ریز ریخت‌شناسی و اولین گزارش از حضور Nonea stenosolen Boiss. & Balansa (Boraginaceae) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء، تهران، ‌ایران

چکیده

گونه Nonea stenosolen Boiss. & Balansa از تیره گاوزبان، برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. این نمونه در حین بررسی‌های صحرایی در منطقه کردستان در سال 1387 جمع‌آوری شد. تصاویر و جزییات گونه جدید همراه با یادداشت‌هایی در مورد گونه و توزیع آن در ایران آمده است. بررسی‌های ریز ریخت‌شناسی بر روی دانه گرده و سطح مریکارپ نیز انجام شده است. دانه‌های گرده ناجور قطب و تری پانتوکلپوریت بوده و دارای سطحی نسبتاً صاف هستند. سطح مریکارپ، واجد زگیل‌های سفید و بستر چین خورده‌ای است که شاخص‌ترین صفت تشخیصی در این گونه محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Micro-morphological study and First record of Nonea stenosolen Boiss. & Balansa (Boraginaceae) from Iran

نویسنده [English]

  • Maryam Keshavarzi
Department of Biology, Faculty of Science, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

For the first time, Nonea stenosolen Boiss. & Balansa (Boraginaceae) is recorded from Iran. The specimen was collected during a field investigation in Kurdistan in 2008. Illustrated descriptions of the species together with a short note on the species as well as its distribution in Iran are provided. Micro-morphological studies on pollen grains and also fruit surface were performed. Pollen grains were heteropolar and 3panto colporate with more or less psilate surface. Mericarp surface had white glands on a wrinkled substrate which is the most important diagnostic feature in species recognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Boraginaceae
  • Nonea stenosolen

خاتمساز، م. (1381) تیره گل گاوزبان، جلد 39، سازمان تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، وزارت جهاد کشاورزی، تهران.

Baytop, A. (1979) Nonea Medicus. In: Flora of Turkey and The East Aegean Islands (ed. Davis, P. H.) Vol 6. University Press, Edinburgh.

Bigazzi, M. and Selvi, F. (1998) Pollen morphology in the Boragineae (Boraginaceae) in relation to the taxonomy of the tribe. Plant Systematics and Evolution 213: 121-151.

Bigazzi, M., Selvi, F. and Hilger, H. H. (2004) Nonea pisidica (Boraginaceae- Boragineae), a new species from southwest Anatolia and its relationships inferred from karyology and cpDNA sequences. Plant Biosystematics 138(2):135-144.

Riedle, H. (1967) Boraginaceae. In: Flora Iranica (ed. Rechinger, K. H.) Vol. 48. Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz.