دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1390 
4. بررسی سیتوتاکسونومی جنس Leucopoa Griseb. از خانواده Poaceae در ایران

صفحه 47-52

آناهیتا ابراهیم‌پور؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر