مطالعه فلوریستیک منطقه قره‌چه در شمال شرق استان خراسان رضوی

نویسندگان

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

منطقه قره‌چه با وسعت تقریبی 9 هزار هکتار در شمال شرق خراسان رضوی و در حدود 45 کیلومتری شمال غرب شهرستان قوچان واقع شده است. محدوده ارتفاعی منطقه بین 1310 تا 2300 متر بالاتر از سطح دریا متغیر است. میانگین بارندگی سالیانه 1/319 میلی‌متر و متوسط درجه حرارت سالانه 13 درجه سانتیگراد است. به منظور شناسایی و معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان، طی فصول رویشی سال‌های 1390 و 1391 گیاهان منطقه جمع‌آوری شدند. در مجموع، 396 گونه از گیاهان آوندی متعلق به 252 جنس و 62 تیره گیاهی شناسایی شد. بزرگترین تیره‌های گیاهی منطقه از نظر تعداد گونه عبارتند از: Asteraceae (63 گونه)، Fabaceae (32 گونه)، Brassicaceae (28 گونه)، Lamiaceae (25 گونه) و Apiaceae (22 گونه). جنس های Astragalus با 14 گونه، Centaurea، Cousinia و Euphorbia هر یک با 7 گونه، Rosa با 6 گونه و Convolvulus و Silene هر یک با 5 گونه، دارای بیشترین تعداد گونه در منطقه هستند. شکل‌های عمده زیستی منطقه به ترتیب عبارتند از: همی‌کریپتوفیت‌ها (43 درصد)، تروفیت‌ها (28 درصد)، کامه‌فیت‌ها (12 درصد)، ژئوفیت‌ها (11 درصد) و فانروفیت‌ها (6 درصد). درصد بالای همی‌کریپتوفیت‌ها نشان دهنده اقلیم سرد و کوهستانی منطقه است. از نظر پراکنش جغرافیایی، بیشترین سهم مربوط به عناصر ایرانی-تورانی (55/60 درصد) و پس از آن عناصر چند ناحیه‌ای (21/12 درصد) است که نشان می‌دهد منطقه از نظر جغرافیای گیاهی کاملاً تحت تأثیر عناصر فلوریستیک منطقه ایران و توران است. در منطقه قره‌چه گونه‌های Colchicum soboliferum و Ranunculus caucasicus شناسایی و برای نخستین بار از استان خراسان رضوی گزارش شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Floristic study of Ghareche region in NE Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Morteza Ghayormand
  • Shahryar Saeidi Mehrvarz
Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The Ghareche region with about 9000 hectares, is located in northeast of Khorasan and 45 km northwest of Quchan. Elevation range varies between 1310 and 2300 m above sea level. Mean annual precipitation and temperature is 319.1 mm and 13˚C, respectively. In order to identify the flora, life form and chorology, plants of the region were collected during the growing seasons of 2011 and 2012. A total number of 396 vascular plant species belonging to 252 genera and 62 plant families were identified from the region. The largest plant families with highest number of species in the region included: Asteraceae (63 species), Fabaceae (32 species), Brassicaceae (28 species), Lamiaceae (25 species) and Apiaceae (22 species). Astragalus with 14 species, Centaurea, Cousinia and Euphorbia each with 7 species, Rosa with 6 species and Convolvulus and Silene each with 5 species, were the genera with the highest number of species. The main life forms were: Hemicryptophytes with 43%, Therophytes with 28%, Chamaephytes with 12%, Geophytes with 11% and Phanerophytes with 6%. The high percentage of Hemicryptophytes indicated that the region had a cold mountain climate. The largest proportion of the chorological elements belonged to Irano-Turanian floristic region (60.55%), followed by Pluriregional elements (12.21%), which indicated that the area was strongly influenced by Irano-Turanian floristic elements. Two species, including Colchicum soboliferum and Ranunculus caucasicus, were identified and recorded for the first time in Khorasan Razavi Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chorology
  • Life Form
  • Flora
  • Ghareche
  • Khorasan Razavi Province

مقدمه

استان خراسان رضوی به‌ علت موقعیت خاص و منحصر به ‌فرد خود از نظر تقسیمات جغرافیای گیاهی از تنوع زیستی گیاهی بسیار بالایی برخوردار است. این منطقه در محل تلاقی چند استان فلوری در منطقه رویشی ایرانی-تورانی شامل استان‌های فلوری خراسان رضوی-کپه‌داغ، آرال و کاسپین (توران)، ایران مرکزی، افغانستان و همچنین استان فلوری هیرکانی (خزری) از منطقه رویشی اروپا-سیبری واقع شده است. وجود تعداد قابل‌توجهی از عناصر فلوریستیک بوم‌زاد به ‌ویژه در محدوده کوه‌‌های خراسان رضوی-کپه‌‌داغ به غنای گونه‌ای شاخص این ناحیه افزوده است. تنوع اقلیم و خاک موجب تنوع پوشش گیاهى در سطح استان خراسان رضوی شده است. از شمال استان به سوى جنوب، کاهش میزان بارندگى سبب کاهش پوشش گیاهى شده است و خاک را به صورت عریان در معرض دید قرار مى‏دهد؛ در مقابل، شمال استان خراسان رضوی، موقعیت مناسب‌ترى از نظر پوشش گیاهى دارد. این استان به سبب وسعت زیاد، از نظر شرایط طبیعی بسیار متنوع و هر یک از نواحی آن دارای ویژگی‌های خاصی است. تاکنون پژوهش‌های متعدد با هدف تعیین ترکیب فلوریستیک مناطق مختلف استان انجام شده است؛ با وجود این، هنوز مناطق بسیاری وجود دارند که پوشش گیاهی آنها کمتر مورد بررسی و توجه واقع شده است.

از جمله بررسی‌های انجام شده در شمال شرق خراسان رضوی می‌توان به مطالعات Kazemian و همکاران (2004) در بند گلستان، Ghahreman و همکاران (2006) در ارتفاعات بینالود، Saberi و همکاران (2010) در جنگل پسته چهچهه اشاره نمود. همچنین در شمال خراسان رضوی مطالعاتی توسط Asaadi (2009) در حوزه آبخیز فیروزه،Naghipour Borj و همکاران (2011)در منطقه سیساب و Nadaf و Mortazavi (2011) در منطقه حفاظت شده ساری‌گل انجام شده است. مطالعه حاضر به عنوان نخستین پژوهش فلوریستیک در منطقه قره‌چه انجام شد و هدف عمده آن جمع‌آوری و شناخت دقیق گونه‌های گیاهی و ارایه اطلاعات حاصل از پراکنش جغرافیایی و شکل‌های زیستی و تعیین گونه‌های گیاهی شاخص رویشگاه‌های مختلف منطقه است.

مواد و روش‌ها.

منطقه قره‌چه در شمال شرق خراسان رضوی، در مختصات جغرافیایی 17 º58 تا 23 º58 طول شرقی و
20 º37 تا 23 º37 عرض شمالی واقع شده و وسعت آن تقریباً 9000 هکتار است (شکل 1). تغییرات ارتفاع از 1310 متر در حواشی رودخانه اصلی در بخش جنوب غربی تا 2300 متر در ارتفاعات شمال منطقه است. این منطقه در شمال غرب شهرستان قوچان واقع شده و از طریق جاده آسفالت به طول 45 کیلومتر از مسیر اصلی قوچان-درگز به سمت روستای رهورد قابل دسترسی است. این منطقه به لحاظ دارا بودن زیستگاه‌های متنوع و وجود دامنه ارتفاعی زیاد از ارزش بالایی برخوردار است، بدین منظور حفاظت بنیادی از تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی و جلوگیری از تعارضات مهم منطقه مانند چرای بیش از حد دام و تخریب زیستگاه در خور توجه است.

بر اساس آمارهای اقلیمی 22 ساله ایستگاه سینوپتیک قوچان (1984-2005)، میزان بارندگی سالانه در منطقه 1/319 میلی‌متر و حداکثر بارندگی در ماه‌های مارس و آوریل (اواخر اسفند تا اوایل اردیبهشت‌ماه) به میزان 5/112 میلی‌متر گزارش شده است. میانگین درجه حرارت سالانه در منطقه فقط 13 درجه سانتیگراد است. کمترین دمای متوسط ماهانه در طول سال مربوط به ماه‌های ژانویه و فوریه (اواخر دی و اوایل بهمن‌ماه) و بیشترین دمای متوسط ماهانه مربوط به ماه‌های جولای و آگوست (تیر و مرداد ماه) است. وضعیت اقلیمی منطقه بر اساس روش‌های آمبرژه و دمارتن به صورت نیمه‌خشک و سرد است (شکل 2). برای مطالعات فلوریستیک طی فصول رویشی سال‌های 1390 و 1391 از گیاهان منطقه قره‌چه نمونه‌برداری صورت گرفت.

 

 

شکل 1- محدوده منطقه قره‌چه. A: موقعیت منطقه در استان خراسان رضوی و ایران، B: نقشه توپوگرافی منطقه با مقیاس 25000/1 (اقتباس از سازمان مدیریت نقشه‌برداری استان خراسان).

 

 

شکل 2- منحنی آمبروترمیک منطقه قره‌چه (طبق آمار ایستگاه هواشناسی قوچان طی دوره آماری 1984 تا 2005)

 

 

شیوه نمونه‌برداری به صورت سیستماتیک تصادفی و با روش پیمایش کلی منطقه انجام شد که از روش‌های مرسوم مطالعات تاکسونومیک منطقه‌ای است. نمونه‌های گیاهی پس از پرس و خشک شدن و نصب روی کارت‌های مخصوص هرباریومی جهت شناسایی به هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، هرباریوم دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان و باغ گیاه‌شناسی ایران منتقل شد و با مراجعه به منابع فلوری مختلف از جمله: فلورا ایرانیکا (Rechinger, 1963-2012)، فلور ایران (Assadi et al., 1988-2011)، فلور شوروی (Komarov and Shishkin, 1963-2001)، فلور ترکیه (Davis, 1965-1988) و گون‌های ایران (Maassoumi, 1986-2000) شناسایی شدند. نمونه‌های شناسایی شده در هرباریوم دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان نگهداری می‌شوند.

در پژوهش حاضر، فهرست گیاهان نادر و بوم‌زاد ایران که در منطقه قره‌چه رویش دارند، با استفاده از مجموعه: فلورا ایرانیکا (Rechinger, 1963-2012)، پیدازادان انحصاری ایران (Emami et al.,2011) و Red data book of Iran .(Jalili and Jamzad, 1999) استخراج شد. شکل زیستی گیاهان بر اساس رده‌بندی Raunkiaer (1934) و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه بر اساس تقسیم‌بندی نواحی رویشی Zohary (1973) و Takhtajan (1986) و با توجه به پراکنش گونه‌ها در فلورا ایرانیکا مشخص شد. همچنین در این مطالعه طبقه‌بندی رویشگاه‌های منطقه بر اساس معیارهای طبقه‌بندی رویشگاه‌ها (IUCN, 2012) انجام شد.

 

نتایج

در نتیجه بررسی‌های فلوریستیک، 396 گونه گیاهی متعلق به 252 جنس و 62 تیره شناسایی شد که از این تعداد، 1 گونه نهانزاد آوندی، 2 گونه بازدانه، 42 گونه تک‌لپه‌ای و 351 گونه دو لپه‌ای هستند (جدول 1).

بزرگترین تیره گیاهی منطقه قره‌چه از لحاظ تعداد گونه، تیره Asteraceae با 63 گونه است که نزدیک به 16 درصد از کل گونه‌های گیاهی را تشکیل می‌دهد. تیره‌های بزرگ دیگر عبارتند از: Fabaceae (32 گونه)، Brassicaceae (28 گونه)، Lamiaceae (25 گونه)، Apiaceae (22 گونه) و Boraginaceae (18 گونه) (شکل 3).

بزرگترین جنس منطقه قره‌چه، Astragalusبا 14 گونه است و پس از آن Centaurea، Cousinia و Euphorbia هر کدام با 7 گونه، Rosa با 6 گونه و Convolvulus و Sileneهر کدام با 5 گونه از دیگر جنس‌های بزرگ منطقه هستند (شکل 4).طبقه‌بندی گیاهان بر اساس شکل زیستی نشان داد همی‌کریپتوفیت‌ها با 43 درصد بزرگ‌ترین گروه گیاهان را تشکیل می‌دهند و پس از آن، به ترتیب تروفیت‌ها (28 درصد)، کامه‌فیت‌ها (12 درصد)، ژئوفیت‌ها (11 درصد) و فانروفیت‌ها (6 درصد) را شامل می‌شوند (شکل 5).

بررسی پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان از تسلط چشمگیر عناصر ایرانی-تورانی با 238 گونه (55/60 درصد) در منطقه دارد. پس از آن، عناصر چندناحیه‌ای با 48 گونه (21/12 درصد) و عناصر ایرانی-تورانی/مدیترانه‌ای/ اروپا-سیبری با 41 گونه (43/10 درصد)، ایرانی-تورانی/مدیترانه‌ای با 28 گونه (12/7 درصد) و ایرانی-تورانی/اروپا-سیبری با 21 گونه (34/5 درصد) دارای بیشترین تعداد گونه هستند. سایر عناصر فیتوجغرافیایی با درصد اندکی در منطقه قره‌چه حضور دارند که به ترتیب عبارتند از: عناصر جهان‌وطن با 8 گونه (2 درصد)، ایرانی-تورانی/مدیترانه‌ای/صحرا-سندی با 5 گونه (3/1 درصد)، ایرانی-تورانی/صحرا-سندی با 4 گونه (1 درصد) و عناصر ایرانی-تورانی/اروپا-سیبری/صحرا-سندی با 1 گونه (25/0) (شکل 6).

تعداد 29 گونه (3/7 درصد) از گیاهان جمع‌آوری شده منطقه انحصاری ایران هستند که این تعداد حدود 6/1 درصد از کل گونه‌های انحصاری ایران (حدود 1812 گونه) را شامل می‌شود.

از نتایج جالب این تحقیق، شناسایی و گزارش گونه‌های Colchicum soboliferumوRanunculus caucasicusبرای نخستین بار از خراسان رضوی است.

بر اساس مشاهدات فلوریستیک و با توجه به معیارهای IUCN (2012) رویشگاه‌های منطقه قره‌چه را می‌توان به هشت طبقه تقسیم کرد:

1- رویشگاه مرطوب و آبی: این رویشگاه خاص گیاهانی است که در نواحی مرطوب منطقه نظیر: حاشیه جویبارها، مرداب‌ها و پیرامون رودخانه منطقه رشد می‌کنند. برخی از مهم‌ترین گونه‌های گیاهی این رویشگاه عبارتند از: Carex songorica، Epilobium hirsutum، Mentha longifolia، Orchis palustris، Phragmitis australis، Polygonum hydropiper، Typha grossheimii و Veronica anagallis-aquatica. همچنین فانروفیت‌های رطوبت‌پسند نیز در این رویشگاه قابل مشاهده هستند، از جمله: Platanus orientalis،Populus alba، Populus nigra و Salix excels.

2- رویشگاه مرتعی: این رویشگاه‌ها در نواحی پست و نیمه مرتفع منطقه به صورت پراکنده وجود دارند. برخی از مهم‌ترین گونه‌های این رویشگاه عبارتند از: Cynodon dactylon، Elymus repens، Melica persica، Melilotus officinalis و Trifolium repens.

3- رویشگاه اراضی زراعی و باغی: گونه‌های شاخص که به صورت علف هرز در این رویشگاه رشد می‌کنند عبارتند از: Bunium cylindricum، Centaurea depressa، Eryngium caucasicum، Gundelia tournefortii، Ixiolirion tataricum، Taraxacum syriacum، Tragopogon graminifolius و Turgenia latifolia. در اراضی زراعی و باغی منطقه، گیاهان شوررُست گسترش چشمگیری دارند، از جمله: Amaranthus retroflexus، Anabasis aphylla، Chenopodium album و Chrozophora tinctoria.

4- رویشگاه خرابه‌روی: این رویشگاه در حاشیه جاده‌ها یا نزدیکی روستا که توسط فعالیت‌های انسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، قابل مشاهده است. برخی از مهم‌ترین گونه‌های گیاهی این رویشگاه عبارتند از:Alhagi maurorum، Centaurea iberica، Malva neglecta،Peganum harmala و Xanthium spinosom.

5-رویشگاه استپی و نیمه استپی: این رویشگاه در مناطق کوهپایه‌ای و نیمه مرتفع منطقه گسترش دارد و در آن گونه‌های همی‌کریپتوفیت خاردار و بدون‌خار به همراه گونه‌های کامه‌فیت بالشتکی‌شکل از اجتماع غالب برخوردار هستند، از جمله: Acantholimon acmostegium، Acanthophyllum sordidum، Artemisia khorassanica، Astragalus curvipes، Astragalus olangensis، Cousinia turcomanica، Ephedra intermedia، Onopordon heteracanthum، Oxytropis szovitsii، Stipa arabicaو Verbascum songaricum.

6-رویشگاه گچ‌رُست و شن‌رُست: این رویشگاه در تپه‌های دامنه‌ای گچی و شنی ریگزاری منطقه مشاهده می‌شود. برخی از مهم‌ترین گونه‌های گیاهی این رویشگاه عبارتند از: Astragalus verus، Bupleurum exaltatum، Eremostachys labiosiformis، Euphorbia bungei، Ferula szowitsiana، Gypsophila bicolor، Jurinea monocephala و Matthiola dumulosa.

7-رویشگاه صخره‌روی: این رویشگاه در نواحی نیمه مرتفع تا مرتفع منطقه مشاهده می‌شود. مهم‌ترین گونه‌های گیاهی این رویشگاه عبارتند از: Parietaria judaica، Rubia florida، Scrophularia variegata، Varthemia persica و Vincetoxicum pumilum.

8-رویشگاه درختچه‌ای نواحی مرتفع: این رویشگاه به استثنای گونه Tamarix ramosissima که در نواحی پست منطقه رویش دارد، عمدتاً در نواحی نیمه مرتفع تا مرتفع مشاهده می‌شود. مهم‌ترین گونه‌های درختچه‌ای منطقه عبارتند از: Amygdalus spinosissima، Berberis integerrima، Rhamnus pallasii و Rosa canina.

 

بحث و نتیجه‌گیری.

در پژوهش حاضر، فلور منطقه قره‌چه برای نخستین بار بررسی شد. وجود 396 گونه گیاهی متعلق به 252 جنس و 62 تیره، بیانگر غنای گونه‌ای نسبتاً بالای منطقه است که علت آن را می‌توان در تنوع زیستگاه‌ها و وضعیت توپوگرافی غیر یکنواخت منطقه جستجو کرد. اغلب گیاهان منطقه متعلق به نهاندانگان بوده و نهانزادان و بازدانگان در مجموع واجد سه گونه است که علت اصلی آن کمبود رطوبت کافی سالانه در منطقه است Mobayen, 1981)؛ (Frey and Probst, 1986. بر اساس نتایج به دست آمده، تیره‌های Asteraceae، Fabaceae، Brassicaceae و Lamiaceae تیره‌های غالب منطقه را تشکیل می‌دهند. مقایسه این نتایج نشان می‌دهد که تیره‌های مذکور کم و بیش در سایر مطالعات فلوریستیک انجام شده در مناطق مختلف استان خراسان رضوی به ویژه نواحی شمالی و شمال شرقی، تیره‌های غالب منطقه را تشکیل می‌دهند.

جنس Astragalusبا 14 گونه، بزرگ‌ترین جنس منطقه است که علت آن سازگاری این جنس با مناطق کوهستانی و شرایط آب و هوایی سرد و خشک است (Saberi et al., 2010).

نتایج بررسی طیف زیستی نشان می‌دهد که همی‌کریپتوفیت‌ها و تروفیت‌ها شکل‌های زیستی غالب گیاهان منطقه را تشکیل می‌دهند. بررسی نتایج دیگر مطالعات فلوریستیک انجام شده در مناطق شمالی و شمال شرقی خراسان رضوی نیز نشان از چیرگی این دو شکل زیستی دارد. بر اساس نظر Archibold (1995) فراوانی همی‌کریپتوفیت‌ها نشان دهنده وجود شرایط آب و هوایی سرد و کوهستانی در منطقه است. درصد بالای تروفیت‌ها را نیز می‌توان در ارتباط با اقلیم خشک منطقه، همچنین حاصل تخریب‌هایی در منطقه دانست که موجب افزایش فرصت برای توسعه گیاهان یک‌ساله می‌شود (Ghahremaninejad and Agheli, 2009). در نهایت می‌توان چنین بیان کرد که با توجه به پایین بودن بارش‌های سالانه و طولانی بودن دوره خشکی در منطقه و سازگاری همی‌کریپتوفیت‌ها و تروفیت‌ها به چنین شرایط اقلیمی، باعث شده است که این شکل‌های زیستی به عنوان مقاوم‌ترین عناصر گیاهی، درصد بالایی از رُستنی‌های دایمی و پایدار منطقه را به خود اختصاص دهند. درصد پایین گونه‌های کامه‌فیت و فانروفیت به علت تحمل پایین آنها به شرایط نامساعد زیستی و درصد پایین ژئوفیت‌ها می‌تواند در ارتباط با عمق اندک خاک و فرسایش زیاد آن باشد.

از نظر پراکنش جغرافیایی، بیش از نیمی از گیاهان منطقه (55/60 درصد) به ناحیه رویشی ایرانی-تورانی تعلق دارند که با توجه به قرارگیری منطقه قره‌چه در ناحیه رویشی ایرانی-تورانی، درصد بالای عناصر ایرانی-تورانی در فلور آن دور از ذهن نیست. طبق نظر Abrari و Veiskarami (2005)، فراوانی عناصر رویشی ایرانی-تورانی نشانگر وجود اقلیم خشک و نیمه‌خشک در منطقه است.

مشاهدات فلوریستیک نشان می‌دهد پوشش گیاهی غالب منطقه به ویژه در کوهپایه‌ها و ارتفاعات، استپی و نیمه استپی است که از مشخصات بارز نواحی رویشی ایرانی-تورانی است (Javanshir, 1976). در این نواحی عمدتاً گونه‌های همی‌کریپتوفیت خاردار و بدون‌خار به همراه گونه‌های کامه‌فیت بالشتکی‌شکل از اجتماع غالب برخوردارند؛ همچنین چهره غالب منطقه به صورت درمنه‌زار است که با توجه به اهمیت علوفه‌ای درمنه و سازش آن به شرایط خشک و نامساعد ارزش آن افزایش می‌یابد.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، علیرغم فلور و بوم‌زادی نسبتاً غنی، پوشش گیاهی منطقه رو به تخریب تدریجی است. کمبود تنوع گونه‌های گیاهی در برخی از نقاط منطقه، حضور چشمگیر گونه‌های مهاجم از جمله برخی جنس‌های تیره Lamiaceae نظیر: Lagochilus sp.، Marrubium sp. و Phlomissp.؛ گونه‌هایی از جنس‌های: Anabasis sp.، Eremurus sp.، Euphorbia sp. و Glycyrrhiza glabra؛ همچنین گسترش گونه‌های متعددی از جنس‌های غیرخوشخوراک تیره Asteraceae نظیر: Cirsium، Cousinia، Echinops و Onopordon در نقاط مختلف، نشانه‌هایی از روند رو به تخریب مراتع و سایر عرصه‌های طبیعی منطقه به علت فعالیت‌های انسانی از جمله جاده‌سازی، کشاورزی، تبدیل اراضی، دامپروری و برداشت بی‌رویه گیاهان است که به منزله هشداری برای سازمان‌های مربوط به محیط‌زیست، منابع طبیعی و مراتع است تا با ایجاد تدابیر حفاظتی در منطقه و نظارت بر بهره‌برداری از مراتع، ضمن جلوگیری از پیشرفت تخریب منابع طبیعی، موجب احیای عرصه‌های حیاتی شود و آسیب‌پذیری اکوسیستم‌ها کاهش یابد.

 

 

جدول 1- تعداد تیره، جنس و گونه درگروه‌های گیاهی منطقه قره‌چه

گروه گیاهی

تیره

جنس

گونه

نهانزادان آوندی

1

1

1

بازدانگان

2

2

2

نهاندانگان تک‌لپه

9

33

42

نهاندانگان دو لپه

50

216

251

مجموع

62

252

396

 

 

شکل 3- غنی‌ترین تیره‌های گیاهی منطقه قره‌چه بر اساس تعداد جنس و گونه

 

 

شکل 4- بزرگ‌ترین جنس‌های منطقه قره‌چه بر اساس تعداد گونه

 

جدول 2- فهرست آرایه‌های گیاهی شناسایی شده در منطقه قره‌چه. شکل‌ زیستی: همی‌کریپتوفیت‌ها= He، تروفیت‌ها= Th، کامه‌فیت‌ها= Ch، ژئوفیت پیازدار= Ge (b)، ژئوفیت غده‌دار= Ge (t)، ژئوفیت ریزوم‌دار= Ge (r)، پارازیت‌ها= (Pa). پراکنش جغرافیایی (chorotype): ایرانی-تورانی= IT، مدیترانه‌ای= M، اروپا-سیبری= ES، صحرا-سندی= SS، چند ناحیه‌ای= PL، جهان‌وطنی= Cosm، بوم‌زاد ایران= (End.).

نام آرایه

شکل زیستی

پراکنش جغرافیایی

Amaranthaceae

 

 

Amaranthus cruentus L.

Th

PL

A. graecizans var. polygonoides (Roxb.) Aellen.

Th

Cosm

A. retroflexus L.

Th

PL

Amaryllidaceae

 

 

Allium ellisii J. D. Hook.

Ge (b)

IT (End.)

A. rubellum M. Bieb.

Ge (b)

IT

A. scabriscapum Boiss.

Ge (b)

IT

A. xiphopetalum Aitch. & Baker

Ge (b)

IT

Apiaceae

 

 

Anethum graveolens L.

Th

PL

Bunium badghysi (Korovin) Korovin

Ge (t)

IT

B. cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude

Ge (t)

IT

B. persicum (Boiss.) B.fedtsch.

Ge (t)

IT

Bupleurum exaltatum M. Bieb.

Ch

IT

B. falcatum L.

Th

IT-M

B. gerardii All.

Th

IT-M

Chaerophyllum khorossanicum Czern. ex. Schischk

He

IT

Eryngium bungei Boiss.

He

IT

E. caeruleum M. Bieb.

He

IT

Falcaria vulgaris Bernh.

He

IT-M-ES

Ferula gumosa Boiss.

He

IT

F. szowitziana DC.

He

IT

Malabaila secacul (Miller.) Boiss.

He

IT

Pimpinella tragium Vill.

He

IT-M-ES

Prangos ferulacea (L.) Lindl.

He

IT-M

P. latiloba Korov.

He

IT

Scaligeria allioides (Regel & Schmalh.) Boiss.

Ge (t)

IT

Scandix aucheri Boiss.

Th

IT-M

Torilis leptophylla (L.) Reichenb.

Th

IT-ES

Turgenia latifolia (L.) Hoffm.

Th

IT-M

Zosima absinthifolia Hoffm.

He

IT

Asclepiadaceae

 

 

Vincetoxicum pumilumDecne.

He

IT

Asteraceae

 

 

Achillea biebersteinii Afan.

He

IT

A. wilhelmsii C.Koch.

He

IT

Acroptilon repens (L.) DC.

He

PL

Anthemis hyalina DC.

Th

IT

Arctium lappa L.

He

PL

Artemisia khorassanica Podl.

He

IT (End.)

A. kopetdaghensis Krasch., M. Pop. & Lincz. ex. Poljak

He

IT

Carduus pycnocephalus L.

Th

IT-M-ES

Carthamus lanatus L.

Th

IT

C. oxyacantha M. Bieb.

Th

IT

Centaurea galactochroa Rech.f

He

IT (End.)

C. balsamita Lam.

Th

IT (End.)

C. behen L.

He

IT

C. depressa M. Bieb.

Th

IT

C. iberica Trev. ex. Spreng.

Th

IT-ES

C. solstitialis L.

He

IT-ES

C. virgata Lam.

Ch

IT

Chardinia orientalis (L.) Kuntze

Th

IT

Cichorium intybus L.

He

PL

Cirsium arvense (L.) Scop.

He

PL

C. congestum Fisch. & C. A. Mey. ex. DC.

He

IT

C. strigosum M. Bieb. var. khorassanicum Boiss.

He

IT (End.)

C. vulgare (Savi) Ten.

He

PL

Cousinia arctotidifolia Bunge

He

IT (End.)

C. congesta Bunge

He

IT

C. chaetocephala Kult.

He

IT (End.)

C. eryngioides Boiss.

He

IT

Asteraceae

 

 

C. freynii Bornm.

He

IT

C. microcarpa Bioss.

He

IT

C. turcomanica C. Winkl.

Ch

IT

Crepis sancta subsp. iranica Rech. F.

Th

IT-M

C. pulchra subsp. turkestanica Babcock

Th

IT-ES

Echinops chorassanicus Bunge

He

IT (End.)

E. ritrodes Bunge

He

IT

Filago arvensis L.

Th

IT-M-ES

Gundelia tournefortii L.

He

IT

Helichrysum oocephalum Boiss.

He

IT

Heteropappus altaicus Novopokrov.

He

IT-ES

Jurinea monocephala subsp. sintenisii (Bornm.) Wagentiz

Ch

IT (End.)

J. radians Boiss.

Ch

IT (End.)

Koelpinia linearis Pall.

Th

IT-SS

Lactuca serriola L.

He

IT-M-ES

Leontodon asperrimus (Willd) boiss. ex. Ball.

He

IT

Onopordum heteracanthum C.A.Mey.

He

IT

Picnomon acarna (L.) Cass.

Th

IT-M

Picris strigosa subsp. strigosa (Stev.) Lack.

He

IT

Scariola orientalis (Boiss.) Sojak.

Ch

IT

Sclerorhachis platyrachis (Boiss.) Podlech ex. Rech.f.

He

IT

Scorzonera pusilla Pall.

Ge (t)

IT

Senecio paulsenii subsp. khorasanicus (Rech. f. & Aell.) B. Nord.

Ge (r)

IT

Serratula latifolia Boiss.

He

IT

Sonchus asper (L.) Hill

He

IT-M

Tanacetum polycephalum subsp. duderanum (Boiss) Podl.

He

IT

Taraxacum syriacum Boiss.

He

IT

Tragopogon graminifolius DC.

He

IT

T. longirostris Bisch.

He

IT-M-ES

T. montanus S. A. Nikitin

He

IT

Tripleurospermum disciforme (C. A. Mey.) Schultz-Bip.

Th

IT

Tripleurospermum sp.

He

-

Varthemia persica DC.

Ch

IT

Xanthium spinosum L.

Th

Cosm

X. stramarium L.

Th

IT-ES

Xeranthemum squarrosum Boiss.

Th

IT

Araceae

 

 

Arum korolkowi Regel

Ge (t)

IT

Berberidaceae

 

 

Berberis integerrima Bunge.

Ph

IT

Boraginaceae

 

 

Anchusa italica var. italica Retz.

He

IT-ES

Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kral.

Th

IT-SS

Asperugo procumbens L.

Th

PL

Caccinia macranthera Brand

He

IT

Echium italicum L.

He

IT-M

Heliotropium europaeum L.

Th

IT-M-ES

Heterocaryum macrocarpum A. DC.

Th

IT

H. szovitsianum (Fisch. & C. A. Mey) A. DC.

Th

IT

Lappula microcarpa (Ledeb.) Gurke

Th

IT

L. sinaica (DC.) Ascherson ex. Schwienf.

Th

IT

Nonea caspica (Wild.) G. Don.

Th

IT

Onosma dichroantha Boiss

He

IT

O. longiloba Bunge.

He

IT

Paracaryum heratense (Rech. f. & Riedl.) Kamelin

He

IT

P. turcomanicum Bornm. & Sint. ex. Bornm.

He

IT

Solenanthus circinatus Ledeb.

He

IT

S. stamineus (Desf.) Wettst.

He

IT

Trichodesma bamianicum Rech. F. & Riedl

He

IT

Brassicaceae

 

 

Aethionema grandiflorum Boiss. & Hohen.

He

IT

Alyssum dasycarpum Stephan ex. Willd.

Th

IT

A. linifolium Steph. Ex. Willd.

Th

IT-M

A. polycladum Rech. f.

He

IT (End.)

A. stapfii Vierh

Th

IT

Brassica cf. tournefortii Goulan.

Th

IT-M

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus

Th

PL

Cardaria draba (L.) Desv.

He

IT-ES

Chorispora tenella R. Br. ex. DC.

Th

IT-ES

Conringia perfoliata (C. A. Mey) Busch

Th

IT

Crambe kotschyana Boiss.

He

IT

Cryptospora falcata Kar & Kir

Th

IT

Descurainia sophia (L.) Schur.

Th

PL

Brassicaceae

 

 

Diptychocarpus strictus Trautv.

Th

IT-ES

Erysimum repandum L.

Th

IT-ES

Euclidium syriacum (L.) W. T. Aiton

Th

IT

Isatis cappadocica Desv.

He

IT

I.tinctoria L.

He

IT-M-ES

Lepidium latifolium L.

He

IT-M-ES

L. perfoliatum L.

Th

IT

Neslia apiculata Fisch & C. A. Mey.

Th

IT-M-ES

Matthiola dumulosa Boiss. & Buhse

Ch

IT (End.)

Octoceras lehmannianum Bunge

Th

IT

Olimarabidopsis pumila (Stephan) Al-Shehbaz , O'Kane & R. A. Price

Th

IT-SS

Rapistrum rugosum (L.) All.

Th

IT-M-ES

Sinapis arvensis L.

Th

IT-M-ES

Stroganowia litwinowii Lipsky.

He

IT

Thlaspi perfoliatum L.

Th

IT-M-ES

Caryophyllaceae

 

 

Acanthophyllum korshinskyi Schischk.

Ch

IT

A. laxiusculum Schiman-Czeika

Ch

IT

A. sordidum Bunge ex. Boiss.

Ch

IT

Buffonia oliveriana Ser.

Ch

IT

Dianthus orientalis subsp. stenoclayx (Boiss.) Rech. f.

Ch

IT (End.)

Gypsophila bicolor (Freyn & Sint.) Grossh.

He

IT

G. pilosa Huds.

Th

IT

Holosteum glutinosum Fisch. & C. A. Mey.

Th

IT

Lepyrodiclis holosteoides (C. A. Mey.) Fenzl ex. Fisch. & C. A. Mey.

Th

IT

Saponaria orientalis L.

Th

IT

Silene aucheriana Boiss.

Ch

IT (End.)

S. conoidea L.

Th

IT-M

S. crispans Litv.

He

IT

S. latifolia subsp. alba (Miller.) Greuter & Burdet.

He

IT

S. viscosa Pers.

He

IT-ES

Vaccaria oxyodonta Boiss.

Th

IT

Chenopodiaceae

 

 

Agriophyllum latifolium Fisch. ex. Mey.

Th

IT

Anabasis aphylla L.

Ch

IT

Atriplex micrantha C. A. Mey.

Th

IT

A. tatarica L.

Th

IT-M-ES

Camphorosma monspeliaca L.

Ch

IT-M-ES

Ceratocarpus arenarius L.

Th

IT

Chenopodium album L.

Th

Cosm

C. glaucum L.

Th

PL

C. murale L.

Th

PL

C. vulvaria L.

Th

PL

Halothamnus auriculus (Moq.) Botsch.

Ch

IT

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.

Ch

IT-M-ES

Noaea mucronata (Forssk) Aschers & Schwein f.

Ch

IT-M

Salsola dendroides Pall.

Ch

IT

Suaeda microphylla Pall.

Ch

IT

Cleomaceae

 

 

Cleome coluteoides Boiss.

He

IT

Colchicaceae

 

 

Colchicum soboliferum Stef

Ge (r)

IT-ES

Convolvulaceae

 

 

Convolvulus arvensis L.

He

PL

C. calvertii Boiss.

He

IT

C. commutatus Boiss.

He

IT

C. dorycnium L.

He

IT

C. pseudocantabrica Schrenk

Ch

IT

Cupressaceae

 

 

Juniperus polycarpos K. Koch.

Ph

IT

Cuscutaceae

 

 

Cuscuta epithymum Murr.

Th (Pa)

PL

Cyperaceae

 

 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

Ge (r)

PL

Carex songorica Kar. & Kir.

He

IT

Cyperus longus L.

He

PL

Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Budani

Th

PL

Dipsacaceae

 

 

Cephalaria microcephala Boiss.

He

IT

C. syriaca (L.) Schrad.

Th

IT-M-SS

Pterocephalus khorassanicus Czerniak.

He

IT

Scabiosa micrantha Desf.

Th

IT-ES

S. olivieri Coult.

Th

IT

S. rotata M. Bieb.

Th

IT

Elaeagnaceae

 

 

Elaeaganus angustifolia L.

Ph

IT-M

Ephedraceae

 

 

Ephedra intermedia Schrenk & C. A. Mey.

Ph

IT

Equisetaceae

 

 

Equisetum ramosissimum Desf.

Ge (r)

PL

Euphorbiaceae

 

 

Chrozophora tinctoria A. Juss

Th

IT-M-SS

Euphorbia aucheri Boiss.

He

IT

E. bungei Boiss.

He

IT

E. falcata L.

Th

IT-M-ES

E. khorassanica sp. nova

He

IT (End.)

E. kopetdaghi Prokh.

He

IT

E. szovitsii Fisch. & C. A. Mey.

He

IT

E. turcomanica Boiss.

He

IT

Fabaceae

 

 

Alhagi maurorum Medik.

He

IT-M-SS

Astragalus curvipes Trautv.

He

IT

A. iranicus Bunge

He

IT (End.)

A. jolderensis B. Fedtsch.

He

IT

A. khoshjailensis Širj. & Rech. f.

He

IT (End.)

A. olangensis Maassoumi & Joharchi

He

IT (End.)

A. orthocarpoides Širj & Rech. f.

He

IT (End.)

A. perdurans Podlech

He

IT (End.)

A. podolobus Boiss. & Hohen.

Ch

IT

A. protectus Maassoumi & Podlech

He

IT (End.)

A. rawlinsianus Aitch. & Baker

He

IT

A. retamocarpus Boiss. & Hohen. ex. Boiss.

He

IT

A. scapiger M.Ranjbar & Maassoumi

Ch

IT (End.)

A. vegetus Bunge

He

IT (End.)

A. verusDC. ex Bunge

Ch

IT (End.)

Glycyrrhiza glabra L.

Ge (r)

IT-M-ES

Hedysarum kopetdaghi Boriss.

He

IT

Lotus corniculatus L.

He

PL

Medicago sativa L.

He

PL

Melilotus indicus (L.) All.

Th

IT-M-SS

M. officinalis Pall.

He

PL

Meristotropis xanthioides Vassilez.

Ge (r)

IT

Onobrychis altissima Grossh.

He

IT

O. chorassanica Bunge in Boiss.

He

IT

O. verae Sirj.

Ch

IT

Oxytropis kuchanensis Vassilcz.

He

IT (End.)

O. szovitsii Boiss & Buhse

He

IT

Sophora pachycarpa Schrenk ex C.A.Mey.

He

IT

Trifolium pratense L.

He

IT-M-ES

T. repens L.

He

PL

Vicia peregrina L.

Th

IT-M-ES

V. subvillosa Boiss.

Ge (r)

IT

Fumariaceae

 

 

Fumaria vaillantii Loisel.

Th

IT-M-ES

Gentianaceae

 

 

Gentiana olivieri Griseb.

Ge (r)

IT

Geraniaceae

 

 

Biebersteinia multifida DC.

Ge (t)

IT

Erodium cicutarium L'Hér. ex Aiton

Th

IT-SS

Geranium kotschyi Boiss.

Ge (t)

IT

G. rotundifolium L.

Th

IT-M-ES

Hypericaceae

 

 

Hypericum helianthemoides (Spach.) Boiss.

He

IT

H. perforatum L.

He

PL

H. scabrum L.

He

IT

Iridaceae

 

 

Gladiolus atroviolaceus Boiss.

Ge (b)

IT-M

Iris kopetdaghensis (Vved.) Mathew & Wendelbo

Ge (t)

IT

I. songarica Schrenk

Ge (r)

IT

Ixiollirionaceae

 

 

Ixiolirion tataricum Herb.

Ge (b)

IT

Juglandaceae

 

 

Juglans regia L.

Ph

PL

Lamiaceae

 

 

Eremostachys labiosa Bunge

Ge (t)

IT

Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring

He

IT

Hymenocrater calycinus Benth.

Ch

IT

H. sp.

Ch

-

Lagochilus aucheri Boiss.

Ch

IT (End.)

Lamium amplexicaule L. var. amplexicaule

Th

PL

Marrubium vulgare L.

He

PL

Mentha longifolia (L.) Hudson var. asiatica (Boiss.) Rech. f.

He

PL

Nepeta pungens Benth.

Th

IT

N. ucranica subsp. kopetdaghensis (Pojork.) Rech. f. L.

He

IT

Perovskia abrotanoides Karel.

Ch

IT

Phlomis cancellata Bunge

He

IT

Salvia atropatana Bunge

He

IT

S. chloroleuca Rech. f. & Aellen

He

IT

S. nemorosa L.

He

IT-ES

S. spinosa L.

He

IT-M

Scutellaria luteo-coerulea Bornm. & Sint.

Ch

IT

Sideritis montana L.

He

IT-M-ES

Stachys lavandulifolia Vahl.

He

IT

S. setifera C.A.Mey.

Ge (r)

IT

Teucrium polium L.

He

IT-M

Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.

Ch

IT

T. transcaspicus Klokov

Ch

IT

Ziziphora clinopodioides Lam.

Ch

IT (End.)

Ziziphora tenuir L.

Th

IT

Liliaceae

 

 

Eremurus kopetdaghensis hort. ex Karrer

Ge (r)

IT

Fritillaria gibbosa Boiss.

Ge (b)

IT

Gagea chomutowae Pacher

Ge (b)

IT

G. reticulata Schult. f.

Ge (b)

IT

G. setifolia Baker ex. Aitch.

Ge (b)

IT

G. tenera Pasch.

Ge (b)

IT

Hyacinthus litwinowi Czerniak.

Ge (b)

IT

Polygonatum sewerzowii Regel.

Ge (r)

IT

Muscari neglectum Ten.

Ge (b)

IT-M-ES

Tulipa montana Lindle var. montana

Ge (b)

IT (End.)

Linaceae

 

 

Linum austriacum L.

Ch

IT-M-ES

Malvaceae

 

 

Alcea angulata (Freyn Sint.) Freyn ex. lljin

He

IT

A. kopetdaghensis lljin

He

IT

A. popovii lljin

He

IT

A. rhyticarpa Trautv. ex Boiss.

He

IT

Hibiscus trionum L.

Th

PL

Malva neglecta Wallr.

He

PL

Onagraceae

 

 

Epilobium hirsutum L.

Ge (r)

PL

Epilobium minutiflorum Hausskn.

Ge (r)

IT

Orchidaceae

 

 

Orchis palustris Jacq.

Ge (t)

IT-M-ES

Orobanchaceae

 

 

Orobanche amoena C. A. Mey.

Ge (Pa)

IT

O. bungeana G. Beck

Ge (Pa)

IT-ES

Papaveraceae

 

 

Glaucium elegans Fisch. & C. A. Mey.

Th

IT

Hypecoum pendulum L.

Th

IT-M

Papaver dubium L.

Th

PL

Roemeria refracta DC.

Th

IT

Plantaginaceae

 

 

Plantago lanceolata L.

He

IT-M-ES

P. major L.

He

Cosm

Veronica anagallis-aquatica L. subsp. oxycarpa

He

IT

V. anagalloides Guss. subsp. anagalloides

Th

IT-ES

Platanaceae

 

 

Platanus orientalis L.

Ph

IT-M

Plumbaginaceae

 

 

Acantholimon acmostegium Boiss. & Buhse

Ch

IT (End.)

A. raddeanum Czernjak.

Ch

IT

Poaceae

 

 

Alopecurus pratensis L.

He

PL

Avena ludoviciana Durieu

Th

IT-M

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

He

PL

Bromus briziformis Willk.

Th

IT

B. kopetdagensis Drobow

He

IT

Cynodon dactylon (L.) Pers.

He

PL

Dactylis glomerata L.

He

PL

Elymus hispidus (Opiz) Melderis

He

IT-M

Eremopyrum orientale Jaub. & Spach

Th

IT-M

Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link.

He

IT

Melica persica Kunth.

He

IT

Phleum phleoides (L.) Karsten.

He

IT-M-ES

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex. Steud.

He

Cosm

Poa bulbosa L.

He

IT-M-ES

P. trivialis L.

He

PL

Setaria viridis (L.) P. Beauv.

Th

PL

Stipa arabica Trin. & Rupr.

He

IT

Podophyllaceae

 

 

Bongardia chrysogonum (L.) Boiss.

Ge (t)

IT

Portulacaceae

 

 

Portulaca oleracea L.

Th

IT-M-ES

Polygonaceae

 

 

Atraphaxis seravschanica Pavlov

Ch

IT

A.spinosa L.

Ch

IT

Polygonum arenastrum Boreau

Th

Cosm

P. argyrocoleon Steud. ex. Kunze

Th

PL

P. hydropiper L.

He

IT

P. patulum M. Bieb

Th

IT-M

Polygonaceae

 

 

Rumex chalepensis Miller

He

IT

R. cripus L. var. strictissimus Rech. Pat.

He

Cosm

R. dentatus subsp. halacsy (Rech. f.) Rech. f.

He

IT-ES

R. tuberosus subsp. turcomanicus (Rech. f.) Rech. f.

He

IT

Ranunculaceae

 

 

Adonis aestivalis L.

Th

IT-M-ES

Anemone biflora DC.

Ge (t)

IT

Ceratocephala falcata (L.) Pers

Th

IT-M-ES

Consolida orientalis (J.Gay) Schrödinger

Th

IT-M

Delphinium turkmenum Lipsky.

Ge (r)

IT

Ranunculus arvensis L.

Th

IT-M-ES

R. caucasicus M. Bieb.

Ge (r)

IT

R. cicutarius Schlecht. .

He

IT-ES

R. oxyspermus Willd.

He

IT-M

Resedaceae

 

 

Reseda lutea L.

He

IT-M-ES

R. luteola L.

He

IT-M-ES

Rhamnaceae

 

 

Rhamnus pallasii Fisch. & C.A.Mey.

Ph

IT

Rosaceae

 

 

Amygdalus spinosissima subsp. turcomanica (Lincz.) Browicz

Ph

IT

Cerasus microcarpa (C. A. Mey.) Boiss.

Ph

IT

C. pseudoprostrata Pojark.

Ph

IT

Cotoneaster hissaricus Pojark.

Ph

IT

C. nummularioides Pojark.

Ph

IT

Crataegus pseudoheterophylla Pojark.

Ph

IT

Potentilla recta L.

He

IT-M-ES

Rosa beggeriana Schrenk

Ph

IT

R. canina L.

Ph

IT-M-ES

R. hemisphaerica Herrm.

Ph

IT

R. iberica Steven

Ph

IT

R. persica J.F.Gmel.

Ch

IT

R. canina x iberica

Ph

-

Sanguisorba minor Scop.

He

IT-M-ES

Rubiaceae

 

 

Asperula arvensis var. albida Bornm.

Th

IT-M-ES

A.glomerata subsp. turcomanica (M. Bieb.) Griseb.

Ch

IT

Callipeltis cucullaria (L.) DC.

Th

IT-M

Cruciata taurica (Pall.) Ehrend.

Ch

IT-M

Galium aparine L.

Th

PL

G. humifusum M. Bieb.

He

IT-M

G. tricornutum Dandy

Th

IT-ES-SS

G. verum L.

He

PL

Rubia florida Boiss.

Ch

IT

R. tinctorum L.

He

PL

R. rechingeri Ehrend.

Ch

IT

Rutaceae

 

 

Haplophyllum perforatum Kar. & Kir.

He

IT

Salicaceae

 

 

Populus alba L.

Ph

PL

P. nigra var. pyramidalis L.

Ph

IT-ES

Salix aegyptiaca L.

Ph

IT-M-ES

S. excelsa J.F.Gmel.

Ph

IT

Scrophulariaceae

 

 

Leptorhabdos parviflora Benth.

Th

IT

Linaria striatella Kuprain.

He

IT

Scrophularia leucoclada Bunge

Ch

IT

S. striata Boiss.

He

IT

S. variegate subsp. rupestris (M. Bieb.) Grau.

He

IT

Verbascum songaricum Schrenk

He

IT

Solanaceae

 

 

Hyoscyamus squarrosus Griff.

He

IT

Solanum nigrum L.

Th

Cosm

Tamaricaceae

 

 

Tamarix ramosissima Ledeb.

Ph

PL

Thymelaeaceae

 

 

Diarthron vesiculosum (Fisch. & C. A. Mey. ex. Kar. & Kir.) C. A. Mey.

Th

IT

Stelleropsis antoninae Pobed.

Ch

IT

Thyphaceae

 

 

Typha grossheimii Pobed

He

IT

Ulmaceae

 

 

Ulmus minor Mill.

Ph

IT-ES

Urticaceae

 

 

Parietaria judaicaL.

Ch

IT-M-ES

Valerianaceae

 

 

Valeriana ficariifolia Boiss.

He

IT

Valerianella uncinata Dufr.

Th

IT

Verbenaceae

 

 

Verbena officinalis L.

He

PL

Zygophyllaceae

 

 

Peganum harmala L.

He

IT-M-SS

Zygophyllum atriplicoides Fisch. & C. A. Mey.

Ph

IT

 

   

شکل 5- درصد فراوانی شکل‌های زیستی گیاهان منطقه قره‌چه

شکل 6- درصد فراوانی پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه قره‌چه

منابع

Abrari, K. and Veiskarami, G. (2005) Floristic study of Hashtad Pahlu region in Khorramabad (Lorestan). Pajouhesh va Sazandegi 67(1): 58-64 (in Persian).

Archibold, O. W. (1995) Ecology of world vegetation. Chapman and HallInc., London.

Asaadi, A. M. (2009) Floristic study of Firozeh watershed (North Khorasan province). Reasearch Journal of Biological Sciences4(10): 1092-1103.

Assadi, M., Maassoumi, A. A., Khatamsaz, M. and Mozaffarian, V. (1988-2011) Flora of Iran. vols. 1-73. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).

Davis, P. H. (1965-1988) Flora of Turkey and the East Aegean Island. vols. 1-9. Edinburgh University press, Edinburgh.

Emami, S. A., Aghazari, F., Joharchi, M. R. and Taleb, A. M. (2011) Iranian endemic phanerogames. 1st edition, Abazh press, Tehran.

Frey, W. and Probst, W. (1986) A synopsis of the vegetation of Iran. In: Contribution of the vegetation of southwest Asia (ed. Kürschner, H.) 1-43. Dr. Ludwig Reichert, Wiesbaden.

Ghahreman, A., Heydari, J., Attar, F. and Hamzehee, B. (2006) A floristic study of southwestern slopes of Binaloud elevations (Iran: Khorassan province).Journal of Science University of Tehran 32(1): 1-12.

Ghahremaninejad, F. and Agheli, S., (2009) Floristic study of Kiasar National Park, Iran. Taxonomy and Biosystematics 1(1): 47-62 (in Persian).

IUCN, Habitats classification scheme (version 3.0). Retrieved from http://www.iucnredlist.org. On: 1 March 2012.

Jalili, A. and Jamzad, Z. (1999) Red data book of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran.

Javanshir, K. (1976) Atlas of woody plants of Iran. National Society of Natural Resources and Human Environment Conservation, Tehran (in Persian).

Kazemian, A., Saghafi Khadem, F., Assadi, M. and Ghorbanli, M. (2004) Floristic study of Bande-Golestan and identification biological forms and chorotype of area plants. Pajouhesh va Sazandegi 64 (2): 48-62 (in Persian).

Komarov, V. L. and Shishkin, B. K. (eds.) (1963-2001) Flora of the U.S.S.R. vols. 1-30. Institute of Paper Science and Technology and Keter and Shiva Offset Press, Jerosalem.

Maassoumi, A. A. (1986-2000) The genus Astragalus in Iran. vols. 1-176. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).

Mobayen, S. (1981) Plant biogeography, plant word vegetation, ecology, phytosociology and Iranian main vegetations. Tehran University Press, Tehran (in Persian).

Nadaf, M. and Mortazavi, S. M. (2011) Investigation flora and life form of plants in protected region Sarigol (North Khorasan province, Iran).Pakistan Journal of Biological Sciences 14(1): 78-81.

Naghipuor Borj, A. A., Haidarian Aghakhani, M. and Tavakoli, H. (2011) A study of flora, life forms and chorotypes of plants in the Sisab protected area, North Khorasan province (Iran). Journal of Sciences and Techniques in Natural Resources 5(4): 113-123 (in Persian).

Raunkiaer, C. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford, Charendon Press, London.

Rechinger, K. H. (ed). (1963-2012) Flora Iranica. vols. 1-178, Akademische Druck-und Verlasanstalt, Graz and Naturhistorisches Museum, Wien.

Saberi, A., Ghahremaninejad, F., Sahebi, S. J. and Joharchi, M. R. (2010) A floristic study of Chahchaheh Pistacia forest, NE Iran. Taxonomy and Biosystematics 2(5): 61-92 (in Persian).

Takhtajan, A. (1986) Floristic regions of the world. University of California Press, Berkeley.

Zohary, M. (1973) Geobotanical foundations of the Middle East. 2 vols. Fischer Verlag, Stuttgart.