  بیشتر
بررسی ریخت‌سنجی آرایه‌های فرو‌گونه‌ای دو گونۀ تنگرس Rhamnus cathartica L. و Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey. از تیرۀ Rhamnaceae در شمال ایران
2. بررسی ریخت‌سنجی آرایه‌های فرو‌گونه‌ای دو گونۀ تنگرس Rhamnus cathartica L. و Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey. از تیرۀ Rhamnaceae در شمال ایران

سمانه مهدی یانی؛ علی ستاریان؛ میثم حبیبی

دوره 11، شماره 39 ، تابستان 1398، ، صفحه 31-54

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.110861.1066

چکیده
  چکیده در پژوهش حاضر، مطالعه‌های ریخت‌شناسی آرایه‌های فروگونه‌ای دو گونۀ Rhamnus cathartica و Rhamnus pallasii، در شمال و شمال‌شرق ایران انجام شدند. به‌منظور درک درست روابط بین‌گونه‌ای و تعیین ارزش تاکسونومیکی ...  بیشتر
بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تمشک (.Rubus spp) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP
3. بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تمشک (.Rubus spp) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP

راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان

دوره 11، شماره 38 ، بهار 1398، ، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.114450.1082

چکیده
  چکیده جنس تمشک (Rubus) از خانوادۀ Rosaceae حدود 750 گونه در دنیا دارد که 8 گونه و 5 دورگۀ آن از ایران گزارش شده است. پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی 21 جمعیت از 6 گونۀ جنس Rubus در نقاط مختلف استان گلستان با استفاده ...  بیشتر
مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ گوینیک در استان خراسان شمالی
4. مطالعۀ فلوریستیک منطقۀ حفاظت‌شدۀ گوینیک در استان خراسان شمالی

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ محمد عابدی؛ علی ستاریان؛ میثم حبیبی

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1397، ، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2019.111059.1067

چکیده
  منطقۀ حفاظت‎شدۀ گوینیک با مساحت 4764 هکتار در استان خراسان شمالی و در شهرستان رازوجرگلان قرار دارد. مطالعۀ حاضر با هدف شناسایی فلور گیاهی منطقۀ حفاظت‎شدۀ گوینیک و تعیین شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی ...  بیشتر
بررسی گرده‌شناسی و ریزریخت‌شناسی سطح اندوکارپ دانۀ دو گونه تنگرس Rhamnus cathartica L. و Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey. از تیرۀ Rhamnaceae در شمال ایران
5. بررسی گرده‌شناسی و ریزریخت‌شناسی سطح اندوکارپ دانۀ دو گونه تنگرس Rhamnus cathartica L. و Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey. از تیرۀ Rhamnaceae در شمال ایران

علی ستاریان؛ سمانه مهدیان؛ میثم حبیبی

دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1396، ، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2018.101417.1002

چکیده
  در پژوهش حاضر، دوگونۀ Rhamnus pallasiiو catharticaRhamnus از تیرۀ  Rhamnaceaeدر شمال ایران ازنظر ریزریخت‌شناسی سطح دانه و گرده‌شناسی بررسی شدند. ویژگی‌هایی ازجمله محور قطبی (P)، محور استوایی (E) و نسبت طول محور قطبی به ...  بیشتر
مطالعه آناتومی گونه‌های Rubus زیرجنس Rubus در ایران
6. مطالعه آناتومی گونه‌های Rubus زیرجنس Rubus در ایران

راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان

دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1395، ، صفحه 19-38

http://dx.doi.org/10.22108/tbj.2016.20978

چکیده
  جنس تمشک، از تیره Rosaceae، حدود 750 گونه در دنیا دارد که هشت گونه و پنج دورگه آن از ایران گزارش شده است. در پژوهش حاضر، صفات تشریحی ساقه، برگچه، دمبرگ، گوشوارک و دمگل در هفت گونه از جنس تمشک Rubus متعلق به زیرجنس ...  بیشتر
تنوع ریختی روزنه، سلول‌های همراه و کرک‌های پوششی برگ شاه بلوط اروپایی (Castanea sativa Mill.) در اکوسیستم خزری
7. تنوع ریختی روزنه، سلول‌های همراه و کرک‌های پوششی برگ شاه بلوط اروپایی (Castanea sativa Mill.) در اکوسیستم خزری

مسلم اکبری نیا؛ مهرداد زرافشار؛ علی ستاریان؛ فریبا بابایی سوستانی؛ احسان قنبری؛ ایمان چاپلاق پریدری

دوره 3، شماره 7 ، تابستان 1390، ، صفحه 23-32

چکیده
  حضور گونه‌های ارزشمند و کم‌یاب از قبیل شاه بلوط اروپایی (Castanea sativa) از خصوصیات منحصر به فرد اکوسیستم خزری است که زمینه‌های مطالعاتی فراوانی برای متخصصان علوم گیاهی فراهم کرده است. با وجود این، نه تنها ...  بیشتر
تنوع ریختی برگ بین جمعیت‌های طبیعی بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia) و اوری (Q. macranthera) در جنگل‌های خزری
8. تنوع ریختی برگ بین جمعیت‌های طبیعی بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia) و اوری (Q. macranthera) در جنگل‌های خزری

علی ستاریان؛ مهرداد زرافشار؛ فریبا بابایی سوستانی

دوره 3، شماره 6 ، بهار 1390، ، صفحه 25-34

چکیده
  در راستای بررسی تنوع مورفولوژیک برگ بین جمعیت‌های دو گونه بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia) و بلوط اوری (Q. macranthera) و شناسایی فنوتیپ‌های حد واسط، 800 برگ از 40 پایه درختی در چهار جمعیت از این دو گونه، در طول یک ...  بیشتر
شناسایی تیپ‌های مختلف روزنه برگ نمدار (Tilia spp.) در جنگل‌های هیرکانی
9. شناسایی تیپ‌های مختلف روزنه برگ نمدار (Tilia spp.) در جنگل‌های هیرکانی

حامد یوسف‌زاده؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر؛ مسعود طبری؛ علی ستاریان؛ مصطفی اسدی

دوره 2، شماره 5 ، زمستان 1389، ، صفحه 17-28

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور شناسایی تیپ‌های مختلف روزنه و تعیین موقعیت قرارگیری آن نسبت به سلول‌های اپیدرم در گونه نمدار (Tilia spp.)، انجام شد. نتایج آنالیز طرح آشیانه‌ای، حاکی از تفاوت معنی‌دار بین جمعیت‌های ...  بیشتر
تنوع ریختی برگ نمدار (Tilia spp.) در جنگل‌های هیرکانی
10. تنوع ریختی برگ نمدار (Tilia spp.) در جنگل‌های هیرکانی

حامد یوسف‌زاده؛ مسعود طبری؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر؛ مصطفی اسدی؛ علی ستاریان؛ حبیب زارع

دوره 2، شماره 3 ، تابستان 1389، ، صفحه 11-24

چکیده
  به منظور بررسی حضور گونه‌های متفاوت جنس نمدار در جنگل‌های هیرکانی، بعد از نمونه‌برداری برگ در سراسر محدوه پراکنش آن در شمال ایران، اقدام به بیومتری صفات مورفولوژیک و مطالعه نوع کرک‌های سطح پشت و روی ...  بیشتر