اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر

تاکسونومی و بیوسیستماتیک دانشگاه اصفهان

mrrsci.ui.ac.ir

مدیر مسئول

حجت الله سعیدی

دکترای سیستماتیک گیاهی دانشگاه اصفهان

ho.saeidisci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید اجتهادی

دانشگاه فردوسی مشهد

hejtehadiferdowsi.um.ac.ir

دکتر علی اکبر احسانپور

دانشگاه اصفهان

ehsanpousci.ui.ac.ir

دکتر هما رجایی

دانشگاه شیراز

hrajaeisusc.ac.ir

دکتر بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

دانشگاه صنعتی اصفهان

sayedtcc.iut.ac.ir

سید مسعود مجدزاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

madjdzadehuk.ac.ir

دکتر مهرداد عباسی

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

pucciniagmail.com

دکتر حسین فتح‌پور

دانشگاه اصفهان

hfathsci.ui.ac.ir

دکتر علی اصغر معصومی

مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

maassoumirifr-ac.ir

دکتر صادق ولیان بروجنی

دانشگاه اصفهان

svallianbiol.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا بهشتی نژاد

دانشگاه اصفهان

tbjres.ui.ac.ir