بررسی تنوع ژنتیکی گونۀ کفتار راه‌راه ایرانی (Hyaena hyaena Linnaeus, 1753) با استفاده از ژن میتوکندریایی ND2 در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشکده محیط‌زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

گونۀ کفتار راه‌راه (H. hyeana) تنها عضو جنس Hyeana از خانوادۀ کفتار‌ها (Hyaenidae) است که در ایران زندگی می‌کند. باتوجه‌به‌ اینکه اطلاعات ما دربارۀ سیستماتیک این گونه در مقیاس‌های ملی و بین‌المللی محدود است، اجرای هر گونه برنامۀ حفاظتی برای حمایت از این گونه به اطلاعات پایه نیاز دارد. در مطالعۀ حاضر با استفاده از یک قطعۀ 404 جفت بازی از ژن میتوکندریایی ND2، تنوع ژنتیکی بین جمعیت‌های این گونه در ایران بررسی شد. به این منظور، 30 نمونه بافت عضلۀ کفتارهای تلف‌شده بر اثر تصادف جاده‌ای از 12 استان کشور گرد‌آوری شدند. به‌منظور تعیین جایگاه تاکسونومیکی گونۀ مطالعه‌شده، درختان تبارشناسی با استفاده از بهترین مدل‌های تکاملی و شیوه‌های استنتاج بایزین، بیشینه درست‌نمایی، نزدیک‌ترین همسایه و تکامل کمینه رسم شدند. نتایج، فاصلۀ ژنتیکی 74/0 درصد و تنوع ژنتیکی ناچیزی را در ژن بررسی‌شده بین جمعیت‌های گونۀ مطالعه‌شده نشان دادند؛ همچنین احتمال پسین بیش از 90 درصد به‌دست‌آمده برای همۀ نمونه‌ها بیان‌کنندۀ این حقیقت بود که همۀ نمونه‌های مطالعه‌شده به یک گونه تعلق دارند. اگرچه نتایج مطالعۀ حاضر را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که تنوع ژنتیکی کم مشاهده‌شده مؤید حساسیت کم این گونه به تنش‌های محیطی است، با‌توجه‌به این حقیقت که احتمال وجود تفاوت ژنتیکی در بازۀ توالی کوتاه کاهش می‌یابد؛ پیشنهاد می‌شود در مطالعه‌های تکمیلی از طول توالی بلندتر و تعداد ژن‌ بیشتر برای بررسی دقیق‌تر و دستیابی به تصویر کامل‌تر ازتنوع ژنتیکی گونۀ کفتار راه‌راه ایرانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Diversity of the Iranian Stripped hyaena (Hyaena hyaena Linnaeus, 1753), Using Mitochondrial ND2 Gene

نویسندگان [English]

  • Leili Heidari 1
  • Shahram Kaboodvandpour 2
  • Hanyeh Ghaffari 2
  • Mohammad Ali Adibi 3
  • Edris Ghaderi 4
1 M. S. Graduate of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Ph. D. Student of Environmental and Energy, Islamic Azad University, Research and Sciences, Tehran Branch, Iran
4 M. S. Fisheries Department, Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Striped hyena is the only member of Hyaena genus from Hyaenidae family in which lives in Iran. It belongs to the CARNIVORA order and Feliformia Super-family. In overall, our information about this species is little nationally and internationally. Therefore, basic information would be required to perform the informed protection action plan toward such valuable species. In present study, we evaluated the gene diversity within the hyena populations in Iran by reproducing a 404 base pairs from mitochondrial gene ND2. DNA was extracted from 30 muscle tissue samples of the Iranian Stripped hyena collected form road killed specimens in 12 different provinces. To determine the taxonomic status of the studied species, Mega 6 and Mr. Bayes 3.2 software were used to draw phylogenetic trees (i.e. Neighbor Joining, Minimum Evaluation and Maximum Likelihood models). The obtained results revealed that there are only 0.74 percent genetic distances between specimens and there is no significant gene diversity amongst the Iranian Stripped hyena populations. In addition, the obtained posterior probability over 90 percent for all specimens suggests that all studied specimens are belong to the same species. Although, observed low genetic diversity in Iranian Stripped hyena could be translated to the higher sensitivity of this species against environmental stresses. But, according to the fact that gene differential relatively could reduce by using short base sequence, using other mitochondrial genes as well as longer base sequences are suggested to obtained more clear picture from the Iranian Striped hyena genetic status

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxonomic status
  • Stripped hyena
  • Mitochondrial DNA
  • ND2