دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، پاییز 1393 
2. مطالعه ساختار ژنتیکی پایکای افغانی (Ochotona rufescens) با استفاده از توالی ناحیه D-Loop ژنوم میتوکندریایی در خراسان شمالی

صفحه 1-12

اولیاقلی خلیلی‌پور؛ افشین علیزاده شعبانی؛ حمیدرضا رضایی؛ محمد کابلی؛ سهراب اشرفی


5. فون کنه‌های خاک‌زی زیرگروه Dermanyssiae (Mesostigmata: Gamasina) در شمال غرب استان کرمان

صفحه 37-48

مرضیه مثنوی‌پور؛ شهروز کاظمی؛ ملیحه لطیفی؛ مهدی ضیاءالدینی