دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، بهار 1395 (26) 
6. مطالعه تاکسونومی جنس Salsola از تیره Chenopodiaceae در استان یزد

صفحه 51-60

10.22108/tbj.2016.20975

ساجده سعید آبادی؛ حجت‌اله سعیدی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ علی میر حسینی


7. بررسی فلور کوه شیت در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 61-76

10.22108/tbj.2016.20976

رقیه دهقانی؛ مجید شریفی تهرانی؛ حمزه علی شیرمردی