دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1392 
7. تاکسونومی عددی سرده شب‌بوی معطر وحشی (Matthiola, Brassicaceae) در شمال‌شرق ایران با استفاده از صفات ریخت‌شناسی

صفحه 55-72

مژگان رشید ترانلو؛ جمیل واعظی؛ حمید اجتهادی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


8. مقایسه الگوی PCR-RFLP با توالی‌یابی مستقیم ناحیه ITS نمدارهای هیرکانی

صفحه 73-82

حامد یوسف زاده؛ حمید بینا؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر