اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر

تاکسونومی و بیوسیستماتیک دانشگاه اصفهان

mrrsci.ui.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر حجت الله سعیدی

دکترای سیستماتیک گیاهی دانشگاه اصفهان

ho.saeidisci.ui.ac.ir

سردبیر اجرایی

دکتر علی باقری

زیست شناسی استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

alibagheri007gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید اجتهادی

دانشگاه فردوسی مشهد

hejtehadiferdowsi.um.ac.ir

دکتر علی اکبر احسانپور

دانشگاه اصفهان

ehsanpousci.ui.ac.ir

دکتر هما رجایی

دانشگاه شیراز

hrajaeisusc.ac.ir

دکتر بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

دانشگاه صنعتی اصفهان

sayedtcc.iut.ac.ir

دکتر سید مسعود مجدزاده

حشره شناسی و تنوع زیستی دانشگاه شهید باهنر کرمان

madjdzadehuk.ac.ir

دکتر مهرداد عباسی

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

pucciniagmail.com

دکتر حسین فتح‌پور

دانشگاه اصفهان

hfathsci.ui.ac.ir

دکتر علی اصغر معصومی

مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

maassoumirifr-ac.ir

دکتر صادق ولیان بروجنی

دانشگاه اصفهان

svallianbiol.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا بهشتی نژاد

دانشگاه اصفهان

tbjres.ui.ac.ir