اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر

تاکسونومی و بیوسیستماتیک دانشگاه اصفهان

mrrsci.ui.ac.ir

h-index: 15  

مدیر مسئول

دکتر حجت الله سعیدی

دکترای سیستماتیک گیاهی دانشگاه اصفهان

ho.saeidisci.ui.ac.ir

h-index: 13  

دبیر تخصصی

دکتر علی باقری

تاکسونومی گیاهی استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

a.bagherisci.ui.ac.ir

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید اجتهادی

اکولوژی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

hejtehadiferdowsi.um.ac.ir

h-index: 13  

دکتر علی اکبر احسانپور

فیزیولوژی گیاهی دانشگاه اصفهان

ehsanpousci.ui.ac.ir

h-index: 24  

دکتر هما رجایی

زیست شناسی گیاهی دانشگاه شیراز

hrajaeisusc.ac.ir

دکتر بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

اصلاح نبات دانشگاه صنعتی اصفهان

sayedtcc.iut.ac.ir

h-index: 21  

دکتر سید مسعود مجدزاده

حشره شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

madjdzadehuk.ac.ir

h-index: 11  

دکتر مهرداد عباسی

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

pucciniagmail.com

h-index: 13  

دکتر حسین فتح‌پور

جانورشناسی دانشگاه اصفهان

hfathsci.ui.ac.ir

دکتر علی اصغر معصومی

سیستماتیک گیاهی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

maassoumirifr-ac.ir

h-index: 22  

دکتر صادق ولیان بروجنی

ژنتیک دانشگاه اصفهان

svallianbiol.ui.ac.ir

h-index: 17  

کارشناس نشریه

زهرا بهشتی نژاد

دانشگاه اصفهان

tbjres.ui.ac.ir