اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر

تاکسونومی و بیوسیستماتیک دانشگاه اصفهان

mrratsci.ui.ac.ir

مدیر مسئول

حجت الله سعیدی

دکترای سیستماتیک گیاهی دانشگاه اصفهان

ho.saeidiatsci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید اجتهادی

دانشگاه فردوسی مشهد

hejtehadiatferdowsi.um.ac.ir

دکتر علی اکبر احسانپور

دانشگاه اصفهان

ehsanpouatsci.ui.ac.ir

دکتر جمشید درویش

دانشگاه فردوسی مشهد

darvishatferdowsi.um.ac.ir

دکتر هما رجایی

دانشگاه شیراز

hrajaeiatsusc.ac.ir

دکتر محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر

دانشگاه اصفهان

mrratsci.ui.ac.ir

دکتر بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

دانشگاه صنعتی اصفهان

sayedtatcc.iut.ac.ir

دکتر مهرداد عباسی

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

pucciniaatgmail.com

دکتر حسین فتح‌پور

دانشگاه اصفهان

hfathatsci.ui.ac.ir

دکتر علی اصغر معصومی

مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

maassoumiatrifr-ac.ir

دکتر ایرج نحوی

دانشگاه اصفهان

h.nahviatsci.ui.ac.ir

دکتر صادق ولیان بروجنی

دانشگاه اصفهان

svallianatbiol.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا بهشتی نژاد

دانشگاه اصفهان

tbjatres.ui.ac.ir