مقایسه زیست‌سنجی دو زیر گونه اسمی Barbus capito capito و Barbus capito conocephalus در حوزه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه محیط‌زیست، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران،‌ ایران

چکیده

برای Barbus capito توسط‌ Berg (1949-1948) و برخی‌ دیگر از مؤلفان‌ دو زیرگونه‌ معرفی شده‌ است. برای تشخیص این 2 شکل بر روی 35 نمونه که در حوزه جنوبی خزر جمع‌آوری شده بودند،‌ اندازه‌گیری‌ انجام شد. تمام این نمونه‌ها در ناحیه جنوبی دریای خزر گردآوری شده‌اند و جزیی از نمونه‌های موجود در موزه تاریخ طبیعی کانادا (CMN) هستند. برای تحلیل تفاوت‌های مورفولوژیک آنها از تحلیل‌‌های آماری PCA و DFA استفاده شد. تفاوت‌‌های‌ دو گروه‌ در طول‌ سر، طول‌ باله‌ دمی، طول‌ سبیلک‌‌ها و طول باله پشتی پنهان‌ است. بر مبنای این تحلیل‌ها، شواهد برای تفکیک این دو زیر گونه به دو گونه مستقل‌ کافی‌ نیست و با توجه به سایر اختلافات، طول سر به عنوان ویژگی ثابت و متمایزکننده‌ای قلمداد نشد. به هر حال، در نواحی جنوبی دریای خزر، علاوه بر زیر گونه معمولی، واریته‌ای از این گونه با سر بزرگتر و طول باله چنگالی بزرگتر و طول باله سینه‌ای بزرگتر یافت شده است. و این دو گروه نیز به عنوان‌ دو واریته‌ یا دو فرم‌ قلمداد شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of two subspecies of Barbus capito in southern parts of Caspian Sea basin

نویسنده [English]

  • Jalal Valiallahi
Department of Environment, Shahied Rajaee Teacher Training University, Lavizan, Tehran, Iran
چکیده [English]

As for Barbus capito, two subspecies have been reported by L. S. Berg (1949) and other authors. To distinguish these two forms, 35 specimens were examined according to the main reported differences. All of these specimens have been collected in southern parts of Caspian Sea and are part of CMN (Canadian Museum of Nature) fish collection mainly collected by B. W. Coad. To analyze patterns of morphological variation in these specimens, PCA and DFA were used. The main differences were in head length, dorsal body length, caudal length and barbells length. There were no distinguishable characters for separating these two forms into two species. Considering other differences, the head length was not stable and could not be regarded as a distinctive character. However, in south of Caspian Sea, in addition to typical B. capito there were variations within this species with bigger head, longer caudal fork and longer pectoral.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbus Capito
  • Statistical analyzing
  • Principal Component Analyzing
  • Variety

ولی‌الهی، ج. (1380) بازنگری طبقه‌بندی مورفولوژیک و مولکولی باربوس ماهیان ایران، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، نور.

ولی‌الهی، ج. (1384) SYSTAT® نرم‌افزار تحلیل‌های آماری برای تمام عرصه‌های دانش و تکنولوژی. انتشارات دانشگاه شهید رجایی، تهران.

Berg, L. S. (1948-1949) Freshwater fishes of the USSR and adjacent countries. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem.

Moyle, P. B. (1988) FISHES An introduction to ichthyology. Prentice Hall. New Jersey.

Reist, J. D. (1986) An empirical evaluation of coefficients used in residual and allometric adjustment of size covariation. Canadian Journal of Zoology 64:1363-1368.