دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار 1389 
8. فلور منطقه شکار ممنوع حنا

صفحه 73-90

سید جمال‌الدین خواجه‌الدین؛ حسن یگانه