دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار 1390 
2. بررسی فنتیکی جنس Lolium از خانواده غلات در ایران

صفحه 1-16

ملیحه اوشیب‌نتاج؛ مریم کشاورزی؛ حسن شکرچی؛ محمد اکبرزاده