تاکسونومی و بیوسیستماتیک (TBJ) - فرایند پذیرش مقالات