مطالعه فلوریستیک جنگل پسته چهچهه، شمال شرق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی دانشگاه تربیت معلم، تهران

2 ، گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده

جنگل پسته چهچهه واقع در شمال شرقی خراسان رضوی، در محدوده جغرافیایی¢35 °36 تا ¢36 °36 عرض شمالی و ¢21 °60 تا ¢23 °60 طول شرقی با مساحتی معادل 3000 هکتار، واقع شده است. ارتفاع منطقه بین 450 تا 1000 متر متغیر بوده، بارندگی سالیانه 8/254 میلی متر و متوسط درجه حرارت سالیانه 9/17 درجه سانتی‌گراد است. در نتیجه جمع‌آوری 1536 نمونه گیاهی، تعداد 248 گونه متعلق به 159 جنس و 36 تیره شناسایی و معرفی شد. تیره‌های کاسنیان (Asteraceae) با 47 گونه، گندمیان (Poaceae) با 30 گونه، باقلاییان(Fabaceae) با 24 گونه و کلمیان (Brassicaceae) با 23 گونه مهمترین تیره‌های موجود در منطقه بودند. بزرگترین جنس‌های گیاهی منطقه از نظر تعداد گونه عبارتند از: Astragalus و Cousinia با 8 گونه، Alyssum، Bromus، Polygonum و Centaurea هر یک با 5 گونه. تروفیت‌ها (6/55 درصد)، همی‌کریپتوفیت‌ها (4/26 درصد) و کامفیت‌ها (2/9 درصد) از مهمترین گروه‌های ساختار شکل زیستی منطقه بودند. بررسی کورولوژیک غلبه عناصر ایرانی تورانی (4/56 درصد) را نشان داد و بقیه متعلق به یک، دو، سه یا چند منطقه جغرافیایی و یا با پراکنش جهانی بودند. همچنین تعداد 6 گونه انحصاری در منطقه موجود بود که 41/2 درصد از کل گونه‌های منطقه و 33/0 درصد از کل گونه‌های انحصاری ایران را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A floristic study of Chahchaheh Pistacia forest, NE Iran

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Saberi 1
  • Farrokh Ghahremaninejad 1
  • Seyed Jamal Sahebi 2
  • Mohammadreza Joharchi 3
1 Department of Biology, Faculty of Science, Tarbiat Moallem University, Tehran
2 Department of Biology, Faculty of Science, University of Isfahan, Isfahan
3 Research Center for Plant science, Ferdowsi University, Mashhad
چکیده [English]

Chahchaheh pistacia forest is located in northeastern of Khorassan-e Razavi province, between 36º35′ to 36º36′ northern latitudes and 60º21′ to 60º23′ eastern longitudes, with an area around 3000 hectares. The altitude of the area ranges from 450 to 1000 m, the mean annual rainfall is 254.8 mm and the mean annual temperature is 17.9ºC. Based on collection of about 1536 specimens, a total number of 248 plant species and subspecies were identified from this area belonging to 159 genera and 36 plant families. The largest families were Asteraceae, with 47 species, Poaceae, with 30 species, Fabaceae, with 24 species, and Brassicaceae, with 23 species. The most diverse genera included Astragalus, Cousinia (8 species), and Alyssum, Bromus, Polygonum, Centaurea (5 species). Therophytes, constituting 55.6% of the biological types, were dominant, followed by hemicryptophytes and chamephytes with 26.4% and 9.2%, respectively. From the standpoint of vegetation types, 56.4% of the chorotypes belong to Irano-Turanian vegetative elements and the rest were related to one, two, three or various other vegetation regions or had a global distribution. Among the distributed species, six species were endemic to Iran which composed about 2.41% of the total number of species and 0.33% of the total number of Iran endemic species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorassan
  • Life Form
  • Floristic
  • Chorotype

مقدمه

کشور ایران با وسعت فراوان، تنوع آب و هوایی، وجود ساختارهای رویشی متفاوت و غنای بالای گونه‌های گیاهی همواره مورد توجه تاکسونومیست‌های گیاهی بوده است.

گام اول در مسیر مطالعات اکولوژیک و جغرافیای گیاهی، دستیابی به پتانسیل و قابلیت‌های رویشی، برنامه‌ریزی برای استفاده‌های اقتصادی و اجتماعی و فعالیت‌های حفاظتی در جهت حفظ ذخایر ژنتیکی یک منطقه، دانستن ترکیب فلور آن است. در این راستا، پژوهش‌های فراوانی انجام شده، اما هنوز مناطق بسیاری هستند که به مطالعه پوشش گیاهی آنها کمتر توجه شده است. منطقه جنگل پسته چهچهه یکی از این مناطق است. مطالعه حاضر، نخستین پژوهش فلوریستیک در این منطقه است و از اهداف عمده آن شناخت دقیق گونه‌های گیاهی است.

جنگل پسته چهچهه درشمال شرقی خراسان رضوی، از لحاظ مکانی بین شهرهای کلات و سرخس، در محدوده جغرافیایی¢35 °36 تا ¢36 °36 عرض شمالی و¢21 °60 تا ¢23 °60 طول شرقی واقع شده است و جزیی از حوزه آبخیز قره قوم در مجاورت نوار مرزی با ترکمنستان محسوب می‌گردد. این جنگل منحصر به ‌فرد از طریق جاده شوسه به‌طول 35 کیلومتر از مسیر اصلی مشهد-کلات به سمت روستای سنگانه و چهچهه قابل دسترسی است. منطقه مورد مطالعه حدود 3000 هکتار از این محدوده با ارتفاعی متغیر بین 450 تا 1000 متر است که تحت حفاظت اداره منابع طبیعی است.

از جمله دلایل توجه نگارندگان به این منطقه، این است که این جنگل یکی از معدود بقایای طبیعی جنگل پسته در دنیاست و گونه Pistacia vera L. به صورت وحشی در آن می‌روید. مراوه تپه، لاین و چهچهه، تنها مناطقی در ایران هستند که دارای چنین جنگلی هستند (شکل 1).

 

 

شکل 1- مراوه تپه (1)، لاین (2) و چهچهه (3) تنها مناطق دارای Pistacia vera L. به صورت طبیعی هستند.

 

 

از نظر زمین‌شناسی، منطقه مورد مطالعه بخشی از حوزه کپه داغ در شمال خراسان محسوب می‌گردد (درویش‌زاده، 1370). برای تعیین اقلیم از روش دومارتن استفاده شد. در منطقه مورد نظر با بارندگی سالیانه 8/254 میلی‌متر و متوسط درجه حرارت سالیانه °C9/17، ضریب خشکی معادل 13/9 خواهد بود. در نتیجه، بر اساس تقسیم‌بندی دومارتن منطقه خشک است. برای بررسی ارتباط میان دما و بارندگی نمودار آمبروتیک منطقه ترسیم شده است (شکل 2) . به دلیل نبودن ایستگاه هواشناسی در منطقه مورد مطالعه، برای بررسی دقیق‌تر وضعیت جوی از آمار ایستگاه‌های همجوار مانند ایستگاه‌های باران‌سنجی کاریزک، خور علیا و سرخس استفاده شد. در این منحنی، زمانی که منحنی بارندگی بالای منحنی درجه حرارت قرار گیرد، ماه مرطوب است و بالعکس. با توجه به نمودار در منطقه مورد نظر، دوره خشکی حدود هشت ماه از نیمه فروردین تا نیمه آذر و دوره مرطوب چهار ماه از دی ماه تا نیمه فروردین است.


 

 

شکل 2- نمودار آمبروترمیک بر اساس داده‌های سه ایستگاه هواشناسی کاریزک، خورعلیا و سرخس دریک دوره دوازده ساله (1370-1382)

 


مواد و روش‌ها

برای بررسی فلوریستیکی در طی دو سال متوالی (84-85) در فصل‌های بهار و تابستان نمونه‌برداری از گیاهان منطقه انجام گردید. همة نمونه‌ها کدگذاری شد و برای هر نمونه گیاهی خصوصیاتی از قبیل: محل، ارتفاع، تاریخ جمع‌آوری، جهت شیب، طول و عرض جغرافیایی یادداشت گردید. ضمن جمع‌آوری، عکس گونه‌ها و مناظر منطقه نیز تهیه شد. پس از جمع‌آوری نمونه‌ها پرس و به هرباریوم منتقل شدند. تمامی نمونه‌های جمع‌آوری شده در هرباریوم دانشگاه تربیت معلم در تهران (FAR) نگهداری می‌شوند.

شناسایی نمونه‌های گیاهی جمع‌آوری شده با استفاده از مجموعه فلورا ایرانیکا (Rechinger, 1963-2010)، فلور شوروی (Komarov and Shishkin, 1963-2001)، فلور ترکیه (Davis, 1965-1988)، فلور فلسطین (Zohary and Feindbrun-Dothan, 1966-1986) و فلور ایران (اسدی، 1367-1389) انجام گردید. شکل زیستی گونه‌های گیاه بر اساس سیستم رانکایر (Archibold, 1996) تعیین و سپس طیف زیستی منطقه ترسیم گردید. پراکنش جغرافیایی و کورولوژی عناصر با استفاده از Zohary (1973) و فلورا ایرانیکا تعیین گردید و نمودار مربوط ترسیم شد. با استفاده از کتاب "تنوع زیستی گیاهان ایران" (عطار و قهرمان، 1377) گونه‌های انحصاری شناسایی و فهرست شدند. در این مقاله بر مبنای معادل‌های ارایه شده توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برای اسامی لاتین تیره‌ها اسامی فارسی انتخاب شدند.

 

نتایج و بحث

در بررسی منطقه مورد مطالعه، 248 گونه متعلق به 159 جنس و 36 تیره شناسایی شدند. از این تعداد یک گونه متعلق به بازدانگان و 247 گونه متعلق به نهاندانگان هستند که شامل 158 جنس و 35 تیره هستند. نهاندانگان شامل 39 گونه، 24 جنس و 4 تیره از تک لپه‌ای‌ها و 208 گونه، 134 جنس و 31 تیره از دولپه‌ای‌ها هستند (جدول 1).

بزرگترین تیره‌ها از لحاظ تعداد گونه عبارتند از: کاسنیان (Asteraceae) با 47 گونه، گندمیان (Poaceae) با 30 گونه، باقلاییان (Fabaceae) با 24 گونه و کلمیان (Brassicaceae) با 23 گونه، اسفناجیان (Chenopodiaceae) با 17 گونه، کرفسیان (Apiaceae) با 15 گونه، گاوزبانیان (Boraginaceae) با 13 گونه، میخکیان (Caryophyllaceae) با 10 گونه، سوسنیان (Liliaceae) با 7 گونه و نعناییان (Lamiaceae)، آلاله‌ییان (Ranunculaceae) و روناسیان (Rubiaceae) هر یک با 6 گونه (جدول 2). این تیره‌ها به ترتیب با 1/12، 9/18، 3/ 9، 8/6، 6، 2/5، 4، 8/2، 4/2 درصد، در مجموع 25/82 درصد از کل گونه‌ها را شامل می‌شوند. بزرگترین جنس‌های گیاهی منطقه از نظر تعداد گونه عبارتند از: Astragalusو Cousinia با 8 گونه، Polygonum، Bromus، Allysum و Centurea هر یک با 5 گونه و Aegilops و Galium هر یک با 4 گونه (جدول 3).

 

 

جدول 1- تعداد تیره‌ها، جنس‌ها وگونه‌های گروه‌های اصلی منطقه

تعداد گونه

تعداد جنس

تعداد تیره

گروه گیاهی

208

39

1

134

24

1

31

4

1

دولپه‌ای‌ها

تک لپه‌ای‌ها

بازدانگان

 

جدول 2- فهرست تیره‌های اصلی گیاهان آوندی منطقه

تعداد جنس

تعداد گونه

تیره

27

16

10

15

11

14

9

8

47

30

24

23

17

15

13

10

کاسنیان (Asteraceae)

گندمیان (Poaceae)

باقلاییان (Fabaceae)

کلمیان (Brassicaceae)

اسفناجیان (Chenopodiaceae)

کرفسیان (Apiaceae)

گاوزبانیان (Boraginaceae)

میخکیان (Caryophyllaceae)

 

جدول 3- فهرست جنس‌های اصلی گیاهان آوندی منطقه

تعداد گونه

جنس

تعداد گونه

جنس

تعداد گونه

جنس

تعداد گونه

جنس

4

Aegilops

5

Polygonum

5

Allysum

8

Astragalus

4

Galium

5

Centurea

5

Bromus

8

Cousinia

 

 

 

بررسی تعداد نمونه‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که گیاهان تیره‌های کاسنیان، گندمیان، باقلاییان، کلمیان و اسفناجیان نسبت به سایر تیره‌ها سهم بیشتری از فلور منطقه را تشکیل می‌دهند. تیره کاسنیان با داشتن 46 گونه و 29 جنس بزرگترین تیره موجود در منطقه است. اکثر گونه‌های متعلق به این تیره از نظر شکل رویشی در گروه همی‌کریپتوفیت‌ها و تروفیت‌ها قرار دارند. با توجه به شرایط سخت حاکم بر منطقه (دمای بالا، رطوبت کم و بارش نسبتاً پایین) عناصر موجود در این تیره پایا و ذاتاً دارای قدرت رویش در چنین محیطی هستند. فراوانی کاسنیان ممکن است به دلیل تخریب در برخی نواحی منطقه، مانند جاده‌سازی یا چرای مفرط در منطقه باشد. در تخریب بیش از حد پوشش گیاهی، اعضای بعضی تیره‌ها مانند کاسنیان حضور بیشتری می‌یابند. تیره باقلاییان نیز با داشتن 24 گونه از نظر تنوع اهمیت زیادی در منطقه دارند. در این تیره جنس‌هایی نظیر گون که سازش بالایی در مقابل شرایط خشک و دشوار دارند در منطقه عناصر غالبی را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، کلمیان (23 گونه و 15 جنس) و گاوزبانیان (13 گونه و9 جنس) در سطوح بعدی قرار می‌گیرند. گونه‌های این تیره‌ها بیشتر به شکل تروفیت بوده که در یک دوره زمانی کوتاه ظاهر می‌شوند. اسفناجیان (17 گونه و 11 جنس) که دارای گونه‌هایی با قدرت سازش بالا در مناطق خشک و سرد هستند سیمای ظاهری منطقه را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

مرحله اوج چهره گیاهی منطقه درمنه‌زار است که با توجه به علوفه‌ای بودن درمنه و سازش با شرایط خشکی موجود در این منطقه بر ارزش آن می‌افزاید. بنابراین، حفاظت و احیای بیشتر، ضرورت پیدا می‌کند. به ‌طور کلی، شرایط زیستی دشواری بر منطقه حاکم است. مطالعه نحوه گسترش، تراکم گونه‌ها و وجود برخی از گونه‌های خاص در منطقه مشخص شد که با وجود قرق کامل، به میزان کافی و مناسب از این منطقه حفاظت نشده است که این خود به تخریب پوشش گیاهی و حضور گونه‌های مهاجمی از جمله اسپند (Peganum harmala L.)منجر شده است. در این نقاط به علت چرای بی‌رویه دام گونه‌های گیاهی خوش خوراک از بین رفته، برخی گیاهان سمّی و غیر خوش‌خوراک از قبیل گونه‌هایی از فرفیون(Euphorbia spp.) ، کوزینیا (Cousinia spp.) و اسپند جایگزین شده است.

بررسی فلور منطقه بر اساس اشکال فیزیونومیک (چهره‌شناختی) نشان می‌دهد که به ‌طور کلی 5 شکل فیزیونومیک در منطقه وجود دارد که 6/55 درصد تروفیت‌ها، 4/26 درصد همی‌کریپتوفیت‌ها، 2/9 درصد کامفیت‌ها، 4/6 درصد ژئوفیت‌ها و 4/2 درصد فانروفیت‌ها هستند (شکل 3).


 

 

 

شکل 3- طیف زیستی گونه‌های گیاهی منطقه مورد مطالعه

Th = تروفیت‌ها، He = همی‌کریپتوفیت‌ها، Ch = کامفیت‌ها، Ph = فانروفیت‌ها، G= ژئوفیت‌ها

 

 

طیفی که از اشکال رویشی هر منطقه ترسیم می‌شود، بیانگر چگونگی وضعیت آب و هوایی و موقعیت اقلیمی آن است؛ بدین معنی که در هر نوع اقلیمی میزان درصد نمودهای مختلف گیاهان متفاوت است. طیف شکل زیستی این منطقه نشان‌دهندة فلور تیپیک مناطق خشک و بیابانی است که در آن تروفیت‌ها بیشترین سهم را دارند (6/55 درصد). تروفیت‌ها عناصر کوتاه عمری هستند که دوره بذر تا بذر خود را در فاصله زمانی مرطوب حاکم بر منطقه که مصادف با دوره بارندگی موجود در منطقه است، به انجام می‌رسانند. درصد بالای تروفیت‌ها معرف اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی است. همچنین می‌تواند بیانگر آن باشد که فشارهای مستقیم انسان باعث افزایش وفور تروفیت‌ها در محل شده است. با توجه به اینکه طیف زیستی عناصر گیاهی و درصد حضور هر کدام از اشکال زیستی می‌تواند سیمایی از وضعیت آب و هوایی و اقلیمی هر منطقه را تداعی کند و یا به ‌عبارت دیگر، شکل زیستی عناصر گیاهی به دور از وابستگی تاکسونومیک می‌تواند نشان‌دهندة سازش گیاهان با شرایط زیست محیطی مشابه باشد، بنابراین، حضور بیش از 4/26 درصد گونه‌ها در شکل زیستی همی‌کریپتوفیت‌ها مجدداً دلیلی بر شرایط سخت زیستی حاکم بر منطقه است.

در فلور تیپیک مناطق بیابانی و نیمه بیابانی همی‌کریپتوفیت‌ها و تروفیت‌ها بیشترین سهم را دارند. کامفیت‌ها به همراه فانروفیت‌ها از خشکی گریزان هستند. این گروه از گیاهان به دلیل سازگاری کمتر در مقایسه با گروه قبلی آستانه تحمل مشخصی نسبت به شرایط خشک دارند و با افزایش شرایط نامساعد زیستی محکوم به مرگ هستند. وجود درصد کم ژئوفیت‌ها در منطقه نیز نشان‌دهندة کم بودن عمق خاک و فرسایش خاک است. وجود درصد پایینی از عناصر متعلق به شکل زیستی فانروفیت‌ها (5 درصد) و گونه‌های درختچه‌ای نشان می‌دهد که با ادامه حفاظت و قرق و فراهم بودن شرایط زیست‌محیطی، این اشکال زیستی احتمالاً بر روی برخی از شیب‌های منطقه گسترش یابند.

به لحاظ کورولوژی بررسی پراکندگی جغرافیایی گیاهان منطقه نشان می‌دهد که4/56 درصد گونه‌ها (139 گونه) به ناحیه رویشی ایرانی-تورانی مربوط بوده، سایر گونه‌ها علاوه بر ناحیه رویشی ایرانی-تورانی در سایر نواحی رویشی نیز یافت می‌شوند. فراوانی این گیاهان عبارت است از: 5/14 درصد (36 گونه) در ناحیه رویشی ایرانی-تورانی و مدیترانه‌ای و اروپا-سیبری، 6/9 درصد (24 گونه) در ناحیه رویشی ایرانی-تورانی و مدیترانه‌ای، 8/4 درصد (12 گونه) مشترک بین ایرانی-تورانی و اروپا-سیبری، 8/2 درصد (7 گونه) مشترک ایرانی-تورانی با صحرا-عربی، 8/2 درصد (7 گونه) مشترک ایرانی-تورانی، صحرا-عربی، مدیترانه‌ای و اروپا-سیبری، 2 درصد مشترک ایرانی-تورانی، صحرا-عربی و مدیترانه‌ای و8/11 درصد متعلق به سایر نواحی رویشی است (شکل 4).

 

 

 

شکل 4- نمودار درصد فراوانی پراکندگی جغرافیایی گونه‌های گیاهی منطقه:  IT= ایرانی-تورانی، ES= اروپا-سیبری، M= مدیترانه‌ای،
SS= صحرا-عربی، Others= سایر نواحی رویشی

 

 

با توجه به پراکنش جغرافیایی مجموعه گونه‌های گیاهی یک منطقه، می‌توان به تأثیرپذیری آن از ناحیه یا نواحی رویشی مختلف پی برد. با توجه به اینکه حدود 4/56 درصد گونه‌های منطقه (139 گونه) به عناصر رویشی ایرانی-تورانی مربوط هستند، می‌توان نتیجه گرفت که این منطقه به ناحیه ایرانی- تورانی تعلق دارد. درصد پایین سایر عناصر رویشی در این منطقه به علت دوری آن از نواحی رویشی دیگر است.

منطقه مورد مطالعه بر طبق تقسیم‌بندی نواحی رویشی جهان توسط تختجان (Thakhtajan 1986) در قلمرو Holarctic، زیر قلمرو Tethyan، ناحیه Irano–Turanian، زیر ناحیه Western Asiatic، حوزه Armeno–Iranian، زیر حوزه Centeral Iranian قرار می‌گیرد.

ویژگی بارز منطقه ایرانی-تورانی، در وجود جنس‌های Acantholimon، Cousinia و Astragalus است که شمار زیادی را به خود اختصاص می‌دهند. از سایر جنس‌های شاخص این منطقه، می‌توان جنس‌هایAllium،Acanthophyllum،Eremurus،FerulaوTulipaرا نام برد.

به لحاظ بوم‌زادی در منطقه مورد مطالعه با 6 گونه انحصاری، 41/2 درصد ازکل گونه‌ها را گونه‌های انحصاری تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه خراسان بزرگ (خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شهرستان طبس) دارای 114 گونه انحصاری است، در مقایسه با آن منطقه مورد مطالعه با 6 گونه انحصاری حدود 26/0 درصد از کل گونه‌های انحصاری خراسان بزرگ و 33/0 درصد از کل گونه‌های انحصاری ایران (در حدود 1812 گونه انحصاری) را شامل می‌شود.


 

 


پیوست

فهرست گونه‌ها، جنس‌ها و تیره‌های گیاهان آوندی منطقه

 

الف) بازدانگان

ارمکیان {Ephedraceae}

Ephedra foliata Boiss. et Ky. ex Boiss., Diagn. Ser.1, 7: 101 (1846).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 5 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 863 متر، 26/2/1384، صابری 6، 113، 176؛ ً15 َ22 º60 طول شرقی و ً26 35 º36 عرض شمالی، 659 متر، 31/2/1384، صابری 710، 828، 830.

Ephedra sp.

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً9 23 º60 طول شرقی و ً47 35 º36 عرض شمالی، 794 متر، 26/2/1384، صابری 18، 88، 205؛ ً5 َ23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 863 متر، 31/2/1384، صابری 437، 869، 761.

 

ب) نهان‌دانگان

1- دولپه‌ای‌ها

پسته‌ایان{Anacardiaceae}

Pistacua vera L., Sp. Pl. 1025 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً12 22 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 31/2/1384، صابری 326،539.

 

کرفسیان {Apiaceae}

Aphanopleura leptoclada (Atitch. & Hemsl.) Lipsky., Bull. Acad. Imp. Sci. Petersbg. ser. 5, 4: 337 (1898).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 7 23 º60 طول شرقی و ً11 35 º36 عرض شمالی، 756 متر، 26/2/1384، صابری 147، 266؛ 9 َ23 º60 طول شرقی و ً54 35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 31/2/1384، صابری 371، 529.

Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch., Rast. Turkest. 612 (1915).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 14 23 º60 طول شرقی و ً36 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 10/3/1384، صابری 495، 597؛ ً6 َ22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 11/2/1385، صابری 1071، 1388.

Bupleurum exaltatum M.B., Tabl. Provo Cote Occid. Mer Casp. 113 (1798).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً7 23 º60 طول شرقی و ً31 35 º36 عرض شمالی، 925 متر، 2/4/1384، صابری 783، 811، 813.

Conium maculatum L., Sp. Pl. 243 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً32 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 720 متر، 26/2/1384، صابری 8.

Cuminum setifolium Boiss., Kos.-Pol., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. ser. Nov. 29: 209 (1916).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 31/2/1384، صابری 228، 365، 393، 431؛ 47 َ22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 748 متر، 11/2/1385، صابری 1222.

Dorema hyrcanum Kos.-Pol., Not. Syst. Leningrad 2, 16-17: 67 (1921).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً10 23 º60 طول شرقی و ً55 35 º36 عرض شمالی، 734 متر، 10/3/1384، صابری 566.

Elaeosticta allioides (Regel & Schmalh.) Kljuyk. & al., Bull. Mosc. Soc. Nat. Biol. Ser. 81, 6: 92 (1976).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً11 23 º60 طول شرقی و ً4 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 26/2/1384، صابری 136، 238.

Eremadaucus lehmannii Bunge, Del. Sem. Horti Dorpat. VII (1843).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً32 22 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 720 متر، 31/2/1384، صابری 427.

Eryngium bungei Boiss., Fl. Or. 2: 824 (1872).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 10/3/1384، صابری 628.

Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse, Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc.12: 99 (1860).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً10 23 º60 طول شرقی و ً55 35 º36 عرض شمالی، 734 متر، 10/3/1384، صابری 555، 562.

Ferula gummosa Boiss.,Diagn. Pl. Or. Nov. Ser. 3, 2: 92 (1856).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً12 23 º60 طول شرقی و ً33 35 º36 عرض شمالی، 654 متر، 26/2/1384، صابری 308.

Pimpinella puberula (DC.) Boiss., Ann. Scienc. Nat. Ser. 3, 1: 129 (1844).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 5 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 776 متر، 26/2/1384، صابری 157، 171؛ 3 َ23 º60 طول شرقی و ً14 35 º36 عرض شمالی، 782 متر، 31/2/1384، صابری 471، 560؛ 4 23 º60 طول شرقی و ً14 35 º36 عرض شمالی، 863 متر، 10/3/1384، صابری 632، 729، 776.

 Scandix stellata Banks & Soland. in Russell, Nat. Hist. Aleppo ed. 2, 2: 249 (1794).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً9 23 º60 طول شرقی و ً54 35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 10/3/1384، صابری 606.

Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell. 59 (1814).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 26/2/1384، صابری 202، 269؛ 9 َ23 º60 طول شرقی و ً54 35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 31/2/1384، صابری 491، 603؛ 34 22 º60 طول شرقی و ً22 35 º36 عرض شمالی، 715 متر، 11/2/1385، صابری 1063، 1180، 1215، 1514.

Zosima absinthifolia (Vent.) Link, Enum. Hort. Berol. 1: 274 (1821).

نمونه‌های جمع‌آوری شده:12 َ23 º60 طول شرقی و ً33 35 º36 عرض شمالی، 866 متر، 31/2/1384، صابری 567؛ نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً47 22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 748 متر، 11/2/1385، صابری 1493.

 

استبرقیان {Asclepiadaceae}

Cynanchum acutum L., Sp. Pl. 212 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً19 22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 600 متر، 31/2/1384، صابری 549.

 

کاسنیان{Asteraceae}

Acanthocephalus benthamianus Regel & Schmalch. in O. Fedtsch.., lzv. Obsh. Ljub. Estv. Antr. Etnogr. 3, 18: 47 (1881).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً7 23 º60 طول شرقی و ً58 35 º36 عرض شمالی، 654 متر، 26/2/1384، صابری 9.

Acantholepis orientalis Less., Linnaea 6: 88 (1831).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً8 22 º60 طول شرقی و ً26 35 º36 عرض شمالی، 588 متر، 31/2/1384، صابری 588.

Acroptilon repens (L.) DC., Prodr. 6: 663 (1837).

-subsp. austral (Iljin) Rech.f., Fl. Iranica, 139b: 309-310 (1980).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً13 23 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 759 متر، 26/2/1384، صابری 24.

Amberboa turanica. Iljin, Bull. Jard. Bot. Acad. Science URSS. 30: 110 (1932).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 26/2/1384، صابری 15، 44، 119؛ 9 َ23 º60 طول شرقی و ً54 35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 10/3/1384، صابری 1092.

Artemisia kopetdaghensis Krasch., Popov & Lincz. ex Poljak., Not. Syst. Leningrad 16: 406 (1954).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 31/2/1384، صابری 312؛ 5 َ23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 865 متر، 31/2/1384، صابری 484، 616.

A. scoparia Waldst. & Kit., Pl. Rar. Hung.1: 66 (1801).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 3 23 º60 طول شرقی و ً17 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 26/2/1384، صابری 185، 204؛ 15 َ23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 1/4/1384، صابری 896.

Carduus pycnocephalus L., Sp. Pl. ed. 2: 1151 (1763).

-subsp. pycnocephalus

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 865 متر، 26/2/1384، صابری 20؛ 6 َ22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 26/2/1384، صابری 133، 268، 275؛ ً15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 31/2/1384، صابری 333، 382، 494.

Carthamus lanatus L., Sp. Pl. 830 (1753).

--subsp. turkestanicus (Popov) Hanelt, Feddes Repert. 67: 148 (1963).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 31/2/1384، صابری 276؛ 15 َ23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 10/3/1384، صابری 678.

C. oxyacantha M. B., Tabl. Provo Cote Occid. Mer Casp. 108 (1798).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 760 متر، 26/2/1384، صابری 116، 174، 284، 358؛ 15 َ23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 10/3/1384، صابری 775.

Centaurea balsamita, Lam., Encycl. Meth. Bot.1: 667 (1785).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً4 23 º60 طول شرقی و ً59 35 º36 عرض شمالی، 709 متر، 31/2/1384، صابری 781، 809.

C. behen L., Sp. Pl. 914 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً4 23 º60 طول شرقی و ً32 35 º36 عرض شمالی، 884 متر، 31/2/1384، صابری 898.

C. bruguierana (DC.) Hand.-MZT., Ann. Nat. Hofmus. Wien 27: 451 (1913).

-subsp.belangerana (DC.) Bornm., Beih. Bot. Centrbl. 60B:214(1939).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً13 23 º60 طول شرقی و ً33 35 º36 عرض شمالی، 764 متر، 31/2/1384، صابری 513، 520، 593.

C. solstitialis L., Sp. Pl., 917 (1753).

-subsp. solstitialis

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً6 22 º60 طول شرقی و ً28 َ35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 26/2/1384، صابری 122.

C. virgata Lam., Encycl. Meth. Bot.1: 670 (1785).

-subsp. squarrosa (Willd.) Gugler, Ann. Hist.-Nat. Mus. Hung. 6: 248 (1907/08).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً11 23 º60 طول شرقی و ً32 َ35 º36 عرض شمالی، 738 متر، 1/4/84، صابری 738.

Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze, Acta Horti Petrop. 10: 201 (1887).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً47 22 º60 طول شرقی و ً25 َ35 º36 عرض شمالی، 748 متر، 11/2/1385، صابری 1022.

Codonocephalum peacockianum Aitch. & Hemsl., Trans. Lin. Soc. London SeT. 2, 3: 75 (1886).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً11 23 º60 طول شرقی و ً32 َ35 º36 عرض شمالی، 884 متر، 31/2/1384، صابری 391، 595.

Cousinia linczewskii Juz., Act. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS. Ser.1, 3 (1936).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً42 22 º60 طول شرقی و ً23 َ35 º36 عرض شمالی، 750 متر، 10/3/1384، صابری 750.

C. microcarpa Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. Ser. 2, 3: 59 (1856).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً8 22 º60 طول شرقی و ً26 َ35 º36 عرض شمالی، 592 متر، 31/2/1384، صابری 592.

C. monocephala Bunge, Mem. Acad. Sienc. Petersbg. 7 ser., 9, 2: 52 (1865).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً12 23 º60 طول شرقی و ً33 َ35 º36 عرض شمالی، 456 متر، 31/2/1384، صابری 456.

C. smirnoviiTrautv., Acta Horti Petrop. 8: 488 (1883).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً47 22 º60 طول شرقی و ً25 َ35 º36 عرض شمالی، 748 متر، 26/2/1384، صابری 122.

C. raddeana C. Winkl., Acta Hort. Petrop.10: 473 (1887).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً32 22 º60 طول شرقی و ً21 َ35 º36 عرض شمالی، 692 متر، 31/2/1384، صابری 504، 511.

تنها رویشگاه این گیاه در ایران این منطقه است . در فلورا ایرانیکا فقط از افغانستان معرفی شده است و به تازگی از ایران گزارش شده است.

C. tenella Fisch & C.A May. Ind. Sem. Horti Petrop. 1: 25 (1834).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً13 23 º60 طول شرقی و ً2 َ35 º36 عرض شمالی، 760 متر، 26/2/1384، صابری 104.

C. turkmenorum Bornm., Beih. Bot. Centrbl. 34, 2: 153 (1917).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 859 متر، 26/2/1384، صابری 25، 28، 71؛ 4 َ23 º60 طول شرقی و ً14 35 º36 عرض شمالی، 782 متر، 31/2/1384، صابری 160، 311، 327، 373؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 31/2/1384، صابری 404، 454؛ 32 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 705 متر، 10/3/1384، صابری 502، 630.

C. verbascifolia Bunge, Mem. Acad. Scienc. Petersbg. 7 ser., 9, 2: 52 (1865).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً14 23 º60 طول شرقی و ً36 َ35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 10/3/1384، صابری 774.

Crepis kotschyana (Boiss.) Boiss., Fl. Or. 3: 852 (1875).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً11 23 º60 طول شرقی و ً4 َ35 º36 عرض شمالی، 755 متر، 26/2/1384، صابری 189، 201.

C. sancta (L.) Babcock, Univ. calif. Publ. Bot 19: 403 (1941).

--subsp. iranica Rech.f., Fl. Iranica, 122: 331 (1977).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً9 23 º60 طول شرقی و ً54 َ35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 11/2/1385، صابری 1490.

Crupina vulgaris. Cass., Dict. Science Nat.12: 68 (1818).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 760 متر، 26/2/1384، صابری 58؛ 15 َ23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 10/3/1384، صابری 601، 621.

Echinops chorassanicus Bunge, Bull. Acad. Scienc. Petersbg. 6: 405 (1863).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 15 َ23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 1/4/84، صابری 484، 616؛ 52 22 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 770 متر، 10/3/1384، صابری 686.

Epilasia hemilasia (Bunge) C. B. Clarke, Compos. Ind. 279 (1876).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً5 23 º60 طول شرقی و ً21 َ35 º36 عرض شمالی، 863 متر، 26/2/1384، صابری 149.

Filago pyramidata L., Sp. Pl. 1199 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً8 22 º60 طول شرقی و ً25 َ35 º36 عرض شمالی، 670 متر، 31/2/1384، صابری 379، 435.

Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. in Sched. ad Herb. Fl. Ross. 8: 193 (1922).

--var.canescens (Nees) Serg. In Krilov, Fl.W.Siberia 11:226 (1949).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 َ23 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 760 متر، 31/2/1384، صابری 508؛ 11 23 º60 طول شرقی و ً32 35 º36 عرض شمالی، 884 متر، 10/3/1384، صابری 613.

Karelinia caspia (Pall.) Less., Linnaea 9: 187 (1834).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً6 23 º60 طول شرقی و ً58 َ35 º36 عرض شمالی، 715 متر، 10/3/1384، صابری773.

Koelpinia linearis Pall., Reise durch versch. Provod. Russ. Reiches 3, append.: 755 (1776).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 865 متر، 26/2/1384، صابری 90، 96؛ 6 َ22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 31/2/1384، صابری 259؛ 25 23 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 748 متر، 11/2/1385، صابری 1446.

K. tenuissima Pavl. & Lipsch., Fl. Centro Kazakstana 3: 332 (1938).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 26/2/1384، صابری 9، 13، 110،267، 397؛ 9 َ23 º60 طول شرقی و ً54 35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 11/2/1385، صابری 1494، 1525.

Lactuca serriola L., Amoen. Acad. 4: 328 (1759).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً14 23 º60 طول شرقی و ً36 َ35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 10/3/1384، صابری799، 829.

L. undulata Ledeb., Fl. Alt. 4: 156 (1833).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً6 22 º60 طول شرقی و ً28 َ35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 26/2/1384، صابری226، 233.

Lanchnophyllum gossypinum Bunge, ReI. Lehm.151 (1851).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً42 22 º60 طول شرقی و ً23 َ35 º36 عرض شمالی، 724 متر، 2/4/1384، صابری672، 674.

Pseudohandelia umbellifera (Boiss.) Tzvel., Fl. URSS. 26: 363 (1961).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 808 متر، 26/2/1384، صابری 88، 132،188، 229؛ 15 َ23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 31/2/1384، صابری 304، 417.

Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. Ser.1, 6: 78 (1846).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً18 22 º60 طول شرقی و ً26 َ35 º36 عرض شمالی، 732 متر، 10/3/1384، صابری661، 662.

Senecio vernalis Waldst. & Kit., Pl. Rar. Hung.1: 23 (1800).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً8 23 º60 طول شرقی و ً46 َ35 º36 عرض شمالی، 702 متر، 26/2/1384، صابری 109.

Sonchus oleraceus L., Sp. Pl. 794 (1753) excl. G & D, emend. zouan, Hort. Monsp. 407 (1762).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً15 22 º60 طول شرقی و ً26 َ35 º36 عرض شمالی، 659 متر، 26/2/1384، صابری 237.

Steptorrhamphus tuberosus (Jacq.) Grossh., Fl. Kawk. 4: 258 (1934).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً6 22 º60 طول شرقی و ً28 َ35 º36 عرض شمالی، 623 متر، 31/2/1384، صابری 610.

Tragopogon kotschyi Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 1, 11: 45 (1849).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً9 23 º60 طول شرقی و ً54 َ35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 31/2/1384، صابری 1349.

T. longirostris Bisch. in Webb. in Webb & Berth., Phyt. Canar. 2: 469 (1850).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً34 22 º60 طول شرقی و ً22 َ35 º36 عرض شمالی، 715 متر، 31/2/1384، صابری 221؛ 6 22 º60 طول شرقی و ً28 َ35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 11/2/1385، صابری 1120.

Xeranthemum longipapposum Fisch. & C.A.Mey., Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. 4: 337 (1835).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً23 23 º60 طول شرقی و ً32 َ35 º36 عرض شمالی، 884 متر، 31/2/1384، صابری 469، 479، 488؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 َ35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 31/2/1384، صابری 515.

Zoega crinita Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. Ser. 2, 3: 63 (1856).

--subsp. baldschuanica (C.Winkl.)Rech.f., Fl. Iranica 139b: 425(1980).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً15 23 º60 طول شرقی و ً37 َ35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 31/2/1384، صابری 498.

Z. purpurea Fresen, Beitr. Fl. Aegypt. Arab. Mus. Senckenberg 1: 86 (1834).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً5 23 º60 طول شرقی و ً21 َ35 º36 عرض شمالی، 863 متر، 26/2/1384، صابری 47؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 َ35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 26/2/1384، صابری 115، 191، 195.

 

گاوزبانیان {Boraginaceae}

Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kral., Bull. Soc. Bot. Fr. 4: 402 (1857).

-- subsp. decumbens

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً9 23 º60 طول شرقی و ً21 َ35 º36 عرض شمالی، 859 متر، 26/2/1384، صابری34، 152؛ 47 22 º60 طول شرقی و ً25 َ35 º36 عرض شمالی، 748 متر، 11/2/1385، صابری 1076، 1160.

Caccinia macranthera (Banks & Soland) Brand in Engler, Pflanzenr. 4, 252: 92 (1921).

-- var. crassifolia.Vent. Brand in Engler, Pflanzenr. 4, 252: 92 (1921).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً19 23 º60 طول شرقی و ً25 َ35 º36 عرض شمالی، 600 متر، 31/2/1384، صابری542.

Echium italicum L., Sp. Pl. 139 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً12 23 º60 طول شرقی و ً49 َ35 º36 عرض شمالی، 774 متر، 26/2/1384، صابری 11.

Heliotropium chorassanicum Bunge, Bull. Soc. Nat. Mosc. 2, 42: 301 (1869).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً47 22 º60 طول شرقی و ً24 َ35 º36 عرض شمالی، 740 متر، 1/4/84، صابری 665.

H. lasiocarpum Fisch. & C.A.Mey., Ind. Sem. Hort. Petrop. 4: 38 (1837).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً52 22 º60 طول شرقی و ً25 َ35 º36 عرض شمالی، 772 متر، 1/4/84، صابری 658، 673 ؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 َ35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 10/3/1384، صابری704.

Heterocaryum macrocarpum Zak., Borag. Serawschan 16 (1941).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً12 22 º60 طول شرقی و ً24 َ35 º36 عرض شمالی، 640 متر، 26/2/1384، صابری 159.

H. rigidum A. DC., Prodr. 10: 145 (1846).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً13 22 º60 طول شرقی و ً24 َ35 º36 عرض شمالی، 644 متر، 31/2/1384، صابری 261؛ 11 23 º60 طول شرقی و ً56 َ35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 11/2/1385، صابری 1440.

H. subsessile Vatke, Zeitschr. Gesammt. Naturw., N. F. 11: 129 (1875).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً8 22 º60 طول شرقی و ً26 َ35 º36 عرض شمالی، 632 متر، 1/4/84، صابری 895.

H. szovitsianum (Fisch. & C.A.Mey.) A. DC., Prodr.10: 145 (1846).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: ً6 23 º60 طول شرقی و ً31 َ35 º36 عرض شمالی، 817 متر، 11/2/1385، صابری 1385.

Lappula barbata.M.B., Gurke in Engler & Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. 4, 3a: 107 (1897).

-- var. cariensis Boiss. Brand in Engler, Pflanzenr. 4, 252: 141 (1931).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 32 22 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 420 متر، 26/2/1384، صابری 2، 117؛ 6 َ22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 31/2/1384، صابری 247، 254؛ 9 23 º60 طول شرقی و ً54 35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 11/2/1385، صابری 1337، 1505.

Myosotis stricta Link in Roemer & Schultes, Syst. Veg. 4: 104 (1819).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 10 23 º60 طول شرقی و ً55 35 º36 عرض شمالی، 734 متر، 11/2/1385، صابری 1524.

Onosma dichroanthum Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. Ser.1, 11: 107 (1843).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 8 23 º60 طول شرقی و ً29 35 º36 عرض شمالی، 937 متر، 2/4/1384، صابری 506، 568؛ 6 َ23 º60 طول شرقی و ً40 35 º36 عرض شمالی، 774 متر، 1/4/84، صابری 790؛ 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 11/2/1385، صابری 1076.

Rochelia cardiosepala Bunge, Mem. Sav. Etrang. Acad. Petersbg. 7: 420 (1851).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً47 35 º36 عرض شمالی، 794 متر، 11/2/1385، صابری 1015.

 

کلمیان{Brassicaceae}

Alyssum dasycarpum Steph. ex Willd. In L., Sp. Pl. Ed. 3. 1: 469 (1800).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 3 23 º60 طول شرقی و ً17 35 º36 عرض شمالی، 810 متر، 11/2/1385، صابری 1037.

A. desertorum Stapf, Denkschr. Akad.Wiss.Wien Math.-Nat. Kl. 51: 302 (1886).

-- var. desertorum

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 11 23 º60 طول شرقی و ً48 35 º36 عرض شمالی، 798 متر، 11/2/1385، صابری 1267.

A. homalocarpum.Fisch. & C.A.Mey., Boiss., Fl. Or.1: 285 (1867).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 26/2/1384، صابری 380؛ 32 َ22 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 705 متر، 31/2/1384، صابری 770.

A. minus (L.) Rothm., Feddes Repert. 50: 77 (1941).

-- var. micranthum (C.A.Mey.) Dudley, ActaUniv. Bergensis Ser.Math.Nat.13: 6 (1963).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً57 35 º36 عرض شمالی، 722 متر، 11/2/1385، صابری 1173، 1522.

A. stapfii Vierh., Zool.-Bot. Ges. Wien 64: 261 (1914).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً48 35 º36 عرض شمالی، 794 متر، 11/2/1385، صابری 1432.

Brassica deflexa Boiss., Ann. Scienc. Nat. Ser. 2, 17: 87 (1842).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 6 23 º60 طول شرقی و ً31 35 º36 عرض شمالی، 817 متر، 31/2/1384، صابری 322.

Camelina rumelica Velen., Sitz.-Ber. Bohm. Ges. Wiss.1887: 448 (1887).

-- subsp. rumelica

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 3 23 º60 طول شرقی و ً17 35 º36 عرض شمالی، 810 متر، 26/2/1384، صابری 42.

Capsella bursa- pastoris .L. Medicus, Pflanzengatt. 85 (1792).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 14 23 º60 طول شرقی و ً48 35 º36 عرض شمالی، 777 متر، 31/2/1384، صابری 222.

Crambe kotschyana Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. Ser. 1, 6: 19 (1845).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً33 35 º36 عرض شمالی، 869 متر، 10/3/1384، صابری 583؛ 13 َ23 º60 طول شرقی و ً33 35 º36 عرض شمالی، 869 متر، 11/2/1385، صابری 1338،1400، 1486.

Cryptospora falcata Kar. & Kir., Bull. Soc. Nat. Mosc. 15: 161 (1842).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 15 23 º60 طول شرقی و ً38 35 º36 عرض شمالی، 817 متر، 10/3/1384، صابری 545، 577.

Cymatocarpus pilosissimus.Trauttv. O. E. Schulz in Engler, Pflanzenr. 86.IV.105: 300 (1924).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 17 23 º60 طول شرقی و ً17 36 º36 عرض شمالی، 837 متر، 31/2/1384، صابری 263، 338.

Diptychocarpus strictus Trautv., Bull. Soc. Nat. Mosc. 23, 1: 108 (1860).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 14 23 º60 طول شرقی و ً48 35 º36 عرض شمالی، 777 متر، 11/2/1385، صابری 1013، 1284، 1424.

Euclidium syriacum (L.) R. Br. in Aiton, Hort. Kew. ed. 2, 4:74 (1812).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 6 23 º60 طول شرقی و ً31 35 º36 عرض شمالی، 817 متر، 11/2/1385، صابری 1159، 1164، 1536.

E. tenuissimum (Pall.) B. Fedtsch., Bull. Herb. Boiss. 2, 4: 915 (1904).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 11 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 826 متر، 11/2/1385، صابری 1429.

Goldbachia laevigata (M.B.) DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 577 (1821).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً47 35 º36 عرض شمالی، 797 متر، 11/2/1385، صابری 1019.

Malcolmia africana L. R.Br. in Aiton, Hort. Kew. Ed. 2, 4: 121 (1812).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 7 23 º60 طول شرقی و ً11 35 º36 عرض شمالی، 756 متر، 26/2/1384، صابری 92، 97.

M. turkestanica Litw., Sched. Herb. Fl. Ross. 4, 1005 (1900).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 11 22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 661 متر، 31/2/1384، صابری 145، 394، 400؛ 13 23 º60 طول شرقی و ً33 35 º36 عرض شمالی، 869 متر، 11/2/1385، صابری 1170، 1451.

Neotorularia contortuplicata (Willd.) O.E.Schultz in Engler, Planzenr. 86. IV 105: 219 (1924).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 19 23 º60 طول شرقی و ً34 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 11/2/1385، صابری 1288.

N. dentate (Freyn & Sint.) Kitam., Fl. Afgh. 165 (1960).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً12 35 º36 عرض شمالی، 866 متر، 11/2/1385، صابری 1175.

N. torulosa (Desf.) O.E.Schultz in Engler, Pflanzer. 86. IV. 105: 214 (1924).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 11 23 º60 طول شرقی و ً4 35 º36 عرض شمالی، 755 متر، 31/2/1384، صابری 198، 203.

Rapistrum rugosum (L.) All., Fl. Pedem. 1: 257 (1785).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً33 35 º36 عرض شمالی، 869 متر، 31/2/1384، صابری 468، 575، 582.

Sisymbrium irio L., Sp. Pl. 659 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 19 23 º60 طول شرقی و ً57 35 º36 عرض شمالی، 722 متر، 11/2/1385، صابری 1316.

Thlaspi perfoliatum L., Sp. Pl. 646 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 4 23 º60 طول شرقی و ً59 35 º36 عرض شمالی، 709 متر، 11/2/1385، صابری 1038، 1440، 1469.

 

کبریان {Capparidaceae}

Capparis spinosa L., Sp. Pl. 503 (1753).

-- var. spinosa

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 8 23 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 946 متر، 11/2/1385، صابری 824.

 

میخکیان{Caryophyllaceae}

Acanthophyllum glandulosum Bunge ex Boiss., Fl. Or.1: 565 (1867).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 5 23 º60 طول شرقی و ً32 35 º36 عرض شمالی، 906 متر، 12/2/85، صابری 808.

Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss., Fl. Sic. Syn. 2: 824 (1845).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً57 35 º36 عرض شمالی، 727 متر، 11/2/1385، صابری 1106، 1438.

Arenaria serpyllifolia L., Sp. Pl. 423 (1753).

- var. serpyllifolia

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 940 متر، 11/2/1385، صابری 570.

Cerastium dichotomum L., Sp. Pl. 438 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 11 23 º60 طول شرقی و ً32 35 º36 عرض شمالی، 882 متر، 10/3/1384، صابری 476، 571 ؛ 9 23 º60 طول شرقی و ً54 35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 11/2/1385، صابری 1095، 1445.

Gypsophila pilosa Huds., Philos. Trans. 56: 252 (1767).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 759 متر، 21/2/85، صابری 32، 73.

Lepyrodiclis holosteoides (C.A.Mey.) Fenzl ex Fisch. & C. A. Mey., Enum. Pl. Nov.Schrenk 1: 93 et 110 (1841).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 14 23 º60 طول شرقی و ً48 35 º36 عرض شمالی، 776 متر، 11/2/1385، صابری 1435، 1506.

Minuartia Myeri (Boiss.) Bornm. Beih., Bot. Centrbl. 27, 2: 318 (1910).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 11 23 º60 طول شرقی و ً4 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 11/2/1385، صابری 1077.

Silene coniflora Nees ex Otth in DC., Prodr. 1: 371 (1824).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً54 35 º36 عرض شمالی، 771 متر، 11/2/1385، صابری 1484.

S. conoidea L., Sp. Pl. 418 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً54 35 º36 عرض شمالی، 737 متر، 11/2/1385، صابری 1030.

Velezia rigida L., Sp. Pl. 332 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 705 متر، 31/2/1384، صابری 79، ؛ 34 23 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 760 متر، 11/2/1385، صابری 1513.

251.

 

اسفناجیان {Chenopodiaceae}

Atriplex dimorphostegia Kar. & Kir., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 15: 438 (1842).

-var.: dimorphostegia

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 10 22 º60 طول شرقی و ً36 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 31/2/1384، صابری 376، 561.

A. flabellum Bunge ex Boiss., Fl. Or. 4: 912 (1879).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً36 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 311/2/84، صابری 211، 293؛ 32 22 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 705 متر، 10/3/1384، صابری 688؛ 14 22 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 735 متر، 1/4/84، صابری 837.

A. leucoclada Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. Ser.1, 12: 95 (1853).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 15 22 º60 طول شرقی و ً26 35 º36 عرض شمالی، 659 متر، 1/4/84، صابری 635؛ 14 22 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 735 متر، 10/3/1384، صابری 838.

 

A. moneta Bunge ex Boiss., Fl. Or. 4: 912 (1879).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً57 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 2/4/1384، صابری 561.

Caroxylon chorassanicum (Botsch.) Akhani & E.H.Roalson, Int. J. Plant Sci. 168, 6: 947 (2007).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 32 22 º60 طول شرقی و ً23 35 º36 عرض شمالی، 729 متر، 1/4/84، صابری 696.

C. denderoides (Pall.) Akhani & E.H.Roalson, Int. J. Plant Sci. 168, 6: 948 (2007).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 4 23 º60 طول شرقی و ً59 35 º36 عرض شمالی، 709 متر، 10/3/1384، صابری 684؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً22 35 º36 عرض شمالی، 709 متر، 1/4/84، صابری 853.

Chenopodium album L., Sp. Pl. : 219 (1753).

-subsp. album

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 8 23 º60 طول شرقی و ً12 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 11/2/1385، صابری 1008.

Gamanthus gamocarpus (Moq.) Bunge, Mem. Acad. Imp. Sc. Petersb. ser. 7, 4, 11: 77 (1862).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 32 22 º60 طول شرقی و ً23 35 º36 عرض شمالی، 729 متر، 10/3/1384، صابری 680.

Halimocnemis mollissima Bunge, Mem. Acad. Imp. Sc. Petersb. ser. 7, 4, 11: 71 (1862).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 7 22 º60 طول شرقی و ً22 35 º36 عرض شمالی، 613 متر، 10/3/1384، صابری 681؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 1/4/84، صابری 832، 840.

Halocharis hispida. (Schrenk) Bunge, Mem. Acad. Imp. Sc. Petersb. ser. 7, 4, 11: 62 (1862).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 11 23 º60 طول شرقی و ً29 35 º36 عرض شمالی، 913 متر، 26/2/1384، صابری 66؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 10/3/1384، صابری 677، 698.

H. sulphurea Moq. in DC., Prodr. 13, 2: 201 (1849).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 26/2/1384، صابری 81؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 31/2/1384، صابری 239، 394 ؛ 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 10/3/1384، صابری 587، 590.

H. violacea Bunge, Mem. Acad. Imp. Sc. Petersb. ser. 7, 4, 11: 63 (1862).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً49 35 º36 عرض شمالی، 877 متر، 1/4/84، صابری 831، 839.

Halothamnus glaucus (M.B.) Botsch., Not Syst. Bot. Mat. Gerb. Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR 18: 157 (1981).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 3 23 º60 طول شرقی و ً58 35 º36 عرض شمالی، 728 متر، 10/3/1384، صابری 700 ؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 1/4/84، صابری 833.

Horaninowia anomala.C.A. Mey. Moq. in DC., Prodr. 13, 2: 170 (1849).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 8 23 º60 طول شرقی و ً29 35 º36 عرض شمالی، 937 متر، 10/3/1384، صابری 693.

Kochia prostrata (L.) Schrad., Neueslourn. Bot. 3 (3-4): 85 (1809).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 4 23 º60 طول شرقی و ً14 35 º36 عرض شمالی، 782 متر، 26/2/1384، صابری 55؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 10/3/1384، صابری 597، 745.

Spinacia turkestanica Iljin, Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR, Ser. I, 2: 123 (1936).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 32 22 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 720 متر، 26/2/1384، صابری 38؛ 27 20 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 837 متر، 31/2/1384، صابری419.

Suaeda microphylla Pall., Illustr. Pl.: 52 (1803).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 6 22 º60 طول شرقی و ً23 35 º36 عرض شمالی، 619 متر، 10/3/1384، صابری 653.

 

پیچکیان {Convolvulaceae}

Convolvulus arvensis L., Sp. Pl. , ed. I, 153 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 42 22 º60 طول شرقی و ً23 35 º36 عرض شمالی، 727 متر، 10/3/1384، صابری 703، 709.

C. dorycnium L., Sp. Pl. , ed.1: 224 (1753).

--subsp. subhirsutus (Regel & Schmalh.) Saad, Convolvulus, 91 (1967).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 1/4/84، صابری 820.

C. pilosellifolius Desr. in Lam., Encyc1. 3: 551 (1789).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 22 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 644 متر، 1/4/84، صابری 890.

 

خواجه باشیان {Dipsacaceae}

Scabiosa Olivieri Coult., Memoire sur les Dipsacacees, Soc. Physique de Geneve 36 (1823).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 52 22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 722 متر، 26/2/1384، صابری 148، 195، 236؛ 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 31/2/1384، صابری457.

S. rotata M.B., Fl. Taur.-Cauc. 3: 102 (1819).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 18 23 º60 طول شرقی و ً34 35 º36 عرض شمالی، 851 متر، 31/2/1384، صابری 487، 551.

 

فرفیونیان {Euphorbiaceae}

Andrachne telephioides L., Sp. Pl., 1014 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 8 23 º60 طول شرقی و ً12 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 11/2/1385، صابری 1161.

Chrozophora hierosolyrnitana Spreng., Syst. Veg. 3: 850 (1826).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 52 22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 772 متر، 1/4/84، صابری 631، 717.

Euphorbia Franchetii B.Fedtsch. in O. et B.Fedtsch., Consp. Fl. Turkest. 6: 310 (1916).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً57 35 º36 عرض شمالی، 727 متر، 31/2/1384، صابری573.

E. inderiensis Less. ex Kar & Kir., Bull. Soc. Nat. Mosc.15: 448 (1842).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 8 23 º60 طول شرقی و ً12 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 11/2/1385، صابری 1232.

E. Szovitsii Fisch. & C.A.Mey., Ind. sem. Hort. Petrop. 1: 27 (1835).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً12 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 11/2/1385، صابری 1350.

 

باقلاییان {Fabaceae}

Alhagi persarum Boiss. & Buhse, Mem. Soc. Nat. Mosc.12: 77 (1860).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 856 متر، 26/2/1384، صابری 200، 274؛ 11 22 º60 طول شرقی و ً32 35 º36 عرض شمالی، 865 متر، 1/4/84، صابری732، 751، 762.

Astragalus bakaliensis Bunge, Arb. Naturf. vet. Riga 1: 249 (1948).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 34 22 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 705 متر، 26/2/1384، صابری223.

A. campylotrichus Bunge, Izv. Imp. Obshch. Ljubit. Estestv. Moskovsk. Univ. 26 (2): 207 (1880).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً49 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 11/2/1385، صابری1089

A. citrinus Bunge, Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg 11 (16): 34 (1868).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً54 35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 1/4/84، صابری596؛ 12 22 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 1/4/84، صابری789، 793؛ 9 23 º60 طول شرقی و ً49 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 11/2/1385، صابری 1482.

A. filicaulis Kar. & Kir., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 15: 336 (1841).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 7 23 º60 طول شرقی و ً11 35 º36 عرض شمالی، 756 متر، 26/2/1384، صابری 177،240؛ 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 31/2/1384، صابری 538؛ 9 23 º60 طول شرقی و ً54 35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 11/2/1385، صابری1295.

A. nephtonensis Freyn Bull. Herb. Boiss. Ser. 2, 4: 760 (1904).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 15 23 º60 طول شرقی و ً38 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 31/2/1384، صابری 457، 458، 523؛ 15 22 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 1/4/84، صابری 609.

A. pellitus Bunge, Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg 11(16): 33(1868).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 22 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 31/2/1384، صابری 523.

A.podolobus Boiss. & Hohen., Diagn. Pl. Or. Nov. ser.1,9: 4-104 (1849).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً7 35 º36 عرض شمالی، 756 متر، 26/2/1384، صابری 43، 67؛ 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 31/2/1384، صابری366.

A. turbinatus Bunge, Arb. Naturf. ver. Riga, 1: 251 (1848).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 11 22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 661 متر، 31/2/1384، صابری 265، 370.

Glycyrhiza glabra L., Sp. Pl. 1: 742 (1753).

-- var. glandulifera (Waldst. & Kit.) Boiss., Fl. Or. 2: 202 (1872).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 32 22 º60 طول شرقی و ً23 35 º36 عرض شمالی، 729 متر، 10/3/1384، صابری 707.

Hedysarum kopetdaghi Boriss., Not. Syst. Leningrad 10: 82 (1947).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 19 23 º60 طول شرقی و ً34 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 31/2/1384، صابری 490، 500.

Lathyrus inconspicuus L., Sp. Pl. 730 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً49 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 11/2/1385، صابری 1467.

Medicago radiata L., Sp. Pl. 778 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 15 23 º60 طول شرقی و ً38 35 º36 عرض شمالی، 817 متر، 26/2/1384، صابری 122؛ 12 22 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 31/2/1384، صابری463.

M. rigidula (L.) All., Fl. Pedem.1: 316 (1785).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 11 23 º60 طول شرقی و ً4 35 º36 عرض شمالی، 755 متر، 26/2/1384، صابری 21، 31، 77؛ 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 31/2/1384، صابری353؛ 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 11/2/1385، صابری 1059، 1333، 1441.

M. sativa L., Sp. Pl. 778 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً47 35 º36 عرض شمالی، 785 متر، 31/2/1384، صابری 524، 528.

Onobrychis chorassanica Bunge in Boiss., Fl. Or. 2: 550 (1872).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 10 23 º60 طول شرقی و ً47 35 º36 عرض شمالی، 812 متر، 26/2/1384، صابری 141.

O. micrantha Schrenk in Fisch. & C.A.Mey., Enum. Pl. Nov. Schrenk 1: 85 (1841).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 759 متر، 26/2/1384، صابری 389.

O. pulchella Schrenk in Fisch. & C.A.Mey., Enum. Pl. Nov. Schrenk 2: 87 (1842).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 10/3/1384، صابری 536.

Psoralea drupacea Bunge, Arb. Naturf. Ver. Riga, 1: 221 (1847).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً32 35 º36 عرض شمالی، 871 متر، 2/4/1384، صابری756.

Trigonella monantha C.A.Mey., Verz. Pfl. Cauc. 137 (1831).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً46 35 º36 عرض شمالی، 762 متر، 26/2/1384، صابری 225، 273؛ 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 31/2/1384، صابری350، 396، 421.

Vicia monantha Retz. Obs. Bot. 3: 30 (1783).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 11 23 º60 طول شرقی و ً32 35 º36 عرض شمالی، 884 متر، 31/2/1384، صابری316.

V. peregrina L., Sp. Pl. 737 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 8 23 º60 طول شرقی و ً12 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 11/2/1385، صابری1172.

V. sativa L., Sp. Pl. 736 (1753).

-- var. angustifolia L., Fl. Suec. ed 2: 255 (1755).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 60 4 º60 طول شرقی و ً14 35 º36 عرض شمالی، 762 متر، 31/2/1384، صابری 572؛ 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 10/3/1384، صابری604، 618.

V. villosa Roth, Tent. Fl. Germ. 2, 2: 182 (1793).

--subsp. villosa

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 27 20 º60 طول شرقی و ً17 35 º36 عرض شمالی، 827 متر، 31/2/1384، صابری343.

گل سپاسیان {Gentianaceae}

Gentiana olivieri Griseb., Gent. 278 (1839).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً57 35 º36 عرض شمالی، 737 متر، 11/2/1385، صابری1590.

 

شمعدانیان {Geraniaceae}

Erodium ciconium. Jusl. L’Her ex Aiton, Hort. Kew. 2: 415 (1789).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 4 23 º60 طول شرقی و ً14 35 º36 عرض شمالی، 753 متر، 26/2/85، صابری27، 74.

E.cicutarium L'Her. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً49 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 11/2/1385، صابری1518.

E. oxyrrhynchum M.B., Fl. Taur.-Cauc. 2: 133 (1808).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 32 22 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 720 متر، 26/2/1384، صابری 258؛ 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 31/2/1384، صابری335، 342.

 

گل راعیان {Hypericaceae}

Hypericum helianthemoides (Spach) Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. Ser.1, 8: 116 (1849).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 10/3/1384، صابری507، 518، 614.

H. scabrum L., Cent. Plant.1: 25 (1755).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 14 23 º60 طول شرقی و ً48 35 º36 عرض شمالی، 776 متر، 26/2/1384، صابری 142؛ 10 23 º60 طول شرقی و ً27 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 10/3/1384، صابری581.

 

نعناییان {Lamiaceae}

Eremostachys labiosa Bunge, Mem. Acad. Scienc. Petersg. Ser. 7, 21: 6 (1873).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 

760 متر، 26/2/1384، صابری 50، 272، 407؛ 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 11/2/1385، صابری 1208.

Lallemantia royleana Benth. in DC., Prodr.12: 404 (1848).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً49 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 11/2/1385، صابری 1154.

Salvia ceratophylla L., Sp. Pl. 27 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً7 35 º36 عرض شمالی، 756 متر، 1/4/84، صابری 870 .

S. spinosa L., Mantissa Alt. 511 (1771).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 22 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 644 متر، 26/2/1384، صابری 383؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 10/3/1384، صابری 564.

Teucrium polium L., Sp. Pl. 566 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً36 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 10/3/1384، صابری 617، 692.

Ziziphora tenuior L., Sp. Pl. 21 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 27 20 º60 طول شرقی و ً17 35 º36 عرض شمالی، 837 متر، 31/2/1384، صابری 214، 409؛ 47 22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 748 متر، 11/2/1385، صابری 1223.

 

پنیر‌کیان {Malvaceae}

Alcea rtyticarpa (Trautv.) Iljin, Fl. URSS. 15:115(1949).

-- var. tiliacea (Bornm.) Pakravan, Iran. Journ. Bot. 12, 1: 97 (2006).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 4 23 º60 طول شرقی و ً59 35 º36 عرض شمالی، 709 متر، 1/4/1384، صابری 772.

 

شقایقیان {Papaveraceae}

Glaucium elegans Fisch. & C.A.Mey., Ind. Sem. Hort. Petrop.1: 29 (1835).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 31 22 º60 طول شرقی و ً10 35 º36 عرض شمالی، 653 متر، 11/2/1385، صابری 1182، 1535.

Hypecoum pendulum L., Sp. Pl. 124 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 18 22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 661 متر، 31/2/1384، صابری 410.

Papaver hybridum L., Sp. Pl. 506 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 23 22 º60 طول شرقی و ً90 35 º36 عرض شمالی،636 متر، 11/2/1385، صابری 1259.

P. pavoninum Fisch. & C.A.Mey., Ind. Sem. Hort. Petrop. 9: 82 (1838).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 759 متر، 31/2/1384، صابری 282، 446، 555؛ 9 23 º60 طول شرقی و ً54 35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 11/2/1385، صابری 1301.

Roemeria refracta DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 93 (1821).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً47 35 º36 عرض شمالی، 759 متر، 11/2/1385، صابری 1082.

 

بارهنگیان {Plantaginaceae}

Plantago lanceolata L., Sp. Pl. 113 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 759 متر، 26/2/1384، صابری 4.

 

کلاه میرحسنیان {Plumbaginaceae}

Cephalorhyzum turcomanicum Popov, Fl. URSS.18: 746 (1952).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 52 22 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 772 متر، 10/3/1384، صابری 699.                                  

 

علف هفت بندیان {Polygonaceae}

Polygonum argyrocoleon Steud. ex Kunze, Linnaea 20: 17 (1847).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 759 متر، 26/2/1384، صابری 161؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 10/3/1384، صابری 517؛ 11 23 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 661 متر، 1/4/84، صابری 777، 826.

P. aviculare L., Sp. Pl. 362 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً1 35 º36 عرض شمالی، 762 متر، 26/2/1384، صابری 92.

P. hyrcanicumRech.f., Ann. Nat. Mus. Wien 53, 1: 352 (1942).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 14 23 º60 طول شرقی و ً50 35 º36 عرض شمالی، 750 متر، 10/3/1384، صابری 727، 747.

P. patulum M.B., Fl. Taur.-Cauc.1: 304 (1808).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 5 23 º60 طول شرقی و ً32 35 º36 عرض شمالی، 906 متر، 26/2/1384، صابری 92، 112؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 1/4/84، صابری 782.

P. polycnemoides Jaub. & Spach, Ill. Pl. Or. 2: 30 (1845).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً3 35 º36 عرض شمالی، 760 متر، 26/2/1384، صابری 86.

 

پامچالیان {Primulaceae}

Androsace maxima L., Sp. Pl. 141 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 6 23 º60 طول شرقی و ً58 35 º36 عرض شمالی، 709 متر، 10/3/1384، صابری 569، 766؛ 47 22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 748 متر، 11/2/1385، صابری 1070، 1440، 1519.

 

آلاله ییان {Rananculaceae}

Consolida leptocarpa Nevski, Acta Inst. Bot. Acad. Sci. URSS. Ser.1, 4: 296 (1937).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً49 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 31/2/1384، صابری 367.

C. orientalis (Gay) Schrod., Abh. Zool. -Bot. Ges. Wien 4: 62 (1909).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 32 22 º60 طول شرقی و ً3 35 º36 عرض شمالی، 634 متر، 31/2/1384، صابری 352.

C. rogulosa (Boiss.) Schrod., Ann. Nat. Hofmus. Wien 27: 43 (1913).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 830 متر، 31/2/1384، صابری 357.

Delphinium semibarbatum Bienert ex Boiss., Fl. Or.1: 92 (1867).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 4 23 º60 طول شرقی و ً14 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 26/2/1384، صابری 53؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 10/3/1384، صابری 329، 436؛ 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 782 متر، 1/4/84، صابری 771.

Nigella integrifolia Regel, Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 43, 2: 246 (1870).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 11 23 º60 طول شرقی و ً32 35 º36 عرض شمالی، 882 متر، 10/3/1384، صابری 576، 605، 812؛ 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 11/2/1385، صابری 1457.

Thalictrum isopyroides C.A. Mey. in Ledeb., Fl. Alt. 2: 364 (1830).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً49 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 11/2/1385، صابری 1167.

گل سرخیان{Rosaceae}

Amygdalus spinosissima Bunge, Alexandri Lehmann, ReI. Bot.1: 106 (1851).

--subsp. turcomanica (Lincz.) Browich, Fl. Iranica, 66: 180 (1969).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 7 23 º60 طول شرقی و ً29 35 º36 عرض شمالی، 942 متر، 2/4/1384، صابری 764، 819.

 

روناسیان {Rubiaceae}

Callipeltis cucullaria (L.) DC., Prodr. 4: 613 (1830).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً49 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 11/2/1385، صابری 1105.

Crucianella gilanica Trin., Mem. Acad. Scienc. Petersb. 6: 493 (1818).

--subsp.transcaspica (Ehrend.) Ehrend. & Schoenb- Tem., Pl. Syst. Evol. 165: 125 (1989).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً49 35 º36 عرض شمالی، 737 متر، 10/3/1384، صابری 619.

Galium aparine L., Sp. Pl. 157 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 11/2/1385، صابری 1362، 1375، 1390.

G. spurium L., Sp. Pl. 106 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 759 متر، 26/2/1384، صابری 57؛ 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 11/2/1385، صابری 1121، 1365.

G. tricornutum Dandy, Watsonia 4: 47 (1957).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً57 35 º36 عرض شمالی، 727 متر، 10/3/1384، صابری 526؛ 13 23 º60 طول شرقی و ً33 35 º36 عرض شمالی، 869 متر، 11/2/1385، صابری 1000، 1122.

G. verticillatum Danth. ex Lam., Encycl. 2: 585 (1788).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 29 22 º60 طول شرقی و ً3 35 º36 عرض شمالی، 663 متر، 11/2/1385، صابری 1439.

 

سدابیان {Rutacae}

Haplophyllum acutifolium (DC.) G.Don, Gen. Syst. 1: 780(1831).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 26/2/1384، صابری 69، 91؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 10/3/1384، صابری 474؛ 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 759 متر، 11/2/1385، صابری 810.

H. pilosum Stschegleev ex Turcz., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 32, 1: 273 (1859).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً57 35 º36 عرض شمالی، 727 متر، 2/4/1384، صابری 806، 823.

 

گل میمونیان{Scrophulariaceae}

Scrophularia striata Boiss., Fl. Or. 4: 413 (1875).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 31/2/1384، صابری 477، 556؛ 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 10/3/1384، صابری 660.

Veronica argute-serrata Regel & Schmelh. In Regel, Acta Horti Petrop. 5(2): 626 (1878).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً49 35 º36 عرض شمالی، 763 متر، 26/2/1384، صابری 32.

 

گزیان {Tamaricaceae}

Tamarix korolkowii Regel & Schmalh., Acta Hort. Petrop. 5: 582 (1877).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 7 22 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 614 متر، 2/4/1384، صابری 998.

 

مازِریونیان{Thymelaeaceae}

Diarthron vesiculosum (Fisch. & C.A.Mey. ex Kar. & Kir.) C.A.Mey., Bull. Phys.-Matt. Acad. Petersb.1: 359 (1843).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 22 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 640 متر، 26/2/1384، صابری 76.

 

قیچیان {Zyogphyllaceae}

Peganum harmala L., Sp. Pl. 444 (1753).

--var. harmala

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 3 23 º60 طول شرقی و ً58 35 º36 عرض شمالی، 728 متر، 1/4/84، صابری 664، 683.

Zygophyllum atriplicoides Fisch & C.A.Mey., Ind. Sem. Horti Petrop.1: 41 (1835).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 26/2/1384، صابری 250، 256؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 10/3/1384، صابری 319.

 

2- تک لپه‌ای‌ها

نرگسیان {Amaryllidaceae}

Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb., App. Bot. Reg. 37 (1821).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 8 22 º60 طول شرقی و ً26 35 º36 عرض شمالی، 632 متر، 31/2/1384، صابری 452.

 

زنبقیان {Iridaceae}

Iris kopetdaghensis (Vved.) Mathew & Wendelbo, Fl. Iranica 61: 112 (1975).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 10 23 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 922 متر، 11/2/1385، صابری 1502.

 

سوسنیان {Liliaceae}

Allium giganteum Regel, Gartenfl. 32: 97 (1883).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 3 23 º60 طول شرقی و ً17 35 º36 عرض شمالی، 810 متر، 26/2/1384، صابری 14، 83؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 31/2/1384، صابری 208.

A. rubellum M.B., Fl. Taur. -Cauc.1: 264 (1808).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 14 23 º60 طول شرقی و ً48 35 º36 عرض شمالی، 777 متر، 31/2/1384، صابری 449.

Bellevalia saviczii Woron., Bull. Bot. Princ. URSS. 26: 614 (1927).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 14 23 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 857 متر، 10/3/1384، صابری 527.

Eremurus olgae Regel, Acta Horti Petrop. 2: 430 (1873).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 7 23 º60 طول شرقی و ً31 35 º36 عرض شمالی، 925 متر، 1/4/84، صابری 825.

Gagea ova Stapf, Denkschr. Acad. Wiss. Wien Math. –Nat. Kl. 50: 16 (1885).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 3 23 º60 طول شرقی و ً58 35 º36 عرض شمالی، 728 متر، 11/2/84، صابری 1423.

Scilla khorassanica Meikle, Kew Bull. 30: 533 (1975).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 31/2/1384، صابری 270.

Tulipa micheliana Hoog, Gard. Chron. 31: 350 (1902).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 3 23 º60 طول شرقی و ً57 35 º36 عرض شمالی، 736 متر، 10/3/1384، صابری 585.

 

گندمیان {Poaceae}

Aegilops crassa Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. Ser.1, 7: 129 (1846).

-- var. macrathera Boiss., Fl. Or. 5: 677 (1884).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 760 متر، 2/4/1384، صابری 615.

Ae. kotschyi Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. Ser.1, 7: 129 (1846).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 27 20 º60 طول شرقی و ً17 35 º36 عرض شمالی، 837 متر، 31/2/1384، صابری 442.

Ae. tauschii Cosson, Not. Grit. Fasc. 2, 69 (1849).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 26/2/1384، صابری 12؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 31/2/1384، صابری 337، 384.

Ae. triuncialis. L., Sp. Pl. 1051 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 22 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 640 متر، 31/2/1384، صابری 336، 381؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 31/2/1384، صابری 440.

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl., Fl. Ital.1: 461 (1848).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 32 22 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 692 متر، 10/3/1384، صابری 671؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 10/3/1384، صابری 701.

Avena fatua L., Sp. Pl. 80 (1753).

-- var. fatua

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 13 23 º60 طول شرقی و ً2 35 º36 عرض شمالی، 760 متر، 31/2/1384، صابری 257.

A. ludoviciana Durieu, Act. Soc. Linn. Bordeaux 2: 41 (1855).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 859 متر، 26/2/1384، صابری 138.

A. wiestii Steud., Syn. Pl. Glum.1: 231 (1854).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 19 22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 658 متر، 31/2/1384، صابری 351؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 10/3/1384، صابری 544.

Boissiera squarrosa (Banks & Soland.) Nevski, Acta Univ. As. Med. Ser. 8b, Fasc.17: 30 (1934).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 32 22 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 705 متر، 31/2/1384، صابری 123، 382.

Bromus danthoniae Trin. In C. A. Mey., Verz. Pfl. Cauc. 24 (1831).

-- var. danthoniae

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 31/2/1384، صابری 442؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 10/3/1384، صابری 509، 531.

-- var. uniaristatus Melderis, Ark. Bot. Ser. 2, 5: 63 (1959).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 5 23 º60 طول شرقی و ً38 35 º36 عرض شمالی، 817 متر، 10/3/1384، صابری 332.

B. oxyodon Schrenk, Bull. Acad. Sci. Petersb.10: 355 (1842).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 34 22 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 705 متر، 10/3/1384، صابری 523، 533، 553.

B.sericeus Drobov, Feddes Repert. 21: 39 (1925).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 19 22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 658 متر، 31/2/1384، صابری 530.

B. squarrosus L., Sp. Pl. 76 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 14 23 º60 طول شرقی و ً48 35 º36 عرض شمالی، 778 متر، 10/3/1384، صابری 600، 627.

B. tectorum L., Sp. Pl. 77 (1753).

-- var. hirsutus Regel, Acta Horti Petrop. 7: 600 (1880).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 18 22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 661 متر، 26/2/1384، صابری 36، 186؛ 12 22 º60 طول شرقی و ً24 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 31/2/1384، صابری 390، 496.

-- var. tectorum

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 859 متر، 26/2/1384، صابری 206، 296؛ 9 23 º60 طول شرقی و ً54 35 º36 عرض شمالی، 731 متر، 31/2/1384، صابری 414، 546؛ 13 23 º60 طول شرقی و ً33 35 º36 عرض شمالی، 869 متر، 10/3/1384، صابری 733.

Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski in Komar., Fl. URSS. 2: 663 (1934).

-- var. bonaepartis

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 32 22 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 692 متر، 26/2/1384، صابری 151؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 31/2/1384، صابری 314.

Heteranthelium piliferum (Banks & Soland.) Hochst. In Ky. Pl. Alepp. Exsicc. no 130 (1843).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 3 23 º60 طول شرقی و ً58 35 º36 عرض شمالی، 728 متر، 11/2/1385، صابری 1068.

Hordeum distichon L., Sp. Pl. 85 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 3 23 º60 طول شرقی و ً58 35 º36 عرض شمالی، 728 متر، 31/2/1384، صابری 325.

H. glaucum Steud., Syn. Pl. Glum.1: 352 (1854).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 12 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 859 متر، 26/2/1384، صابری 39، 45؛ 6 22 º60 طول شرقی و ً28 35 º36 عرض شمالی، 626 متر، 31/2/1384، صابری 125، 155، 181؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 829 متر، 31/2/1384، صابری 252، 301؛ 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 10/3/1384، صابری 415، 465.

H. spontaneum C.Koch, Linnaea 21: 430 (1848).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 11 23 º60 طول شرقی و ً43 35 º36 عرض شمالی، 812 متر، 10/3/1384، صابری 486.

H. vulgare L. Sp. Pl. 84 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 830 متر، 26/2/1384، صابری 175.

Lophochloa phleoides (Vill.) Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 42 (1830).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 32 22 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 692 متر، 31/2/1384، صابری 361.

Melica persica Kunth, Rev. Gram. I: 122, 351, (1830).

--subsp. persica

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 15 23 º60 طول شرقی و ً38 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 10/3/1384، صابری 599.

Phalaris minor Retz., Obs. Bot. 3: 8 (1783).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 4 23 º60 طول شرقی و ً32 35 º36 عرض شمالی، 908 متر، 10/3/1384، صابری 550.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 324 (1841).

--var.australis

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 19 22 º60 طول شرقی و ً25 35 º36 عرض شمالی، 600 متر، 31/2/1384، صابری 215.

Poa bulbosa L., Sp. Pl. 70 (1753).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 3 23 º60 طول شرقی و ً17 35 º36 عرض شمالی، 810 متر، 26/2/1384، صابری 33؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 31/2/1384، صابری 260،264، 281، 295؛ 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 31/2/1384، صابری 362.

Stipa barbata Desf., Fl. Atlant. 1: 97 (1798).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 9 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 865 متر، 3/4/84، صابری 891.

Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski, Acta Univ. As. Med. Ser. 8 b, Fasc.17: 39 (1934).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 19 23 º60 طول شرقی و ً34 35 º36 عرض شمالی، 853 متر، 26/2/1384، صابری 95؛ 32 23 º60 طول شرقی و ً21 35 º36 عرض شمالی، 705 متر، 26/2/1384، صابری 128؛ 15 23 º60 طول شرقی و ً37 35 º36 عرض شمالی، 453 متر، 31/2/1384، صابری 482؛ 5 23 º60 طول شرقی و ً20 35 º36 عرض شمالی، 850 متر، 10/3/1384، صابری 578، 625.

Vulpia persica (Boiss. & Buhse) V.Krecz. & Bobrov in Komar., Fl. URSS. 2: 535 (1934).

نمونه‌های جمع‌آوری شده: 29 22 º60 طول شرقی و ً3 35 º36 عرض شمالی، 648 متر، 11/2/1385، صابری 1235.

اسدی، م. (سر ویراستار) (1389- 1367) فلور ایران. شماره‌های 1-67، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران.

درویش‌زاده، ع. (1370) زمین‌شناسی ایران. نشر ندا، تهران.

قهرمان، ا. و عطار، ف. (1377) تنوع زیستی گونه‌های گیاهی ایران. انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

Archibold, O. W. (1996) Ecology of world vegetation. Chapman and Hall, Inc., London.

Davis, P. H. (ed.) (1965-1988)Flora of Turkey, vols. 1-10. University of Edinburgh Press.

Komarov, V. L. and Shishkin, B. K. (eds.) (1963–2001). Flora of the U.S.S.R. vols. 1-30. Institute of Paper Science and Technology and Keter Press, and Shiva Offset Press, Jerosalem.

Rechinger, K. H. (ed.). (1963-2010) Flora Iranica, nos. 1-178. Akademische Drucku. Varlasanstalt, Graz.

Takhtajan, A. (1986) Floristic region of the world.University of California Press, Los Angeles.

Zohary, M. (1973) Geobotanical foundations of the Middle East. 2 vols. Stuttgart.

Zohary, M. and Feindbrun-Dothan, N. (1966-1986) Flora Palestina, vols. 1-4, Academic Press, Jerosalem.