دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، بهار 1398 
7. بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تمشک (.Rubus spp) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP

صفحه 91-110

10.22108/tbj.2019.114450.1082

راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان