مطالعه اکولوژیک و تنوع گونه‌ای اوگلنوفایت‌های (Euglenophyta) دریاچه سد زاینده‌رود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

دریاچه زاینده‌رود، بزرگترین دریاچه استان اصفهان با مساحتی حدود 48 کیلومتر مربع در غرب شهر اصفهان واقع شده است. به منظور شناسایی و بررسی اکولوژیک جمعیت‌های اوگلنوفایت‌ها و مقایسه تنوع گونه‌ای آنها در طول فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان، نمونه‌برداری در 4 ایستگاه از آبان 1384 تا شهریور ماه 1385 انجام شد. طی تحقیقات انجام شده، 4 جنس و 9 گونه شناسایی شد. Euglena proxima Dang. ، Phacus caudatus var. ovalis Drez. و Trachelomonas robusta Swir. از بیشترین تراکم گونه‌ای به ترتیب با مقدار 1420، 952 و 2380 سلول در سانتی‌متر مکعب برخوردار بودند. در این تحقیق، همچنین فاکتورهای اکولوژیک، نظیر دما، شوری، pH ، EC و یون‌های فسفات و نیترات در زمان‌های مختلف نمونه‌برداری و اندازه‌گیری شدند. تراکم گونه‌ها و شاخص تنوع اوگلنوفایت‌ها در هر فصل محاسبه گردید که بیشترین تراکم گونه‌ای در فصل بهار با تعداد 2380 سلول در سانتی‌متر مکعب در ایستگاه یان چشمه در سطح آب شمارش گردید. با توجه به اینکه این گونه‌ها بر اساس شاخص پالمر به عنوان شاخص‌های مهم آلودگی آب محسوب می‌گردند، بررسی اکولوژیک و تنوع گونه‌ای این شاخه از جلبک‌ها بسیار حایز اهمیت است و بر اساس نتایج این دریاچه در زمره آب‌های الیگو- مزوتروف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Species diversity and ecological studies Euglenophyta in the Zayandeh Rood lake dam

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Shams
  • Saeed Afsharzadeh
Department of Biology, Faculty of Science, Univercity of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Zayandeh Rood Lake, as the largest Isfahan natural Lake, is located in the west of Isfahan city with the area of about 48 km2. Sampling of Euglenophyta was done in four stations from August 2005 through June 2006. Ecological factors such as pH, EC, salinity, temperature and various nutrients were measured. A total of 4 genus and 9 species were identified in this lake. Euglena proxima Dang., Phacus caudatus var. ovalis Drez. and Trachelomonas robusta Swir., showed high density 1420, 952, 2380 cell/cm3, respectively. In this lake density of Euglenophyta increased in warm seasons because of high ions such as nitrate and phosphate. Based upon algal flora results, Zayandeh Rood dam lake could be regarded as an oligo-mesotrophic lake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Species Diversity
  • Euglenophyta
  • Zayandeh Rood Dam Lake
  • Physical-Chemical Factors

ریاحی، ح. (1377) جلبک‌شناسی. نشر دانشگاه الزهراء، تهران.

مقدم، ف. (1355) بررسی لیمنولوژیکی دریاچه ولشت و مطالعه فیتوپلانکتون‌ها و جلبک‌های اپی‌فیت. گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی علوم پایه، دانشگاه تهران، تهران.

APHA. (1986) Standard method for the examination of water and wasterwater (17th ed). American Public Healeh Association, Washington.

Atici, T. (2002) Nineteen new records from Sariyar dam reservoir phytoplankton for Turkish freshwater algae. Biology 26: 485-490.

Barone, R. and Flores, L. N. (1994) Phytoplankton dynamics in a shallow, hypertrophic reservoir (Lake Arancio, Scily). Hydrobiologia 289: 199- 214.

Cocquyt, C. and Vyverman, W. (2005) Phytoplankton in Lake Tanganyika: a comparison of community composition and biomass of Kigoma with previous studies 27 years ago. Journal of Great Lakes Research 31: 535- 546.

Danilov, R. A. and Ekelund, N. G. A. (2001) Phytoplankton communities at different depths in two eutrophic and oligotrophic temperature lakes at higher latitude during the period of ice cover. Acta Protozoologica 40: 197-201.

Dogadina, T. V., Behrouz Zarei, D. and Gorbulin, O. S. (2002) Algae of Enzeli swamp (Iran), International Journal on Algae 4(4):81-87.

Haraughty, S. J., and Burks, S. L. (1996) Nutrient limitation in Lake Tenkiller, Oklahama. Freshwater Ecology 11(1):91-100.

Prescott, G. W. (1970) Algae of wastern great lakes area. 4th Ed, William C. Brown Company Publisers, Lowa.

Prescott, G. W. (1984) How to know the freshwater algae. William C. Brown Company Publisers, Lowa.

Rassashko, I. F. and Karymashkov, O. A. (1992) Phytoplankton of the upper Dnieper and its tributaries in the belorussian polesie. Gidrobiologia 27(5): 46- 52.

Salmaso, N., Morabito, G., Mosello, R., Garibaldi, L., Simona, M., Buzzi, F. and Ruggiu, D. (2003) A synoptic study of phytoplankton in the deep lakes south of the Alps (lakes Garda, Iseo, Como, Lugano and Maggiore). Journal of Limnology 62(2): 207- 227.

South, G. R. and Whittick, A. (1987) Introduction to phycology. Blackwell Scientific Publications, Oxford, Canada.

Whitford, L. A. and Schumacher, G. J. (1984) A manual of fresh-water algae. Sparks Press. New York.

Zarei Darki, B. (2002) Algae of biological ponds (Isfahan province, Iran). Bulletin of Kharkov National University 9 (1): 96-101.