راهنمای نویسندگان

بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، نویسنده مسئول مقاله می باید یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی باشد مگر اینکه در گروه مولفان هیچ عضو هیات علمی مشارکت نداشته باشد. از اینرو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد. با این حال سامانه نشریات دانشگاه اصفهان جهت آسان نمودن پیگیری فرایند ارزیابی مقاله توسط دانشجویان محترم، این امکان را فراهم ساخته است که نویسندگان همکار (نویسندگان غیر از نویسنده مسئول)  بتواند نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند. نویسنده همکار می تواند از کاربری شخصی هزینه بررسی و انتشار مقاله را نیز پرداخت نماید. همچنین نویسنده همکار تا مراحل پایانی و انتشار مقاله وضعیت مقاله را از طریق کاربری شخصی خود مشاهده می نماید. همچنین تمامی مکاتبات نشریه نیز به اطلاع همه گروه نویسندگان خواهد رسید. قابل ذکر است مراحل ارسال نسخه بازنگری شده و تایید نسخه نهایی قبل از چاپ مقاله صرفا از طریق کاربری نویسنده مسئول امکان پذیر است

نکته بسیار مهم: 

"تغییر نویسنده مسئول یا تغییر در ترتیب، تعداد یا مشخصات نویسندگان بعد از ارسال مقاله امکان پذیر نمی باشد. قبل از ارسال مقاله هماهنگی لازم با سازمان مربوطه در این خصوص صورت پذیرد"

 

فقط در صورت هیأت علمی بودن (مربی پژوهشی، استادیار، دانشیار و استاد) اقدام به ارسال مقاله فرمایید.

نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک در برابر مقاله‌های ارسال شده از سوی سایر افراد (دانشجوی مقاطع تحصیلی مختلف) موظف به پاسخگویی، بررسی و پیگیری نخواهد بود.

نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک تنها به مقالاتی می‌پردازد که به طور دقیق بر اساس شیوه نگارش نشریه تدوین شده باشد، در غیر اینصورت موظف به پاسخگویی، بررسی و پیگیری نخواهد بود.

 

 این نشریه جهت فرایند بررسی و چاپ، هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی کند.

 

شیوه نگارش مقاله نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک (به فارسی)

شیوه نگارش مقاله نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک (به انگلیسی)

 فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

فایل تعهد نامه به صورت پرسش در قسمت پرسشهای چک لیست تکمیل می شود.