مطالعه فلور منطقه رأس‌کوه شهرستان بافت، استان کرمان

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعه فلور منطقه رأس‌کوه از توابع شهرستان بافت استان کرمان است که طی آن گیاهان آوندی خودرو جمع‌آوری و شناسایی شد. منطقه رأس‌کوه، منطقه‌ای کوهستانی و مرتفع در شمال‌شرقی شهر بافت و در 170 کیلومتری جنوب‌غربی مرکز استان کرمان با مساحت حدود 5500 هکتار است. ‌حداقل ارتفاع آن از سطح دریا 2400 متر و حداکثر آن 2700 متر است. متوسط بارندگی سالانه 280 میلی‌متر و میانگین تغییرات دما بین 5 تا 38 درجه سانتیگراد متغیر است. این منطقه بخشی از منطقه ایرانی-تورانی است. سیمای پوشش گیاهی به طور عمده به صورت بوته‌زار Artemisia sieberi) و (Astragalus spp. و برخی قسمت‌ها درختچه‌‌زار یا درخت‌زار
Acer monspessulanum)، Amygdalus spp. و (Pistacia atlantica است. در پژوهش حاضر، 247 گونه گیاهی متعلق به 51 تیره و 176 جنس شناسایی شد که یک تیره با یک گونه متعلق به بازدانگان، 43 تیره، 147 جنس و 211 گونه متعلق به نهاندانگان دولپه‌ای و 7 تیره، 28 جنس و 35 گونه مربوط به نهاندانگان تک‌لپه‌ای است. Asteraceae با 36 گونه، بزرگترین تیره و Astragalus با 16 گونه به عنوان بزرگترین جنس در منطقه شناسایی شدند. از دیدگاه جغرافیای گیاهی، اغلب گونه‌های مطالعه شده متعلق به منطقه ایرانی-تورانی هستند. تیپ‌های رویشی شامل 9/38 درصد تروفیت، 3/26 درصد همی‌کریپتوفیت، 6/16 درصد کامه‌فیت، 7/9 درصد ژئوفیت، 3/7 درصد فانروفیت و 2/1 درصد هیدروفیت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of flora of Ra'skuh Area in Baft township in Kerman province

نویسندگان [English]

  • Leila Malekpourzadeh 1
  • Seyed Mansour Mirtadzadini 1
  • Vahideh Nazeri 2
1 Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Faculty of Natural Resources, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

This research is based on the floristic study of Ra'skuh area of Baft Township in Kerman province that the wild vascular plants were collected and identified. This area with about 5500 hectares is located in 20 km of northeast of Baft town and 170 km southwest of the center of the Kerman province. Its minimum altitude is 2400 m and maximum 2700 m above the sea level. The annual average rainfall is 280 mm and the vacillation average of temperature is between -5 and 38 oC. This area is mountainous and a part of the Irano-Turanian region. The physiognomy of vegetation is chiefly as steppe (Astragalus spp. and Artemisia sieberi) but some parts are scrublands or woodlands (Acer monspessulanum, Amygdalus spp., Pistacia atlantica, …). Based on our study, 247 plant species of 51 families and 176 genera were identified which of them one family of Gymnospermes with one species, 43 families with 147 genera and 211 species of dicots Angiospermes, 7 families with 28 genera and 35 species of monocots Angiospermes were recognized. The family Asteraceae with 36 species and the genus Astragalus with 16 species as largest family and genus were identified in the region. Most of the species had Irano-Turanian nature from viewpoint of the phytogeographical aspects. Life forms were including 38.9% therophytes, 26.3% hemicryptophytes, 16.6% Chamaephytes, 9.7% geophytes, 7.3% phanerophytes and 1.2% hydrophytes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flora
  • Ra'skuh
  • Ra'skuh
  • Life Form
  • Baft
  • Ra'skuh

مقدمه.

کشور ایران در میان کشورهای خاورمیانه دارای یکی از متنوع‌ترین شرایط از نظر پوشش گیاهی است که این امر در درجه اول به تنوع اقلیمی آن مرتبط است (Zohary, 1973). از این رو، بررسی پوشش گیاهی آن که هنوز نکات مبهم فراوانی دارد، یکی از اهداف مهم پژوهشگران علوم گیاهی و گیاه‌شناسان است.

منطقه رأس‌کوه یکی از مناطقی است که تاکنون هیچ گونه مطالعه فلوریستیک در آن انجام نشده است و به همین دلیل، در مطالعه حاضر، اقدام به جمع‌آوری و شناسایی گونه‌های گیاهی آوندی آن شد. از نظر جغرافیایی و ریخت‌شناسی زمین، این منطقه کوهستانی با مساحت تقریبی 5500 هکتار، در غرب کوه لاله‌زار و در شمال‌شرقی شهر بافت و در 170 کیلومتری جنوب‌غربی مرکز استان کرمان واقع شده است. ‌حداقل ارتفاع آن از سطح دریا 2400 متر، حداکثر ارتفاع 2700 و ارتفاع متوسط آن 2550 متر است. به بیان دیگر، دارای ارتفاع کلی زیاد اما کوه‌های تپه‌ای و کم‌ارتفاع است. سیمای کلی پوشش گیاهی به طور عمده به صورت بوته‌زار Artemisia sieberi Besser) و (Astragalus spp. و برخی قسمت‌ها درختچه‌زار یا درخت‌زار (Acer monspessulanum L.، Amygdalus spp. و Pistacia atlantica Desf.) است.

نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی به این منطقه ایستگاه شهر بافت است. متوسط بارندگی سالیانه آن 280 میلی‌متر و میانگین تغییرات دما بین 5 تا 38 درجه سانتیگراد متغیر است (شکل 1). این منطقه کوهستانی بخشی از ناحیه ایرانی-تورانی به شمار می‌رود (Zohary, 1973). نزدیکترین منطقه مطالعه شده به آن، منطقه گوغر است که در فاصله حدود 30 کیلومتری شمال‌غربی منطقه رأس‌کوه واقع است (Mirtadzadini, 1997). در بخش شرقی آن کوه مرتفع لاله‌زار با آب و هوایی سرد واقع است. واقع شدن منطقه مورد مطالعه در میان این دو منطقه باعث تقویت انگیزه اجرای این کار پژوهشی گردید.

 

مواد و روش‌ها.

شناسایی و تعیین حدود منطقه مورد مطالعه با استفاده از نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:250000 (Geographic Organization of Armed Forces, 2007) و دستگاه مکان‌یاب ماهواره‌ای (GPS) صورت گرفت (شکل 2).

 

شکل 1- منحنی آمبروترمیک شهر بافت طی دوره آماری 1366-1382 (Iran Meteorological Organization, 1988-2004)

 

 

شکل 2- موقعیت جغرافیایی منطقه رأس‌کوه

 

به منظور جمع‌آوری و شناسایی نمونه‌های گیاهی تا حد امکان، نمونه‌برداری جامع و کاملی در تمام فصول صورت گرفت. روش جمع‌آوری به این صورت بود که پس از تعیین حدود منطقه، ایستگاه‌هایی هم به صورت تصادفی و هم به صورت انتخابی، یعنی ایستگاه‌هایی که احتمال می‌رفت زیستگاه‌های خاص داشته باشند، از جمله صخره‌ای، حاشیه رودخانه، تپه‌های خاکی، شیب‌های کم و زیاد و غیره معین شدند. جمع‌آوری طی چندین مرحله از پاییز 1385 آغاز و تا شهریور 1386 ادامه یافت. نمونه‌برداری تکمیلی نیز در سال 1387 انجام شد. نمونه‌های جمع‌آوری شده پس از آماده‌سازی کامل و طبقه‌بندی اولیه در آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، با استفاده از منابع معتبر گیاه‌شناسی به ویژه فلورا ایرانیکا (Rechinger, 1963-2010) و سایر منابع از جمله: فلور ترکیه (Davis, 1965-1988)، فلور عراق (Townsend, 1966-1985)، فلور ایران (Assadi et al., 1989-2012)، فلور رنگی ایران (Ghahreman, 1984-2008)، گون‌های ایران (Maassoumi, 1987-2006) و رُستنی‌های ایران (Mobayen, 1976-1996) شناسایی و نمونه‌ها به هرباریوم دانشگاه شهید باهنر کرمان تحویل داده شدند. همچنین، بر اساس مشاهدات صحرایی و بررسی نمونه‌ها با استناد به منبع مناسب برای تعیین اشکال زیستی (Raunkiaer, 1934)، شکل رویشی هر یک از گونه‌ها معین شد. علاوه بر این، با استفاده از کتاب "داده‌های قرمز ایران" (Jalili and Jamzad, 1999) و مقاله مربوط به اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN, 2011) و نیز بر اساس مشاهدات صحرایی، گونه‌های در حال انقراض و کمیاب مشخص شد.

 

نتایج.

بررسی‌های پژوهش حاضر نشان داد که 247 گونه گیاهی آوندی در زیستگاه‌های مختلف منطقه رأس‌کوه مطالعه رویش دارند (پیوست 1). این تعداد متعلق به 176 جنس از 51 تیره است و شامل یک گونه بازدانه، 43 تیره، 147 جنس و211 گونه نهاندانه دولپه‌ای‌ و 7 تیره، 28 جنس و 35 گونه نهاندانه تک‌لپه‌ای است. بزرگترین تیره‌های گیاهی به ترتیب شامل: Asteraceae با 29 جنس و 36 گونه (6/14 درصد)، Fabaceae با 10 جنس و 25 گونه (2/10 درصد)، Lamiaceae با 13 جنس و 21 گونه (5/8 درصد)، Brassicaceae با 15 جنس و 17 گونه (9/6 درصد)، Poaceae با 15 جنس و 17 گونه (9/6 درصد) و Liliaceae با 6 جنس و 11 گونه (5/4 درصد) بودند. بزرگترین جنس‌های گیاهی به ترتیب شامل: Astragalus L.با 16 گونه، Nepeta L. با 6 گونه، Euphorbia L. با 5 گونه و Allium L.با 4 گونه بودند.

در حدود 1800 گونه گیاهی انحصاری در ایران وجود دارد (Ghahreman and Attar, 1999) که 57 گونه از آنها (1/3 درصد) در منطقه رأس‌کوه یافت می‌شوند (پیوست 1). 1/23 درصد گونه‌های گیاهی منطقه، انحصاری یا بوم‌زاد هستند. از بین 556 جنس تک‌گونه‌ای در ایران 20 جنس تک‌گونه‌ای (6/3 درصد جنس‌های تک‌گونه‌ای ایران و 4/11 درصد جنس‌های منطقه) در منطقه رأس‌کوه یافت شد. بیشترین جنس‌های تک‌گونه‌ای به تیره‌های Asteraceae، Brassicaceae و Poaceae تعلق دارند (پیوست 1). از بین 1405 گونه نادر و در معرض خطر نابودی در ایران (Jalili and Jamzad, 1999) 54 گونه (8/3 درصد) آنها در این منطقه مشاهده شد، به بیان دیگر، 9/21 درصد گونه‌های گیاهی منطقه نادر و در معرض خطر نابودی هستند (پیوست 1).

اغلب گونه‌های گیاهی منطقه (حدود 88 درصد) مربوط به منطقه ایرانی-تورانی هستند.

تروفیت، بیشترین تعداد شکل زیستی را در بین گونه‌های منطقه دارد (96 گونه) که بیشترین آنها مربوط به تیره‌های Asteraceae (17 گونه) و Brassicaceae (12 گونه) است. دومین شکل رویشی، همی‌کریپتوفیت‌ها هستند (65 گونه) که بیشترین آنها مربوط به تیره‌های Asteraceae (12 گونه)، Lamiaceae (11 گونه)، Apiaceae (7 گونه)، Fabaceae و Poaceae (هر کدام 6 گونه) هستند. پس از آن، شکل رویشی کامه‌فیت با 41 گونه که بیشترین آنها مربوط به تیره Fabaceae با 17 گونه و تیره Asteraceae با 5 گونه است. شکل رویشی ژئوفیت شامل 24 گونه است که بیشترین آنها مربوط به تیره Liliaceae با 11 گونه است. شکل رویشی فانروفیت شامل 18 گونه است که بیشترین آنها مربوط به تیره Rosaceae با 6 گونه است و شکل رویشی هیدروفیت شامل 3 گونه است که بیشترین آنها مربوط به تیره Scrophulariaceae با 2 گونه است. در مجموع، 9/38 درصد گونه‌ها تروفیت، 3/26 درصد همی‌کریپتوفیت، 6/16 درصد کامه‌فیت، 7/9 درصد ژئوفیت، 3/7 درصد فانروفیت و 2/1 درصد هیدروفیت هستند.

 

بحث و جمع‌بندی.

بررسی و شناسایی گیاهان منطقه رأس‌کوه نشان می‌دهد که با توجه به وسعت آن و تعداد گونه‌های گیاهی و درصد گونه‌های انحصاری و نادر (1/23 درصد انحصاری و 9/21 درصد نادر) و در مقایسه با نتایج سایر پژوهش‌ها نظیر: شناسایی 414 گونه گیاهی در منطقه 15000 هکتاری گوغر شهرستان بافت (Mirtadzadini, 1997)، شناسایی 420 گونه گیاهی در منطقه 74000 هکتاری جوزم شهربابک (Hasanabadi, 2005) و شناسایی 451 گونه گیاهی در منطقه 169200 هکتاری خبر و روچون (Irannejad Parizi et al., 2002)، دارای تنوع گونه‌ای نسبتاً بالایی است. مساحت این منطقه حدود 003/0 درصد مساحت ایران است که در حدود 30 درصد تیره‌ها، 15 درصد جنس‌ها و 7/3 درصد گونه‌های گیاهی ایران در محدوده این منطقه یافت می‌شوند.

برخی از گونه‌های گیاهی به صورت اجتماعات گسترده‌ای در منطقه دیده می‌شوند. برای نمونه، بادام (Amygdalus scoparia Spach)، درمنه (Artemisia sieberi)، سریش (Eremurus persicus Boiss.)، گون (Astragalus spp.) و ... برخی گونه‌ها نیز به صورت کم و نادر هستند. همچنین عمده گونه‌های گیاهی (96 گونه) تروفیت هستند. دومین شکل رویشی بارز همی‌کریپتوفیت‌ها (65 گونه) است. بالا بودن درصد این دو شکل رویشی نشان دهنده شرایط سخت محیطی به ویژه خشکی است. به طوری که بخش زنده گیاهان در فصل نامساعد یا در زیر خاک است یا به شکل دانه و در حالت خواب است. کم بودن فانروفیت‌ها (18 گونه) نیز نشان از شرایط سخت است. علاوه بر خشکی، ریزش برف سنگین در زمستان و نیز وزش بادهای شدید و خشک، امکان رویش فانروفیت‌ها به ویژه انواع درختی و بلند را با مشکل مواجه می‌کند.

اغلب گونه‌ها (حدود 88 درصد) مربوط به منطقه ایرانی-تورانی هستند. این نسبت نشان‌دهنده تسلط شرایط منطقه ایرانی-تورانی است. سایر گونه‌ها که اغلب دارای کوروتیپ اروپا-سیبری هستند وجود میکروکلیماهای مرطوب پراکنده را نشان می‌دهند.

وجود گیاهان درختی و درختچه‌ای خوراکی از جمله: بادام کوهی (Amygdalus scoparia)، بنه (Pistacia atlantica)، زرشک وحشی (Berberis integerrima Bunge) و گیاهان دارویی همچون آویشن کوهی (Thymus fedtschenkoi Ronniger)، کاکوتی (Ziziphora tenuior L.)، گل زوفا (Nepeta bornmulleri Hausskn. exBornm.) و نیز وجود گیاهان مرتعی همچون Ferula ovina (Boiss.) Boiss. که به طور وسیع در منطقه می‌رویند، نشان دهنده اهمیت پوشش گیاهی طبیعی برای مردم منطقه است.

 

پیوست 1- فهرست گیاهان آوندی موجود در منطقه رأس‌کوه به همراه شکل رویشی، پراکنش جغرافیایی، گونه‌های انحصاری، جنس‌های تک‌گونه‌ای و گونه‌های نادر. راهنمای جدول: شکل رویشی: تروفیت (T)، همی‌کریپتوفیت (Hc)، کامه‌فیت (C)، فانروفیت (Ph)، ژئوفیت (G)، هیدروفیت (Hyd). پراکنش جغرافیایی: ایران-تورانی (IT)، اروپا-سیبری (ES)، مدیترانه ای (M)، صحرا–سندی (SS)، همه جا روی (Co). گونه‌های انحصاری (En)، جنس‌های تک‌گونه‌ای (Mo)، گونه‌های نادر و در معرض خطر نابودی (Ra)، شکل رویشی (Forma)، پراکنش جغرافیایی (Chor).

Ra

Mo

En

Chor

Forma

Taxa

 

 

 

 

 

Gymnospermae

 

 

 

 

 

Ephedraceae

 

 

 

IT

Ph

Ephedra pachyclada Boiss.

 

 

 

 

 

Dicotyledones

 

 

 

 

 

Aceraceae

 

 

En

IT

Ph

Acer monspessulanum L.

 

 

 

 

 

Amaranthaceae

 

 

En

Co

T

Amaranthus blitoides S.Watson

 

 

 

Co

Hc

Amaranthus chlorostachys Willd.

 

 

 

 

 

Anacardiaceae

 

 

 

IT

Ph

Pistacia atlantica Desf.

 

 

 

 

 

Berberidaceae

 

 

 

IT

Ph

Berberis integerrima Bunge

 

 

 

 

 

Boraginaceae

 

 

 

IT,ES

Hc

Anchusa arvensis (L.) M.Bieb.

 

 

 

IT

T

Heterocaryum rigidum A.DC.

 

 

 

IT

T

Heterocaryum szovitsianum (Fisch. & C.A.Mey.) A.DC.

 

 

 

IT

T

Myosotis refracta Boiss.

 

 

 

IT

T

Nonnea caspica (Willd.) G. Don

 

 

 

IT

T

Nonnea persica Boiss.

Ra

 

En

IT

Hc

Onosma asperimum Bornm.

 

 

En

IT

T

Onosma stenosiphon Boiss.

Ra

 

En

IT

T

Paracaryum persicum Boiss.

 

 

 

 

 

Campanulaceae

Ra

 

En

IT

T

Campanula kermanica (Rech.f., Aellen & Esfand.) Rech. f.

 

 

 

 

 

Caryophyllaceae

 

 

 

IT

C

Acanthophyllum bracteatum Boiss.

 

 

 

IT

C

Acanthophyllum glandulosum Bunge ex Boiss.

Ra

 

En

IT

C

Acanthophyllum sordidum Bunge ex Boiss.

Ra

 

En

IT

Hc

Dianthus macranthoides Hausskn. ex Bornm.

 

 

 

IT

T

Holosteum glutinosum (M. Bieb.) Fisch. & C.A.Mey.

 

 

 

IT

Hc

Minuartia meyeri (Boiss.) Bornm.

 

 

 

Co

T

Silene conoidea L.

 

 

 

IT,ES

T

Silene spergulifolia (Willd.) M.Bieb.

 

 

 

IT,ES,M

T

Vaccaria pyramidata Medik.

 

 

 

 

 

Chenopodiaceae

 

 

 

IT

C

Atriplex leucoclada Boiss.

 

 

 

IT,ES

T

Chenopodium botrys L.

 

 

 

IT

C

Noaea mucronata (Forssk.) Asch. & Schweinf.

 

 

 

 

 

Compositae (Asteraceae)

 

 

 

IT

T

Achillea wilhelmsii K. Koch

 

Mo

 

IT

C

Aegopordon berardioides Boiss.

 

 

 

IT

T

Anthemis odontostephana Boiss.

 

 

 

IT

C

Artemisia sieberi Besser

 

 

 

IT

T

Carthamus oxyacanthus M.Bieb.

 

 

 

ES

Hc

Centaurea iberica Trev. ex Spreng.

Ra

 

En

IT

T

Centaurea ispahanica Boiss. subsp. ispahanica

 

 

 

ES

Hc

Cichorium intybusL.

Ra

 

En

IT

T

Cirsium spectabile DC.

 

 

 

Co

T

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

 

 

 

Co

T

Conyza bonariensis (L.) Cronquist

Ra

 

En

IT

Hc

Cousinia calcitrapa Boiss.

Ra

 

En

IT

Hc

Cousinia piptocephala Bunge

 

 

 

IT

Hc

Cousinia prolifera Jaub. & Spach

 

 

 

IT,M

Hc

Crepis sancta (L.) Babc.

.

.

.

IT

T

Cyanus depressus (M.Bieb.) Soják

Ra

 

En

IT

C

Echinops ceratophorus Boiss.

.

.

.

IT

T

Francoeuria undulata (L.) Lack

.

Mo

.

IT

G

Gundelia tournefortii L.

.

.

.

IT

C

Hertia intermedia (Boiss.) Kuntze

.

.

.

ES

T

Inula britannica L.

.

.

.

IT

T

Lactuca glauciifolia Boiss.

.

Mo

.

IT

T

Lasiopogon muscoides (Desf.) DC

.

.

.

IT

C

Launaea acanthodes (Boiss.) Kuntze

.

..

.

IT

T

Onopordon leptolepis DC.

Ra

.

En

IT

Hc

Phagnalon persicum Boiss.

.

.

.

IT

Hc

Picris strigosa M.Bieb.

.

.

.

IT

T

Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss.

.

.

.

IT

T

Scariola orientalis (Boiss.) Soják

Ra

.

En

IT

Hc

Scorzonera intricata Boiss.

.

.

.

IT

Hc

Scorzonera mucida Rech.f., Aellen & Esfand.

.

.

En

IT,ES,M

T

Senecio glaucus L.

.

.

.

ES

T

Sonchus tenerrimus L.

.

.

.

IT

G

Taraxacum syriacum Boiss.

Ra

.

En

IT

Hc

Tragopogon caricifolius Boiss.

.

.

.

IT,ES

Hc

Tragopogon graminifolius DC.

.

.

.

.

.

Convolvulaceae

.

.

.

Co

T

Convolvulus arvensis L.

.

.

.

IT

C

Convolvulus leiocalycinus Boiss.

.

.

.

.

.

Crassulaceae

.

.

.

IT,ES

T

Sedum rubens L.

.

.

.

.

.

Brassicaceae

.

.

.

IT

T

Alyssum linifolium Stephan ex Willd.

.

.

.

IT

T

Alyssum szowitsianum Fisch & C.A.Mey

.

.

.

IT

T

Camelina rumelica Velen.

.

Mo

.

Co

T

Cardaria draba (L.) Desv.

.

.

.

IT,M

T

Chorispora tenella (Pall.) DC.

.

.

.

IT,M

T

Clypeola jonthlaspi L.

.

.

.

IT

T

Conringia persica Boiss.

.

Mo

.

Co

T

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

Ra

Mo

En

IT

T

Dielsiocharis kotschyi (Boiss.) O. E. Schultz

.

Mo

.

IT

Hc

Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss.

.

.

.

IT

T

Diptychocarpus strictus Trautv.

Ra

.

En

IT

T

Erysimum nanum Boiss. & Hohen.

.

.

.

IT,ES

T

Erysimum repandum L.

.

.

En

IT

C

Fibigia umbellata (Boiss.) Boiss.

.

.

.

IT

C

Isatis cappadocica Desv.

.

.

.

IT

Hc

Moriera spinosa Boiss.

.

Mo

.

IT

Hc

Robeschia schimperi (Boiss.) O. E. Schulz

.

.

.

.

.

Dipsacaceae

. .

. .

. .

IT

C

Pterocephalus afghanicus(Aitch. & Hemsl.) Aitch. & Hemsl.

Ra

.

En

IT

Hc

Scabiosa kermanensis Bornm.

.

. .

.

.

.

Elaeagnaceae

.

Mo

.

IT,ES

Ph

Elaeagnus angustifolia L.

.

.

.

.

.

Euphorbiaceae

Ra

.

En

IT

T

Euphorbia gedrosiaca Rech.f., Aellen & Esfand.

.

.

.

IT

T

Euphorbia hebecarpa Boiss.

.

.

.

IT

T

Euphorbia heteradena Jaub. & Spach.

.

.

.

IT

T

Euphorbia microsciadia Boiss.

.

.

.

IT

T

Euphorbia szowitsii Fisch. & C.A.Mey.

.

.

.

.

.

Fabaceae

.

.

.

IT,SS

Hc

Alhagi camelorum Fisch.

Ra

.

En

IT

C

Astragalus callistachys Buhse ex Fisch.

.

.

.

IT

C

Astragaluscampylorrhynchus Fisch. & C.A.Mey.

Ra

.

En

IT

C

Astragalus carmanicus Bornm.

Ra

.

En

IT

C

Astragalus cemerinus Beck.

Ra

.

En

IT

C

Astragalus cephalanthus DC.

.

.

.

IT

C

Astragalus dactylocarpus Boiss.

.

.

.

IT

C

Astragalus dieterlii Podlech

Ra

.

En

IT

C

Astragalus dschuparensis Freyn & Bornm.

Ra

.

En

IT

C

Astragalus glaucacanthus Fisch.

.

.

.

IT

C

Astragalus huthianus Freyn & Bornm.

.

.

.

IT

C

Astragalus ispahanicus Boiss.

Ra

.

En

IT

C

Astragalus mucronifolius Boiss.

Ra

.

En

IT

C

Astragalus myriacanthus Boiss.

Ra

.

En

IT

C

Astragalus reuterianus Boiss.

.

.

En

IT

C

Astragalus rhodosemius Boiss. & Hausskn.

.

.

.

IT

C

Astragalus siliquosus Boiss.

Ra

.

.

IT

Ph

Colutea gracilis Freyn & Sint. ex Freyn

.

Mo

.

IT

C

Ebenus stellata Boiss.

.

.

.

IT,ES

Hc

Medicago sativa L.

.

.

.

IT,ES,M

Hc

Melilotus officinalis (L.) Lam

Ra

.

En

IT

Hc

Onobrychis kermanensis (Širj. & Rech. f.) Rech. f.

.

.

.

IT,M

Hc

Ononis spinosa L.

.

.

.

IT

Hc

Oxytropis hirsutiuscula Freyn

.

.

.

IT,M

T

Vicia monantha Retz.

.

.

.

.

.

Fumariaceae

.

.

.

IT,ES

T

Fumaria asepala Boiss.

.

.

.

.

.

Gentianaceae

.

.

.

IT,ES

T

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce

.

.

.

.

.

Geraniaceae

.

Mo

.

IT

G

Biebersteinia multifida DC.

.

.

.

IT,ES

G

Erodium cicutarium (L.) L’Her.

.

.

.

IT

T

Geranium stepporum P.H.Davis

.

.

.

.

.

Juglandaceae

.

Mo

.

IT

Ph

Juglans regia L.

.

.

.

.

.

Lamiaceae

Ra

.

En

IT

C

Ajuga chamaecistus Ging. & Benth.

.

.

.

IT

Hc

Eremostachys macrophylla Montbret & Aucher

.

.

.

ES

T

Lamium amplexicaule L.

.

.

.

IT

Hc

Marrubium crassidens Boiss.

.

.

.

IT,ES

G

Marrubium vulgare L.

.

.

.

IT,ES

Hc

Mentha longifolia (L.) Huds.var. asiatica (Boiss.) Rech.f.

Ra

.

En

IT

Hc

Mentha longifolia (L.) Huds. var. kermanensis Rech.f.

Ra

.

En

IT

T

Nepeta bornmulleri Hausskn. ex Bornm.

.

.

.

IT

T

Nepeta bracteata Benth.

Ra

.

En

IT

Hc

Nepeta glomerulosa Boiss.

.

.

.

IT

T

Nepeta meyeri Benth.

.

.

.

IT

Hc

Nepeta persica Boiss.

.

.

.

IT

T

Nepeta saccharata Bunge

.

.

.

IT

Hc

Salvia macrosiphon Boiss.

.

.

.

ES

Hc

Salvia nemorosa L.

Ra

.

En

IT

Hc

Satureja bachtiarica Bunge

.

.

.

IT

T

Stachys inflata Benth.

.

.

.

ES

Hc

Stachys setifera C.A.Mey.

.

.

.

ES

Hc

Teucrium scordium L.

Ra

.

.

IT

C

Thymus fedtschenkoi Ronniger

.

.

.

IT

T

Ziziphora tenuior L.

.

.

.

.

.

Linaceae

Ra

.

En

IT

Hc

Linum album Kotschy ex Boiss.

.

.

.

.

.

Loranthaceae

.

.

.

IT

Ph

Loranthus grewinkii Boiss. & Buhse

.

.

.

.

.

Malvaceae

.

.

.

ES

T

Malva sylvestris L.

.

.

.

.

.

Onagraceae

.

.

.

ES

Hc

Epilobium hirsutum L.

.

.

.

.

.

Orobanchaceae

.

.

.

IT,M,SS

G

Orobanche aegyptiaca Pers.

.

.

.

.

.

Papaveraceae

.

.

.

IT

Hc

Glaucium elegans Fisch. & C.A.Mey.

.

.

.

IT

C

Papaver decaisnei Hochst. & Steud. ex Boiss.

.

.

.

IT,ES

T

Papaver dubium L.

.

.

.

.

.

Plantaginaceae

.

 

 

Co

Hc

Plantago lanceolata L.

.

.

.

Co

Hc

Plantago major L.

.

.

.

ES

Hc

Plantago media L.

.

.

.

.

.

Plumbaginaceae

Ra

.

En

IT

C

Acantholimon flexuosum Boiss. & Hausskn. ex Bunge

Ra

.

En

IT

C

Acantholimon scorpius (Jaub. & Spach) Boiss.

Ra

.

En

IT

C

Acantholimon tragacanthinum Boiss.

.

.

.

.

.

Podophyllaceae

.

Mo

.

IT,ES

G

Bongardia chrysogonum (L.) Spach

.

.

.

.

.

Polygonaceae

.

.

.

Co

T

Polygonum aviculare L.

.

.

.

IT

C

Polygonum paronychioides C.A.Mey. ex Hohen.

.

.

.

IT

T

Polygonum rottboellioides Jaub. & Spach

Ra

.

En

IT

T

Polygonum spinosum H.Gross

.

. .

. .

IT,SS

C

Pteropyrum aucheri Jaub. & Spach

.

.

.

IT

Hc

Rheum ribes L.

.

.

.

ES

Hc

Rumex chalepensis Mill.

.

.

.

.

.

Primulaceae

.

.

.

IT

T

Androsace maxima L.

.

.

.

.

.

Ranunculaceae

.

.

.

IT,ES

T

Adonis aestivalis L.

.

.

.

IT

T

Anemone biflora DC.

.

.

.

IT,ES

T

Ceratocephala falcata (L.) Pers.

.

.

.

IT,ES

T

Consolida orientalis (Gay.) Schröd.

Ra

.

En

IT

T

Consolida trigonelloides (Boiss.) Munz

.

.

En

IT

T

Ranunculus eriorrhizus Boiss. & Buhse

.

.

.

.

.

Rhamnaceae

.

Mo

.

IT

Ph

Sageretia thea (Osbeck.) M.C.Johnst.

.

.

.

.

.

Rosaceae

Ra

.

En

IT

Ph

Amygdalus eburnea Spach

Ra

.

En

IT

Ph

Amygdalus elaeagnifolia Spach

.

.

En

IT

Ph

Amygdalus scoparia Spach

.

.

En

IT

Ph

Cotoneaster kotschyi (C.K.Schneid.) G.Klotz

Ra

.

.

IT

Hc

Potentilla nuda Boiss.

.

.

.

IT

Ph

Rosa beggeriana Schrenk

.

.

.

IT

Ph

Rosa damascena Mill.

.

.

.

ES,M

Hc

Sanguisorba minor Scop.

.

.

.

.

.

Rubiaceae

.

.

.

IT

T

Callipeltis cucullaria (L.) Steven

.

.

.

IT

T

Galium humifusum M.Bieb.

.

.

.

IT

T

Galium setaceum Lam.

.

.

.

IT

T

Galium spurium L.

.

.

.

IT,ES

Hc

Galium verum L.

.

.

.

.

.

Salicaceae

. .

. .

.

IT

Ph

Salix pycnostachya Andersson

.

.

. .

.

.

Scrophulariaceae

Ra

.

.

IT

T

Linaria lineolata Boiss.

.

.

.

IT

T

Scrophularia striata Boiss.

.

.

.

IT

C

Verbascum songaricum Schrenk

Ra

.

.

IT,ES

Hyd

Veronica anagallis-aquatica L.

.

.

.

IT,ES

T

Veronica beccabunga L.

Ra

.

En

IT

Hyd

Veronica rubrifolia Boiss.

.

.

.

.

.

Solanaceae

.

.

.

IT,ES

T

Hyoscyamus senecionis Willd.

.

.

.

IT

T

Solanum nigrum L.

.

.

.

.

.

Thymelaeaceae

.

.

.

IT

Ph

Daphne mucronata Royle

.

.

En

IT

Ph

Daphne oleoides Schreb.

.

Mo

.

IT

C

Dendrostellera lessertii (Wikstr.) Van Tiegh

.

.

.

.

.

Apiaceae

.

.

.

IT,ES

Hc

Astrodaucus orientalis (L.) Drude

.

.

.

IT

G

Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.

.

.

.

IT

G

Bupleurum exaltatum M.Bieb.

Ra

.

En

IT

Hc

Dorema aucheri Boiss.

Ra

.

En

IT

Hc

Echinophora platyloba DC.

.

.

.

IT

Hc

Eryngium billardieri F. Delaroche

.

.

.

IT

Hc

Eryngium bungei Boiss.

.

.

.

IT

Hc

Ferula ovina (Boiss.) Boiss.

Ra

.

En

IT

Hc

Prangos cheilanthifolia Boiss.

Ra

.

En

IT

T

Psammogeton canescens (DC.) Vatke

.

.

.

.

.

Valerianaceae

.

.

.

IT

T

Valerianella leiocarpa (C. Kock) O. Kuntze

.

.

.

IT

T

Valerianella szowitsiana Fisch & C.A.Mey.

.

.

.

.

.

Zygophyllaceae

.

.

.

IT

Hc

Peganum harmala L.

.

.

.

.

.

Monocotyledones

.

.

.

.

.

Amaryllidaceae

.

Mo

.

IT

G

Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb.

.

.

.

IT

G

Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.

.

.

.

.

.

Cyperaceae

.

Mo

.

Co

Hc

Isolepis setacea (L.) R. Br.

.

.

.

.

.

Poaceae

.

.

.

IT,M

T

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

Ra

Mo

.

IT,SS

T

Asthenatherum forsskalii (Vahl) Nevski

.

.

.

Co

T

Avena fatua L.

.

Mo

.

IT,M

T

Boissiera squarrosa (Banks & Sol.) Nevski

.

.

.

IT

T

Bromus gracillimus Bunge

.

.

.

ES,M

Hc

Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler

.

.

.

IT

T

Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski

.

Mo

.

IT

Hc

Heteranthelium piliferum (Banks & Soland.) Hochst.

.

.

.

Co

T

Lolium perenne L.

.

.

.

IT

T

Melica jacquemontii Decne.

.

.

.

Co

Hc

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

.

.

.

IT,M

Hc

Poa sinaica Steud.

.

.

.

IT

T

Polypogon fugax Nees ex Stend.

.

.

.

IT,M

T

Polypogon maritimus Willd.

.

.

.

IT

T

Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski

.

.

.

IT

Hc

Stipa arabica Trin. & Rupr.

.

.

.

IT

Hc

Stipa parviflora Desf.

.

.

.

.

.

Iridaceae

.

.

.

IT

G

Gladiolus atroviolaceus Boiss.

.

.

.

IT

G

Iris songarica Schrenk

.

.

.

.

.

Juncaceae

.

.

.

ES

Hc

Juncus articulatus L.

.

.

.

.

.

Liliaceae

.

.

.

IT

G

Allium atroviolaceum Boiss.

Ra

.

En

IT

G

Allium cathodicarpum Wendelbo

Ra

.

En

IT

G

Allium lalesaricum Freyn & Bornm.

.

.

.

IT

G

Allium stamineum Boiss.

.

.

.

IT

G

Colchicum kotschyi Boiss.

.

.

.

IT,M

G

Colchicum schimperi Janka

.

.

.

IT

G

Eremurus persicus (Jaub. & Spach) Boiss.

Ra

.

.

IT

G

Gagea capillifolia Vved.

.

.

.

IT,ES

G

Muscari caucasicum (Griseb.) Baker

.

.

.

IT

G

Muscari longipes Boiss.

.

.

.

IT,M

G

Tulipa biflora Pall.

.

.

.

.

.

Typhaceae

.

.

.

Co

Hyd

Typha latifolia L.

 

منابع.

Assadi, M. (1989-2012) Flora of Iran. vols. 1-74. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).

Davis, P. H. (1965-1988) Flora of Turkey and the East Aegean. vols. 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Geographic Organization of Armed Forces (2007) Topographic Map 1:250000, Sirjan Sheet, No. NH-40-10. Geographic Organization of Armed Forces Press, Tehran.

Ghahreman, A. (1984-2008) Flora of Iran. vols. 4-25. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).

Ghahreman, A. and Attar, F. (1999) Biodiversity of plant species of Iran. Tehran University Press, Tehran (in Persian).

Hasanabadi, Z. (2005) Floristic study of Javazm Area of Shahrbabak township, Kerman province. Msc thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran (in Persian).

Irannejad Parizi, M., Saneii Shariatpanahi, M., Zobairi, M. and Marvi Mohajer, M. (2002) Floristic and phytogeographical study of Khabr National Park and Rouchoun wild life refuge. Nature Resources 54(2): 111-127 (in Persian).

IUCN (2011) International Union for Conservation of Nature. Retrieved from http://www.iucn.org. On: 20 May 2011.

Jalili, A. and Jamzad, Z. (1999) Red data book of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran.

Maassoumi, A. A. (1987-2006) The genus Astragalus in Iran. vols. 1-4, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).

Iran Meteorological Organization (1988-2004) statistical data of Baft synoptic station. Retrieved from http://www.weather.ir. On: 10 October 2006 (in Persian).

Mirtadzadini, M. (1997) Floristic and phytosociologic study of Tsheshmeh-Sabz area of Baft township, Kerman province. Msc thesis, University of Tehran, Tehran (in Persian).

Mobayen, S. (1976-1996) Vegetatives of Iran, flora of vascular plants. vols. 1-4, Tehran University Press, Tehran (in Persian).

Raunkiaer, C. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography. Clarendon Press, Oxford.

Rechinger, K. H. (1963-2010) Flora Iranica. vols. 1-175. Akademische Druck und Verlagsanstalt, Graz.

Townsend, C. C. (1966-1985) Flora of Iraq. vols. 1-9. Ministry of Agriculture and Agrarian Reform, Baghdad.

Zohary, M. (1973) Geobotanical foundations of the Middle East (Geobotanica selecta 3). vols. 1-2. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, Amsterdam.