بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی عناصر گیاهی منطقۀ حفاظت‌شدۀ جنگلی میرآباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی - سیستماتیک اکولوژی گیاهی دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه زیست‌شناسی (علوم گیاهی)، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

تنوع زیستی گیاهی در زاگرس شمالی از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد و راهکارهای مناسبی برای تعیین قابلیت‌های عناصر گیاهی و وضعیت حفاظتی گونه‌ها ارائه می‌دهد و عامل مؤثری در سنجش و ارزیابی منطقه برای بررسی توان اکولوژیکی به شمار می‌رود. منطقۀ حفاظت‌شدۀ میرآباد در محور پیرانشهر - سردشت بین عرض‌های 23 °36 و´31 °36 شمالی و طول‌های 15 °45 و 25 °45 شرقی به مساحت 11435 هکتار در محدودۀ ارتفاعی 1177 تا 2068 متری از سطح دریا واقع‌ شده است. میانگین بارندگی و دمای سالانۀ منطقه باتوجه‌به داده‌های بیست‌ساله به‌ترتیب 696 میلی‌متر و 3/12 درجۀ سانتی‌گراد است. به روش توزیع تصادفی قطعه‌نمونه‌های چنداندازه‌ای ویتاکر در تیپ‌های مختلف گیاهی در سال 1396، تعداد 447 گونه گیاهی از 81 تیره و 301 جنس شناسایی شدند. بزرگ‌ترین تیره‌ها ازنظر غنای گونه‌ای و جنس به‌ترتیب عبارتند از: تیره‌های Asteraceae (57 گونه)، Poaceae (48 گونه)، Fabaceae (37 گونه) و Lamiaceae (24 گونه)، تیره‌های Asteraceae با 35 جنس، Poaceae با 32 جنس، Apiaceae با
21 جنس و Brassicaceae با 19 جنس. همی‌کریپتوفیت‌ها با 3/35 درصد، تروفیت‌ها با 2/28 درصد، ژئوفیت‌ها با 4/14 درصد و فانروفیت‌ها با 13 درصد شکل‌های زیستی منطقه هستند. ازنظر پراکنش جغرافیایی، 210 گونه‌
(47 درصد) به عناصر ایرانی-تورانی تعلق دارند. بر اساس معیارهای IUCN در منطقه تعداد 33 گونه در فهرست گیاهان با تهدید کمتر، تعداد 23 گونه در فهرست کمبود اطلاعات، تعداد 7 گونه در فهرست گیاهان آسیب‌پذیر و
1 ‌گونه در معرض انقراض قرار دارند. همچنین، 14 گونه نادر و 167 گونه دارویی‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Flora, Biological Form and Corollary of Plant Elements of Mirabad Protected Area

نویسندگان [English]

  • Faroogh Soleymani 1
  • Jalil Khara 2
1 M.S Student of Plant Systematic-Ecology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran
2 Associated professor Department of Biology (Plant Sciences), Faculty of Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Abstract
Biodiversity study in northern Zagros is important in many aspects and provides appropriate strategies for determining the potential of species and conservation status of species, and is also an effective factor in assessing and evaluating the area for ecological capability. Mirabad protected area in the Piranshahr-Sardasht axis is between the latitudes of 36° 23' and 36° 31' north, and the lengths 45° 15' and 45° 25', with an area of 11435ha, in the elevation range 1177-2068 m above sea level. The average rainfall and annual temperature of the area in the data of twenty years are 696 mm and 12.3°C, respectively. By distributing random samples of Whitaker multi-size units in different plant types in 2017, 447 plant species were identified from 81 families and 301 genera. The largest families in terms of species richness and genus were Asteraceae (57 species), Poaceae (48 species), Fabaceae
(37 species), Lamiaceae (24 species), Asteraceae families with 35, Poaceae with 32, Apiaceae with 21, and Brassicaceae were with 19 genera. Hemi cryptophytes with 35.3%, Throphytes with 28.2%, Geophytes with 14.4% and Phanerophytes with 13%, of the life forms of the region were recorded. In terms of chorology, 210 species (47%) belong to the Iran-Turan zone. According to the IUCN criteria in the region, there were 33 species in lower risks (LR), 23 species data deficient (DD), 7 species vulnerable (VU), and one species endangered (EN) in this protected area. Also, there are 14 rare species and 167 medicinal species.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chorology
  • Life Form
  • Flora
  • Mirabad Protected Area
  • Protective Status

منابع

Alavi, M. (1994) Tectonocs of Zagros Orogenic belt of Iran, new data and interpretation. Tectonophysics 229: 211-238.

Archibold, O. W. (1995) Ecology of World Vegetation. Chapman and Hall, London.

Assadi, M. (1987) Plants of Arasbaran protected area, NW. Iran (part I). Iranian Journal of Botany 3(2): 129-175.

Assadi, M. (1988) Plants of Arasbaran protected area, NW Iran (part II). Iranian Journal of Botany 4(1): 1-59.

Assadi, M. (Ed.) (1988-2015) Flora of Iran. vols. 1-85. Research Institute of Forests and Rangelands Publications, Tehran (in Persian).

Assareh, M. H. (2006) Plant diversity of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).

Asri, Y. (2007) Plant geography. Payame Noor University Publication, Tehran (in Persian). 

Attar, F. and Hamzeh'ee, B. (2007) Onosma bisotunensis (Boraginaceae), a new species from Western Iran. Novon 17(3): 281-279.

Cain, S. A. (1950) Life-forms and Phytoclimate: The Botanical Review. Cranbrook Institue of Science, Bloomfield Hills, Michigan.

Darvishnia, H., Dehghani Kazemi, M., Forghani, A. H. and Kavyani Fard, A. A. (2012) Study and introducing of flora of protected of Manesht and Qalarang in Ilam province. Taxonomy and Biosystematics 4(11): 47-59 (in Persian).

Davis, P. H. (Ed.) (1965-1988) Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vols. 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Doe, Department of Environment., office habitats and the regions. Retrieved from http: //wwwdoe.ir. On: 21 september 2018.

Fatahi, M. (1995) Investigation of Zagros Oak forest and its most important destruction factors. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).

Ghahremaninejad, F. and Agheli, S. (2009) Floristic study of Kiasar National Park. Taxonomy and Biosystematics 2(1): 47-62 (in Persian).

Ghahreman, A. (1990-1999) Colour Flora of Iran. vols. 1-20. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran.

Gurgin Karaji, M., Karami, P. and Marofii, H. (2014) Introduction to the flora, life forms and chorology of Saral of Kurdistan (Case study sub catchment Farhadabad). Journal of Plant Researches (Iranian Journal of Biology) 26(4): 510-525 (in Persian).

Hamzeh, B. (2016) Floristic study of Bisotun protected area. Taxonomy and Biosystematics 8(29): 25-50 (in Persian).

Hamzeh'ee, B. and Naqinezhad, A. (2009) Arthraxon P. Beauv. (Gramineae) and Carex caryophyllea (Cyperaceae), new genus and species records from Iran. Iranian Journal of Botany 15(1): 68-71.

Hoersch, B., Braun, G. and Schmidt, U. (2002) Relation between landform and vegetation in alpine regions of Wallis, Switzerland. A multiscale remote sensing and GIS approach. Computers, Environment and Urban Systems 26: 113-139.

IPNI, The International Plant Names Index. Retrieved from http://www.ipni.org. On: 1 October 2017.

Jalili, A. and Jamzad, Z. (1999) Red data book of Iran, a preliminary survey of endemic, rare and endangered plant species in Iran. Research Institute of Forest and Rangelands, Tehran.

Kuchler, A. W. and Zonneveld L. S. (1988) Vegetation Mapping. Kluwer Academic Publishers, Amesterdam.

Maassoumi, A. A. and Hamzeh’ee, B. (2003) A remarkable new species of the genus Astragalus with no close relatives from Kermanshah. Iranian Journal of Botany 10(1): 59-61.

Marvi Mohajer, M. (2006) Silviculture. Tehran University Publications, Tehran (in Persian).

Mehrnia, M. and Ramak, P. (2014) Floristic investigation of Noujian Watershed (Lorestan province). Iranian Journal of Plant Biology 6(20): 113-136.

Mozaffarian, V. (2004) Dictionary of Iranian Plant Names. Fargange Moaser Publishers, Tehran
(in Persian).

Naghipour Borj, A., Nowroozi, M. and Bashari, B. (2014) Investigation of the flora, life forms and chorotypes of the plants in the Meymand protected area Kohkilouyeh va Boyer Ahmad provice, Iran. Taxonomy and Biosystematics 6(19): 79-100 (in Persian).

Nemati Peykani, M., Jamzad, Z., Noori, F. and Jalilian, N. (2009) Collection and identification of Kermanshah province flora in order to herbarium establishment, Final report of project. Agriculture and Natural Resources Researches Center of Kermanshah, Kermanshah (in Persian).

Neishabouri, A. (2009) Biogeography. SAMT Organization, Tehran (in Persian)

Payandeh, M., Bordbar, F. and Mirtadzadini, S. M. (2016) Floristic strudy of Hanza-kuh of Bahr-Aseman protected area (SE Iran). Taxonomy and Biosystematics 8(28): 79-100 (in Persian).

Pilehvar, B., Veiskarami, Gh., Abkenar, K. and Soosani, J. (2010) Relative contribution of vegetation types to regional biodiversity in Central Zagross forests of Iran. Biodiversity and Conservation 19(12): 3361-3374.

Pilehvar, B., Kazemi, S. and Veiskarami, Z. (2016) Application of random sampling in floristic, chorologic, and life form studies case study: Hashtad-Pahlou forest catchment, Lorestan. Iranian Journal of Wood and Forest Science and Technology 23(2): 161-180 (in Persian).

Raunkiaer, C. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography. Larendon, Oxford.

Rechinger, K. H. (Ed.) (1963-2010) Flora Iranica. vols. 1-178. Akademische Druck-U Verlagsanstalt, Graz.

Roques, K. G., O’Connor, T. G. and Watkinson, A. R. (2010) Dynamics of shrub encroachment in an African savannah: relative influences of fire, herbivory, rainfall and density. Journal of Applied Ecology 38(2): 268-280. 

Saberi Moeen, A., Ghahremaninejad, F., Sahebi, S. J. and Joharchi, M. R. (2010) A floristic study of Chahchaheh Pistacia forest, NE Iran. Taxonomy and Biosystematics 2(5): 61-92 (in Persian).

Sokhanvar, F., Ejtehadi, H., Vaezi, J., Memariani F., Joharchi, M. R. and Ranjbar, Z. (2013) Flora, life form and chorology of plants of the Helali protected area in Khorasan-e Razavi province. Taxonomy and Biosystematics 5(16): 85-100 (in Persian).

Stohlgren, T. J., Chong, G. W. and Schell, L. D. (1997) Rapid assessment of plant diversity patterns: a methodology for landscapes. Environmental Monitoring and Assessment 48(1): 25-43.

Tabad, M. A. and Jalilian, N. (2015) Ethnobotanical study of medicinal plants in Zarivar region (Marivan), Iran. Journal of Medicinal Plants 2(54): 55-75 (in Persian).

Veiskarami, Z., Pilehvar, B., Soosani, J., Veiskarami, Gh. and Zeynivand, H. (2012) Study of flora, life form and chorology of Perk forest in Lorestan province, Iran. Natural Ecosystems 3(1): 27-38. (in Persian)

Zarechahouki, M. A. (2015) The Booklet of Plant Sociology, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Tehran, Iran (in Persian).

Zohary, M. (1973) Geobotanical fundations of the Middle East. vol. 2. Gustav Fischer Verlag Publication, Amsterdam.