بررسی روابط ژنتیکی بین گونه ای گروه derderianum و گونه های مرتبط در سردۀ Allium در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سیستماتیک گیاهی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه اصفهان، ایران

3 استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

در مطالعۀ حاضر، 35 نمونه از 9 گونۀ Allium از بخشۀ Acanthoprason با نشانگر مولکولی SRAP بررسی شدند.
در PCR با استفاده از شش جفت پرایمر SRAP در همۀ نمونه ها 78 باند مشاهده شد. سپس داده های حاصل با
نرم افزار NTSYS-pc و با استفاده از ضرایب دایس و جاکارد و روش Neighbor Joining تحلیل شدند. نتایج مطالعه
ماهیت تاکسونومیک اغلب گونه ها را تأیید می کند. بر اساس نتایج مطالعۀ حاضر دو گونۀ A. derderianum و
A. alamutense ب ا یکدیگر قرابت ژنتیکی نشان می دهند و خویشاوند نزدیک دانسته می شوند. همچنین دو گونۀ
A. hamedanense و A. materculae قرابت ژنتیکی بیشتری در قیاس با سایر گونه ها دارند. نتایج پژوهش حاضر
نشان دهندۀ ضرورت بازنگری بخشۀ Acanthoprason در ایران است؛ علاوه بر این، مطالعۀ حاضر نشان می دهد
SRAP نشانگر مناسبی برای بررسی تاکسونومی گونه های گیاهی نزدیک است. گونه های متعلق به این بخشه به دلیل
انحصاری بودن در ایران دارای ارزش زیادی برای تعیین جایگاه حفاظتی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Genetic Relationships among Species of Derderianum Group and Related Species in the Genus Allium Evidenced by SRAP Markers in Iran

نویسندگان [English]

  • Bahareh Borjian Borujeni 1
  • Hojjatollah Saeidi 2
  • Azadeh Akhavan 3
1 M. S. Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor Research Department of Natural Resources, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
In this study, a total of 35 samples belonging to 9 species of the genus Allium sect. Acanthoprason were evaluated. The samples were analyzed using 6 SRAP primer combinations that showed 78 bands. The obtained data were then analyzed using NTSYS-pc software, Jaccard, Dice coefficients, and Neighbor Joining clustering method. The results showed that all samples of each species were mainly grouped, which supports the taxonomic classification based on morphology. Regarding the high genetic similarities, geographic distribution and previous studies, A. derderianum and A. alamutense can be considered as close related species. Also the results showed a close relationship between A. hamedanense and A. materculae. Based on the results of this study, the taxonomic status of the section in Iran needs to be revised. Indeed, SRAP can be useful in distinguishing the species in the closely related species. As the species of Acanthoprason are endemic to Iran and it is critical to have programs for protection of the species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Derderianum Alliance
  • Sect. Acanthoprason
  • Onion
  • Molecular Systematics

منابع

Akhavan, A., Saeidi, H., Rahiminejad, M. R., Zarre S., Blattner, F. R. and Fritsch, R. M. (2015) Interspecific relationships in Allium subgenus Melanocrommyum sections Acanthoprason and Asteroprason (Amaryllidaceae) revealed using ISSR markers. Systematic Botany 40(3): 706-715.

Budak, H., Shearman, B., Gaussoin, R. E. and Dweika, I. M. (2004) Application of sequence-related amplified polymorphism markers for characterization of turfgrass species. Horticultural Science 39(5): 955-958.

Dice, Lee R. (1945) Measures of the amount of ecologic association between species. Ecology 26 (3): 297-302.

Fritsch, R. M. (2012) Illustrated key to the sections and subsections and brief general circumscription of Allium subg. Melanocrommyum. Phyton 52: 1-37.

Fritsch, R. M. and Abbasi, M. (2013) A taxonomic review of Allium subgen. Melanocrommyum in Iran. IPK Gatersleben, Gatersleben.

Gurushidze, M., Fritsch, R. M. and Blattner, F. R. (2008) Phylogenetic analysis of Allium subgenus Melanocrommyum infers cryptic species and demands a new sectional classification. Molecular Phylogenetics and Evolution 49: 997-1007.

Jaccard, P. (1912) The distribution of the flora in the alpine zone. New Phytologist 11: 37-50.

Li, G. and Quiros, C. F. (2001) Sequence-related amplified polymorphism (SRAP), a new marker system based on a simple PCR reaction: its application to mapping and gene tagging in Brassica. Theoretical and Applied Genetics 103: 455-461.

Rohlf, F. (2000) NTSYS. Numerical taxonomy and multivariate analysis system. Version 2.1. Exeter Software, New York.

The Angiosperm Phylogeny Group (2016) An update of the angiosperm phylogeny group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society 181: 1-20.

World Checklist of Selected Plant Families (2013) Kew, Facilitated by the Royal Botanic Gardens. Retrieved from http://apps.kew.org/wcsp. On 30 April 2013.