دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1397 
4. مطالعۀ ریخت‌شناسی قورباغۀ قفقازی (Rana macrocnemis, Boulenger, 1885) در ایران

صفحه 19-38

10.22108/tbj.2019.108126.1048

معصومه نجیب زاده؛ علیرضا پسرکلو؛ احمد قارزی؛ نصراله رستگارپویانی؛ اسکندر رستگار پویانی


5. مطالعۀ فلور و تنوع جلبک‌های فیتوپلانکتونی سد یامچی، استان اردبیل

صفحه 39-52

10.22108/tbj.2019.108541.1053

جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ زهره رمضان پور؛ جاوید ایمانپور نمین