دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تابستان 1397 
3. بررسی گرده‌شناسی Carex L. در ایران با تأکید بر سیستماتیک

صفحه 23-42

10.22108/tbj.2018.105835.1033

انسیه پسرکلو؛ احمدرضا محرابیان؛ محمد امینی راد؛ ناهید شفیعی


5. تجزیه‌ و تحلیل جمعیتی تعدادی از آرتمیاهای بکرزای ترکیه و ایران با استفاده از شاخص‌های بیومتریک

صفحه 57-68

10.22108/tbj.2019.111352.1068

رامین مناف فر؛ راضیه عبدیل زاده؛ طاهره اکبری المه جوق؛ آرمین اسکندری؛ سهیلا ابراهیمی؛ یاسمین سایقی