دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1395 (27) 
3. مطالعه آناتومی گونه‌های Rubus زیرجنس Rubus در ایران

صفحه 19-38

10.22108/tbj.2016.20978

راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان