دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، پاییز 1393 
5. مطالعه فلوریستیک جنگل‌های صلاح‌الدین کلا، نوشهر، ایران

صفحه 37-54

امید اسماعیل‌زاده؛ کاظم نورمحمدی؛ حامد اسدی؛ حامد یوسف‌زاده


6. تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف Thymus kotschyanus توسط نشانگرهای RAPD

صفحه 55-66

احمد اسماعیلی؛ سید محمود ضابطی؛ سیده زهرا حسینی


8. تبارزایی جنس گل فراموشم مکن (Myosotis, Boraginaceae) بر اساس توالی‌هسته‌ای ‌nrDNA ITS

صفحه 85-96

محبوبه شرافتی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ مریم خوش‌سخن مظفر؛ شکوه اسماعیل بگی؛ نسیم سعادتی


9. بررسی فلور منطقه درمیان در استان خراسان جنوبی

صفحه 97-110

سمانه صباغی؛ ولی‌اله مظفریان؛ طاهر نژادستاری