بر اساس نویسندگان

آ

 • آتشگاهی، زهره [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • آخوندنژاد، سونا [1] گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر، آزادشهر، ایران
 • آزادفر، داوود [1] گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • آسیابی‌زاده، فاطمه [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل، ایران
 • آقایی، پیمان [1] مربی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 4697 – 19395، ج. ا. ایران
 • آموزگار، محمد علی [1] بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست‌شناسی وقطب تبارزایی موجودات زنده، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آموزگار، محمد علی [1] بخش میکروبیولوژی، دانشکده ‌زیست‌شناسی و قطب تبارزایی موجودات زنده، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران و؛ بانک میکروارگانیسم‌ها، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، کرج، ایران
 • آهنگران، یزدانفر [1] گروه گیاه‏پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

ا

 • ابراهیم، فاطمه [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ابراهیمی، سهیلا [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ابراهیمی، عطااله [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • ابراهیم‌پور، آناهیتا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ابراهیمی گجوتی، توحید [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
 • ابراهیم‌نژاد، محمد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ابوالقاسمی، محمد [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • ابیوردی، فاطمه [1] کارشناس ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران
 • اجتهادی، حمید [7] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • احسانپور، علی اکبر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، فلاورجان، ایران
 • احسانپور، علی‌اکبر [1] استاد گروه زیست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
 • احمدآلی، ویدا [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اخوان، آزاده [1] استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • اخوان، آزاده [1] استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • اخوان، آزاده [1] دانشجوی دکتری گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
 • اخوان سپهی، عباس [1] بخش میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • اخوان سپهی، عباس [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • ادیبی، محمد علی [1] دانشجوی دکتری دانشکده محیط‌زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ادوای، محفوظ [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • ایرانبخش، علیرضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • ایران منش، یعقوب [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال‌و‌بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • اسپهبدی، کامبیز [1] بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری،‌ ایران
 • اسدی، حامد [2] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • اسدی، حامد [2] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • اسدی، مصطفی [1] استاد پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران
 • اسدی، مصطفی [4] بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • اسدی، مصطفی [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • اسدی، مصطفی [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • اسدی، مصطفی [1] مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • اسداللهی، مریم سادات [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • اسکندری، آرمین [1] دانشجوی دکتری هیدروبیولوژی، دانشگاه حاجت تپه، آنکارا، ترکیه
 • اسکندری خانکهدانی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • اسلامی جوینده، نسرین [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ ایران
 • اسماعیلی، احمد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • اسماعیلی، احمد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • اسماعیلی، آسیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، حمیدرضا [1] ، دانشیار علوم جانوری، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، ایران
 • اسماعیلی، روح‌اله [1] اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، ساری، ایران
 • اسماعیل بگی، شکوه [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • اسماعیل‌پور، علی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • اسماعیل‌پور، محمد [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اسماعیل زادگان، اسماعیل [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اسماعیل‌زاده، امید [2] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • اسماعیل‌زاده، امید [3] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • اسمعیلی رینه، سمیه [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • اسمعیل زاده، عصمت [1] رئیس بخش تحقیقات آب و محیط زیست، واحد تحقیق و توسعه، شرکت ملی صنایع مس ایران
 • اشرفی، سهراب [1] استادیار گروه محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،ایران
 • اشرفی، سهراب [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اشرف‌زاده، محمدرضا [1] استادیار گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • اشرف‌زاده، محمدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اشرف‌زاده، محمدرضا [2] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • اشرف‌زاده، محمدرضا [1] مربی پژوهشی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر
 • اصغری، علی [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اعلمی، علی [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • افشاری، علی [1] گروه گیاه‏پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • افشارزاده، سعید [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • اکبری المه جوق، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری دریا، پژوهشکدۀ مطالعات دریاچۀ ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • اکبرزاده، محمد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ایران
 • اکبری نیا، مسلم [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • اکبری‌نیا، مسلم [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • اکملی، وحید [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • ایگدری، سهیل [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ایگدری، سهیل [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ایگدری، سهیل [5] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • امامی، زرین‌دخت [1] گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، فلاورجان، ایران
 • ایمانپور نمین، جاوید [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • ایمانپور نمین، جاوید [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • امتیازی، گیتی [3] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • امیری، محمدصادق [1] گروه زیست‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران 4697 – 19395 ، ج. ا. ایران
 • امیراحمدی، عاطفه [1] دانشکده زیست‌شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • امیراحمدی، عاطفه [1] استادیار گروه علوم گیاهی، دانشکده زیست شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • امیراحمدی، عاطفه [1] استادیار گروه علوم گیاهی، دانشکدۀ زیست‌شناسی و پژوهشکدۀ علوم زیستی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • امیرقلی‌پور کاسمانی، وحید [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • امیری مقدم، دریه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • امینی، طیبه [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، نوشهر
 • امینی اشکوری، طیبه [1] باغ گیاه‌شناسی شمال کشور، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، نوشهر، ایران
 • امینی اشکوری، طیبه [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران (باغ گیاه‌شناسی نوشهر)، نوشهر، ایران
 • امینی راد، محمد [1] استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • امینی راد، محمد [1] استادیار مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • امینی‌ راد، محمد [1] بخش تحقیقات رُستنیها، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • انصاری، مهدی [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، شیراز، ایران
 • اهتمام، محمدحسین [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • اهتمام، محمدحسین [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • اوشیب‌نتاج، ملیحه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
 • اولنج، نیره [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

ب

 • بابایی سوستانی، فریبا [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • بابایی سوستانی، فریبا [1] گروه جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • بازدیدوحدتی، فاطمه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • باغستانی میبدی، ناصر [1] منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، یزد، ایران
 • باقری، علی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، تربیت معلم تهران، تهران، ایران
 • باقرآبادی، شیما [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • بالایی، ژیلا [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
 • بحرانی فرد، عین الله [1] کارشناسی ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • بخشی، یاسر [1] بخش زیست‏شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • بخشی، سعید [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • بیدار لرد، محمود [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران
 • بیدار لرد، محمود [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران
 • بدرزاده، میکائیل [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • برجیان بروجنی، بهاره [1] کارشناس ارشد سیستماتیک گیاهی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بردبار، فیروزه [1] گروه زیست‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • بردخوانی، مریم [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بردسیری، عالمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم گیاهی، دانشکدۀ زیست‌شناسی و پژوهشکدۀ علوم زیستی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • بشری، حسین [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بلالی دهکردی، غلامرضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بینا، حمید [1] گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور،‌ ایران
 • بنیاد، امیراسلام [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بهار، مسعود [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بهاری، سید حسین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
 • بوذری، مجید [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

پ

 • پای‌رنج، جهانبخش [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، ایران
 • پاکروان، منیژه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
 • پاکروان فرد، منیژه [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء (س)، تهران
 • پاینده، مریم [1] گروه زیست‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • پریشانی فروشانی، محمدرضا [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • پسرکلو، انسیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پسرکلو، علیرضا [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • پناهی میرزاحسنلو، جمیله [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • پناهی میرزاحسنلو، جمیله [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه گنبد‌کاووس، گنبدکاووس، ایران
 • پورصفر، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • پورمجیب، ریحانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک اکولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • پورمشیر، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم گیاهی، دانشکدۀ زیست‌شناسی و پژوهشکدۀ علوم زیستی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

ت

 • تبد، محمد عارف [1] گروه گیاهان دارویی/ /موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
 • تجدد، منصوره [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان،‌ ایران
 • ترنیان، فرج‌اله [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، کرج، ایران
 • تقی‌پور، شبنم [1] گروه زیست‌شناسی،‌ دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • تقوی، محمدجواد [1] پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری
 • تمدنی جهرمی، سعید [1] بخش ژنتیک، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • تیموری، آزاد [1] دانشجوی دکترای علوم جانوری، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، ایران
 • تیموری، آزاد [1] گروه زیست شناسی دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • تیموری، آزاد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • تیمورزاده، علی [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • توسلی، اختر [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • توسلی، اختر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
 • توکلی، سمانه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ج

 • جبارزاده، پرهام [1] گروه زیست‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران 4697 – 19395 ، ج. ا. ایران
 • جرجانی، عیسی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • جعفری، آذرنوش [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • جعفری، امید [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جعفری، ناصر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • جلالی، سید غلامعلی [2] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • جلالی، سید غلامعلی [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور،‌ ایران
 • جلالی، سید غلامعلی [1] گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • جلالی مقیم، فاطمه [1] گروه زیست‌‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • جلیل، خارا [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی (علوم گیاهی)، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • جلیلی، عادل [1] استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جلیلی، عادل [1] استاد، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جلیلی، عادل [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • جلیلیان، نسترن [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • جلیلیان، نسترن [1] بخش تحقیقات منابع طبیعی/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه/کرمانشاه/ ایران
 • جلیلیان، نسترن [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جلیلیان، نسترن [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • جلیلیان، نسترن [1] مرکز تحقیقات‌ کشاورزی و منابع‌ طبیعی استان ‌کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • جلیلیان، نسترن [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • جمزاد، زیبا [1] مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • جم زاد، زیبا [1] عضو هیأت علمی بخش گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • جم‌زاد، زیبا [1] استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جم‌زاد، زیبا [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • جمشیدی، شیرین [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • جمشیدنژاد اول، آناهیتا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
 • جهانبازی گوجانی، حسن [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال‌و‌بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • جوادی، سیده باهره [1] پژوهشگر بخش تحقیقات رستنی‌ها، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، ایران
 • جوان نیکخواه، محمد [1] استاد گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جوهرچی، محمدرضا [1] پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • جوهرچی، محمدرضا [2] پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جوهرچی، محمدرضا [1] گروه گیاه‌شناسی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جوهرچی، محمدرضا [1] گروه گیاه‌شناسی، پژوهشکده‌ علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چ

ح

خ

د

 • دادپور، محمدرضا [1] گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • دانه‌کار، افشین [1] دانشیار شیلات و محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • درافشان، سالار [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 84156-83111، ایران
 • درافشان، سالار [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • درافشان، سالار [2] گروه شیلات، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • درویش، جمشید [1] استاد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد
 • درویش، جمشید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • درویش، جمشید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران/گروه پژوهشی جونده‌شناسی، مرکز جانورشناسی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • درویش‌نیا، حمید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 4697 – 19395، ج. ا. ایران
 • دهشیری، محمد مهدی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
 • دهشیری، محمد مهدی [2] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
 • دهقانی، رقیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • دهقانی، عبدالرحمان [1] ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ‌ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧـﺪران، ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ، ایران
 • دهقانی کاظمی، مهدی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • دوستی، عذری [1] گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، قزوین، ایران
 • دولتخواهی، علی [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • دولتخواهی، مهدی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 4697-19395- ج. ا. ایران
 • دومنت، هنری [1] بخش لیمنولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه گنت، گنت، بلژیک

ذ

 • ذکایی، محمود [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ر

 • ریاحی، حسین [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ریاحی، محبوبه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • راسخی، فاطمه [1] گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • ربیعی، کورس [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران، ساری، ایران
 • رجامند، محمد علی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • رجبیان، طیبه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • رجبی مهام، حسن [1] استادیار گروه علوم و زیست فناوری جانوری ، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحیمی، عالیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران
 • رحمانیان، سرور [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رحمتی، فاطمه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رحیم ملک، مهدی [2] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رحیمی‌ن‍ژاد رنجبر، محمدرضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رحیمی‌نژاد، محمدرضا [3] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رحیمی‌نژادرنجبر، محمدرضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رحیمی‌نژاد رنجبر، محمدرضا [4] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رستگارپویانی، نصراله [1] استاد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • رستگار پویانی، اسکندر [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • رستگار پویانی، اسکندر [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • رستگار پویانی، نصراله [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • رستمی، فاطمه [1] کارشناس ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
 • رستمی، فاطمه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران
 • رسولی، مهرنوش [1] بخش میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران بانک میکروارگانیسم‌ها، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • رشیدی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رشید ترانلو، مژگان [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رضایی، حلیمه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رضایی، حمیدرضا [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران
 • رضایی، حمیدرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رضایی، علی [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رضایی، محمد [1] کارشناس ارشد گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • رضایی، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • رضایی چیانه، اسماعیل [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضوانی گیل کلائی، سهراب [1] مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران
 • رضوی‌زاده، رؤیا [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران
 • رمضانپور، زهره [1] انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت، ایران
 • رمضان پور، زهره [1] استادیار مؤسسۀ تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت، ایران
 • رنجبر، زهرا [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رنجبر، مسعود [2] استادیار علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • رنجبر، مسعود [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • رنجبر، مسعود [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • رنجبر، مسعود [4] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • روح الهی، شقایق [1] دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر
 • رئیسی، شهلا [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور،‌ ایران
 • رئیسی اردلی، محمد [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رئیسی چهرازی، سهیلا [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ز

 • زارع، حبیب [3] باغ گیاه‌شناسی شمال کشور، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، نوشهر، ایران
 • زارع، حبیب [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ساری، ایران
 • زارع، حبیب [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، نوشهر، ایران
 • زارع، معصومه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • زارعیان، حلیمه [1] کارشناس ارشد علوم جانوری، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، ایران
 • زارع‌زاده، سمیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • زرافشار، مهرداد [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • زرافشار، مهرداد [1] گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • زرافشار، مهرداد [1] گروه جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • زرین، پیمان [1] مربی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران
 • زرین کمر، فاطمه [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ ایران
 • زمانی، اسحاق [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • زمانی، اصغر [1] دکترای تخصصی دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زمانپور، مهرداد [1] بخش آبزیان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، ایران
 • زنجیربند، مریم [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

س

 • سایقی، یاسمین [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه حاجت تپه، آنکارا، ترکیه
 • سالار، الهه [1] کارشناس ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • سبزعلیان، محمدرضا [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ستاری، مسعود [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • ستاریان، علی [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه و فنی‌مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • ستاریان، علی [1] دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • ستاریان، علی [2] دانشگاه گنبد کاووس
 • ستاریان، علی [1] ، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • ستاریان، علی [1] گروه جنگلداری، مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس، ایران
 • ستاریان، علی [1] گروه جنگلداری، مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی گنبد، ایران
 • ستاریان، علی [1] گروه جنگلداری، مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی گنبد، گنبد
 • ستاریان، علی [1] گروه شیلات و جنگل، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • سخنور، فاطمه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سیدی، زهره [1] قطب تبارزایی موجودات زنده و گروه علوم گیاهی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سرپناه، علینقی [1] استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • سعادتی، نسیم [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سعیدی، حجت اله [1] دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • سعیدی، حجت اله [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه اصفهان، ایران
 • سعیدی، حجت‌اله [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
 • سعیدی، حجت‌اله [9] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • سعیدی، عباس [1] دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سعیدی، عباس [1] دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سعید آبادی، ساجده [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • سعیدی مهرورز، شهریار [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سعیدی مهرورز، شهریار [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت
 • سعیدی مهرورز، شهریار [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سیف‌آبادی، سید جعفر [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • سیفعلی، مهوش [1] مربی گروه زیست‌شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران
 • سلامی، سید علیرضا [1] گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • سلامات، نگین [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوس‌شناسی، دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • سلطانی مایوان، الهه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • سلیمی، سمیه [2] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • سلیمانی، فاروق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی - سیستماتیک اکولوژی گیاهی دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • سلیمانی، محمد جواد [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سلیمانی‌پور، سیده سمیرا [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • سلیمانی‌پور، سیده سمیرا [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • سلمکی، یاسمن [1] قطب تبارزایی موجودات زنده و گروه علوم گیاهی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سنبلی، علی [1] پژوهشکده گیاهان دارویی و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سنبلی، علی [1] دانشیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سنبلی، علی [2] گروه زیست‌شناسی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سینگ سودان، آمارجیت [1] گروه گیاه‌شناسی و علوم محیطی، دانشگاه گورو ناناک، پنجاب، هندوستان
 • سنندجی، سحر [1] کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • سوجاک، جیری [2] گروه گیاه‌شناسی، موزه علوم طبیعی، پراگ، جمهوری چک
 • سوری‌نژاد، ایمان [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

ش

 • شایان مهر، فاطمه [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • شایان مهر، معصومه [2] گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شایان مهر، معصومه [2] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شایان‌ مهر، معصومه [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شایان‌مهر، معصومه [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شارما، سوشانت [1] گروه گیاه‌شناسی و علوم محیطی، دانشگاه گورو ناناک، پنجاب، هندوستان
 • شاهی، طیبه [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • شاهی، طیبه [1] کارشناس ارشد اداره کل محیط زیست استان هرمزگان
 • شاهی شاهووان، ربابه [1] دانشجوی دکتری بیوسیستماتیک اکولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شاهی شاووان، ربابه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • شاهی شاوون، ربابه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • شاهین‌پی، آزاده [1] بخش میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران و؛ بانک میکروارگانیسم‌ها، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، کرج، ایران
 • شبانی، لیلا [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • شجاعی، بهرخ [1] دانشجوی دکتری گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
 • شجاعی، ندا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 84156-83111، ایران
 • شیخی، آزیتا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
 • شیخ اکبری مهر، رضا [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شیخ اکبری مهر، رضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شیخ زاده، محمد جواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران
 • شیخی ئیلانلو، صیاد [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شیخی ئیلانلو، صیاد [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شیدایی، مسعود [2] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شیدایی، مسعود [1] گروه گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شرافتی، محبوبه [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شریفی، جابر [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل، ایران
 • شریفی تهرانی، مجید [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • شریفی تهرانی، مجید [8] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • شریفی‌نیا، مسلم [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • شریف نبی، بهرام [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • شیرمردی، حمزه علی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران
 • شیرمردی، حمزه علی [1] محقق بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال‌و‌بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • شیرمردی، حمزه‌علی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران
 • شعبانی، علی [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • شعبانی، علی [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شعبانی، علی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • شعبانی، علی [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • شعبانی، علی [2] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شعبانپور، بهاره [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • شعبانپور، بهاره [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • شعبانپور، بهاره [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • شعبانپور، بهاره [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شفائی، سپیده [1] دانشجوی دکتری گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شفیعی، زهرا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • شفیعی، ناهید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شکیبا، محمود [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، گرگان، ایران
 • شکرچی، حسن [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
 • شمس، معصومه [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ص

 • صابری، افسانه [1] گروه زیست‌شناسی دانشگاه تربیت معلم، تهران
 • صابری، عاطفه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • صابر آملی، سیروس [1] ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع چمستان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، مازندران، ایران
 • صاحبی، سید جمال [1] ، گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان
 • صادقی، صابر [1] بخش زیست‏شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • صادقی، صابر [1] بخش زیست‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز
 • صالحی، زیور [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • صالحی، عباس [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • صالحی، هاجر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • صالح قمری، محدثه [1] گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • صالحی نژاد رنجبر، وحیده [1] گروه زیست شناسی دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • صباغی، سمانه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،‌ تهران،‌ ایران
 • صباغ نیا، ناصر [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، تبریز، ایران
 • صبح زاهدی، شهریار [1] بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، رشت، ایران
 • صبوری، حسین [1] گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع ‌طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • صبوری، علیرضا [1] گروه گیاه‏پزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صبورا، عذرا [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • صفی، زیبا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • صفی خانی، کیوان [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • صفی‌خانی، کیوان [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، همدان، ایران

ض

 • ضیاءالدینی، مهدی [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران
 • ضابطی، سید محمود [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • ضعیفی، محمود [1] دانشجوی دکتری مرکز پژوهش‌های کشاورزی و منابع طبیعی، بندرعباس، هرمزگان، ایران
 • ضعیفی‌زاده، محمد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

ط

 • طالبی، مجید [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • طالبی، مجید [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • طالبی بدف، مجید [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • طاهری آبکنار، کامبیز [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • طاهری نیاری، میر میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده‌ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • طباطبایی، سیده نرجس [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • طبری، مسعود [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • طبری، مسعود [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • طبری، مسعود [1] گروه جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • طبسی، الهه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • طغرانگار، زهره [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • طلایی، رضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل، ایران
 • طلوعی، زینب [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • طهماسبی، پژمان [1] گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

ظ

ع

 • عابدی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد کاووس، ایران
 • عاقلی، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
 • عبادی، مصطفی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران
 • عباسی رنجبر، کیوان [1] استادیار پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران
 • عبدالهی مصباح، رحیم [1] گروه گیاه‌پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدلی، اصغر [1] گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عبدیل زاده، راضیه [1] دانشجوی دکتری بیوسیستماتیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عرب، لیلا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عرب صالحی، فاطمه [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • عرفانی، ملیحه [1] مربی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • عرفانی، ملیحه [1] دانشجوی دکتری گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • عزیزی، هجرانه [1] گروه گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عزیزیان، دینا [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عسکری حصنی، مجید [1] گروه زیست شناسی دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • عشقی ملایری، بهروز [1] گروه زیست‌‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • عصاره، محمد حسن [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • عصری، یونس [1] بخش گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • عصری، یونس [2] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • عصری، یونس [1] بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • عصری، یونس [2] بخش گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • عصری، یونس [1] دانشیار بخش گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • عطار، فریده [1] دانشیار هرباریوم مرکزی، بخش گیاه‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران
 • عطار، فریده [1] دانشکده زیست‌شناسی و قطب فیلو‍‍ژنی موجودات زنده، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عطار، فریده [1] رباریوم مرکزی، بخش گیاه‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران
 • عطار، فریده [1] هرباریوم مرکزی، بخش گیاه‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران
 • عطار، فریده [2] هرباریوم مرکزی، بخش گیاه‌شناسی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عطار، فریده [1] هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عطری، مرتضی [1] روه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • عطری، مرتضی [4] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • عظیمی مطعم، فرزانه [2] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل، ایران
 • عظیمی مطعم، فرزانه [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل، ایران
 • علی آبادیان، منصور [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علی آبادیان، منصور [1] استاد گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علی‌آبادیان، منصور [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علی‌آبادیان، منصور [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران/ گروه پژوهشی نوآوری‌های زیستی جانوری، مرکز جانورشناسی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علایی کاخکی، نیلوفر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • علیزاده، آرزو [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • علیزاده شعبانی، افشین [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • علیزاده شهبانی، افشین [1] استادیار گروه محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،ایران
 • علوی یگانه، محمد صادق [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • عمادی، ناهید سادات [1] کارشناس ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء (س)، تهران
 • عوفی، فریدون [1] مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران

غ

 • غیرتی آرانی، لیلا [1] استادیار گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • غفاری، سحر [1] دانش آموخته دکتری علوم مرتع دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • غفاری، سحر [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع، دانشکده‌ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • غفاری، قاسم [1] بخش اسمز معکوس، پالایشگاه نفت اصفهان، اصفهان، ایران
 • غفاری، هانیه [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • غفران، فاطمه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697 – 19395، ایران
 • غلامی، پرویز [1] گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • غلامحسینی، علی [1] دانشجوی دکترای علوم جانوری، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، ایران
 • غنی‌پور، داود [1] اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
 • غیورمند، مرتضی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

ف

 • فارسی، محمد [2] پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فاضلی عطار، زهرا [1] کارشناس ارشد ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • فاضلی عطار، زهرا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران و؛ گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فاضلی عطار، زهرا [1] گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فاطمی، نرگس [1] دانشکده زیست‌شناسی و قطب فیلو‍‍ژنی موجودات زنده، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فتوت، مرضیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • فراشی، آزیتا [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فرامرزی، اکرم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستماتیک - اکولوژی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • فرامرزی، آمنه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • فرحمند، حمید [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فرقانی، امیر حسین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 4697 – 19395، ج. ا. ایران
 • فیضی باقل آباد، فرید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فقیر، مرضیه بیگم [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت ، ایران
 • فقیر، مرضیه بیگم [1] دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران
 • فقیر، مرضیه بیگم [3] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • فقیر، مرضیه‌بیگم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • فلاح، حسن [1] گروه جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

ق

 • قادری، ادریس [1] کارشناس ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • قارزی، احمد [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • قارزی، احمد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد،‌ ایران
 • قاسمی، سید احمد [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوس‌شناسی، دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • قاسمی، سید احمد [1] مرکز پژوهش‌های خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • قاسمی، نصراله [1] دانشکده داروسازی و گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قاسم اُف، شاکر [1] مؤسسه گیاه‌شناسی آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان، باکو، جمهوری آذربایجان
 • قاسمی دهکردی، نصراله [1] گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قاضی، فهیمه [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • قائم‌پناه، سمیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قدیریان، طاهر [1] کارشناس ارشد انجمن طرح سرزمین، تهران
 • قدسی، زهره [1] دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • قدسی، زهره [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قدم، پریناز [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • قربانی، اردوان [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • قربانی، اردوان [1] دانشیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • قربانی، اردوان [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • قربانی، جمشید [1] دانشیار گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • قربانلی، مه لقا [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • قربانی نهوجی، مجید [2] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • قربانی نهوجی، مجید [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران گروه پژوهشی کشت و توسعه، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • قصاب شیران، زهرا [1] گروه شیلات، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قطبی جوکندان، سید رامین [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • قلی پور، عباس [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • قلی‌پور، عباس [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 4697 – 19395، ج. ا. ایران
 • قلی‌پور، عباس [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697 - 19395، تهران، ایران
 • قلیچ‌پور، ملیکا [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • قنادی، علیرضا [1] گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قنادزاده، فروغ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • قنبری، احسان [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • قنبری، علیرضا [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • قنبری، فرزانه [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • قهرمانی نژاد، فرخ [1] دانشیار علوم گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
 • قهرمانی‌نژاد، فرخ [1] دانشیار علوم گیاهی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
 • قهرمانی‌نژاد، فرخ [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، تربیت معلم تهران، تهران، ایران
 • قهرمانی‌نژاد، فرخ [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
 • قهرمانی‌نژاد، فرخ [1] گروه زیست‌شناسی دانشگاه تربیت معلم، تهران
 • قهرمانی‌نژاد، فرخ [1] گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • قهرمانی‌نژاد، فرخ [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • قوستا، یوبرت [1] دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

ک

 • کابلی، محمد [1] دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • کابلی، محمد [1] گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کابلی، محمد [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کابلی، محمد [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کابلی، محمد [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کابلی، محمد [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کابلی، محمد [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کاروند، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • کاظمی، اشکان [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا، بیضا، ایران
 • کاظمی، بهرام [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کاظمی، شهروز [1] گروه تنوع زیستی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • کاظمی، شهروز [1] گروه تنوع زیستی، مرکز بین‏المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان، کرمان، ایران
 • کاظمیان، محمد [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران
 • کاظم‌پور اصالو، شاهرخ [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کاظم پور اوصالو، شاهرخ [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کاظم‌پور اوصالو، شاهرخ [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کاظم‌پور اوصالو، شاهرخ [2] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کاکه ممی، آزاد [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • کاویانی فرد، امیر ارسلان [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 4697 – 19395، ج. ا. ایران
 • کاوه، اکرم [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کبودوندپور، شهرام [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • کرمی، اعظم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران
 • کرمی، محمود [1] استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران
 • کرمی، محمود [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کرمیان، رؤیا [1] دانشیار علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • کرمیان، رؤیا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • کرمیان، رؤیا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • کرمیان، رؤیا [1] دانشیار علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • کرمیان، رؤیا [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • کرمانشاهی، روحا کسری [1] استاد میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • کسلخه، راضیه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • کسلخه، راضیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه بیولوژی-دانشکده علوم-دانشگاه گنبد کاووس
 • کشاورزی، فریبا [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • کشاورزی، مریم [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • کشاورزی، مریم [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران
 • کشاورزی، مریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء، تهران، ‌ایران
 • کشاورزی، مریم [2] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
 • کشاورزی، مریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • کشیری، حدیثه [1] دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • کشیری، حدیثه [1] گروه بوم‌شناسی آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کشیری، حدیثه [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • کفاش، انوشه [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کلنگی میاندره، حامد [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کلوندی، رمضان [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • کمی، حاجی قلی [1] استادیار علوم جانوری، دانشکده علوم، دانشگاه گرگان، ایران
 • کمالی، ابوالقاسم [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران
 • کنعانی، محمدرضا [1] گروه زیست‌شناسی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کیوانی، یزدان [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کیوانی، یزدان [2] گروه شیلات، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کیوان شکوه، سعید [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • کیوانفر، نسرین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کومار، آشوک [1] گروه گیاه‌شناسی و علوم محیطی، دانشگاه گورو ناناک، پنجاب، هندوستان
 • کوه‌دار، فهیمه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697 - 19395، تهران، ایران
 • کوهستانی، حامد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه الکترونیک- دانشکده علوم-دانشگاه گنبد کاووس

گ

ل

م

 • ماروسیک، یوری [1] استاد انیستیتوی مشکلات زیست شناسی شمال، ماگادان، روسیه و گروه جانورشناسی و حشره شناسی، دانشگاه دولتی آزاد، بلومفونتین،آفریقای جنوبی و موزه جانورشناسی، دانشگاه تورکو، فنلاند
 • مثنوی‌پور، مرضیه [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران
 • مجتبوی نائینی، مرجان [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • مجیری، فرزانه [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • محب الدینی، مهدی [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • محرابیان، احمدرضا [1] استادیار گروه علوم و فناوری زیستی گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • محسنی، مجتبی [1] گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • محسن‌زاده، فریبا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • محقق دولت‌آبادی، مصطفی [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • محمدی، حجت الله [1] استادیار حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • محمدی، علیرضا [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • محمدیان، سمیرا [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران
 • محمدی خرم آبادی، عباس [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، داراب، ایران
 • محمدی شریف، محمود [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • محمودی، احمد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • محمودی، بیت‌الله [1] کارشناس ارشد جهاد دانشگاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • محمودیان، بهاره [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • مداح، عالیه [1] گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مددی، حسین [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء، بهبهان، ایران
 • میراب بالو، مجید [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • مرادی، ایوب [1] بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، رشت، ایران
 • مرادی، صلاح الدین [1] مربی گروه کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • مرادیان، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • مرادی بهجو، علی [1] کارشناس ارشد علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • مرادمند، مجید [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • میرتاج‌الدینی، سیدمنصور [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • میرتاج‌الدینی، سید منصور [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • میرتاج‌الدینی، سید منصور [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • میرحسینی، علی [1] مربی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • میر حسینی، علی [1] منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، یزد، ایران
 • میرشمسی، امید [1] دانشیار گروه زیست شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • میرغفاری، نوراله [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 84156-83111، ایران
 • مروی مهاجر، محمدرضا [1] استاد جنگل‌داری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مسافری، سمانه [1] کارشناس ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • مصطفی زاده، رئوف [1] استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • مظاهری، نادر [1] کارشناس ارشد محیط زیست، مجتمع مس آذربایجان، شرکت ملی صنایع مس ایران
 • مظفریان، ولی‌اله [1] استاد مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران
 • مظفریان، ولی‌اله [1] بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • مظفریان، ولی‌اله [1] بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • مظفریان، ولی‌اله [1] بخش گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها مراتع کشور، تهران، ایران
 • معتمدی، جواد [1] دانشیار بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • معتمدی، مینا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • معروفی، حسین [1] بخش تحقیقات جنگل و مرتع / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان/سنندج/ایران
 • معصومی، علی اصغر [1] استاد بخش گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران، ایران
 • معصومی، علی اصغر [1] بخش گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • معصومی، علی اصغر [2] بخش گیاه‌شناسی، موسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • معصومی، علی اصغر [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • معصومی، علی اصغر [1] استاد بخش گیاه‌شناسی، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • معماریانی، فرشید [2] پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • معماریانی، فرشید [1] گروه گیاه‌شناسی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • معماریانی، فرشید [1] گروه گیاه‌شناسی، پژوهشکده‌ علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • معمری، مهدی [1] استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • مفاخری، پروین [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مقصودی کلاردشتی، حسین [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مکعلی، حجت [1] اداره منابع طبیعی ارومیه، ارومیه، ایران
 • ملک‌پورزاده، لیلا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • ملک‌لو، مریم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • مینایی، کامبیز [1] استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • مناف فر، رامین [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • منفرد، علیرضا [1] دانشیار حشره‌‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • مهدیان، سمانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست گیاهی، دانشکده علوم پایه و فنی‌مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • مهدیان، سمانه [1] دانشگاه گنبد کاووس
 • مهدی‌پور مقدم، محمد‌جواد [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • مهدور، حمید [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
 • مهرافروز مایوان، محمود [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • مهرگان، ایرج [2] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • مهرمنش، عاطفه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • مهرنیا، محمد [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • مهرنیا، محمد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • مهرنیا، محمد [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
 • مهوری، علیرضا [1] مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان، هرمز، ایران
 • موافقی، علی [1] گروه زیست گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • موحدی‌نیا، عبدالعلی [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوس‌شناسی، دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • موسوی ثابت، حامد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان، ایران
 • موسوی ثابت، سید حامد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • مولودی صالح، عطا [1] دانشجوی دکتری بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

ن

 • نادری، رضا [1] استادیار گروه علوم گیاهی، دانشکده زیست شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.
 • نادری، رضا [1] دانشکده زیست‌شناسی و پژوهشکده علوم زیستی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • نادری علمداردهی، رضا [1] استادیار گروه علوم گیاهی، دانشکدۀ زیست‌شناسی و پژوهشکدۀ علوم زیستی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • ناصح، رضا [1] کارشناس ارشد آب و فاضلاب، بخش تحقیقات آب و محیط زیست، واحد تحقیق و توسعه، شرکت ملی صنایع مس ایران
 • ناظری، وحیده [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ناظری، وحیده [1] گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نجیب زاده، معصومه [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نجف زاده، رقیه [1] استادیار گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • ندیمی، احمد [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • نیرانی، محجوبه [1] پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری
 • نژاد حبیب وش، فاطمه [1] گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • نژادستاری، طاهر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،‌ تهران،‌ ایران
 • نژادستاری، طاهر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نژادستاری، طاهر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نژاد ستاری، طاهر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نصیری، اکرم [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نصرالهی، فاطمه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
 • نصراله پورمقدم، مریم [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نظام بلوچی، باقر [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نظامی بلوچی، باقر [1] گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محیط زیست، کرج، ایران
 • نعمتی پیکانی، مصطفی [1] مرکز تحقیقات‌ کشاورزی و منابع‌ طبیعی استان ‌کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • نفیسی، هانیه [1] گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نقی‌پور برج، علی اصغر [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • نقی‌لو، سمیه [1] گروه زیست گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نقی‌نژاد، علیرضا [1] ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ‌ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧـﺪران، ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ، ایران
 • نقی‌نژاد، علیرضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر
 • نقی‌نژاد، علیرضا [5] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • نقی‌نژاد، علیرضا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • نقوی، محمدرضا [1] گروه زیست فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نگارش، کاظم [2] استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران
 • نگارش، کاظم [1] استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران
 • نگارش، کاظم [1] دکتری تخصصی گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • نوذری، جاماسب [1] گروه گیاه‌پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نوری، ثمینه [1] کارشناس ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • نوری، غلامرضا [1] استادیار دانشکده ادبیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • نورایی، اعظم [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • نورمحمدی، کاظم [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • نوروزی، مریم [1] گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نوروزی، مصطفی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران
 • نوفرستی، هاشم [1] گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

و

 • واعظی، جمیل [6] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • واعظی، جمیل [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • وثوق رضوی، شانا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • وحیدی‌نژاد، سمیرا [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • وفادار، مهناز [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • ولی‌الهی، جلال [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران،‌ ایران
 • ولیان بروجنی، صادق [1] دانشیار ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ولیان بروجنی، صادق [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • ولیان بروجنی، صادق [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان،‌ ایران
 • وهاب زاده، قربان [1] دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

ه

 • هادی‌زاده، علیرضا [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • هاشم‌زاده سقرلو، ایرج [1] گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • هوشیار، محرم [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل، ایران

ی

 • یاری، افسانه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد،‌ ایران
 • یامچی، احد [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • یاوری‌نیک، سیده رحیمه [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • یحیی‌پور، علیه [1] گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • یزدانیان، محسن [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • یگانه، حسن [1] کارشناس ارشد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • یوسفی، حسین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • یوسفی، مسعود [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • یوسفی، مسعود [1] گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • یوسفی، مهدی [2] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • یوسفی، مهدی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697 – 19395، ایران
 • یوسفی، مهدی [1] گروه زیست‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران 4697 – 19395، ج. ا. ایران
 • یوسف زاده، حامد [1] گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور،‌ ایران
 • یوسف‌زاده، حامد [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • یوسف‌زاده، حامد [2] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • یوسف‌زاده، حامد [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • یوسفی لفورکی، الهام [1] گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • یوسفی لفورکی، الهام [2] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران