سیستماتیک جنس‌های .Pulicaria Gaertn و Platychaete Boiss. از تبار Inuleae s.str. (Asteraceae) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران

2 دانشیار علوم گیاهی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

3 استاد بخش گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران، ایران

چکیده

جنس Pulicaria Gaertn. متعلق به تبارs.str. Inuleae از تیره Asteraceae است و در ایران دارای 5 گونه (.dysenterica, P. vulgaris, P. arabica, P. gnaphalodes P وP. salvifolia) است. صفات متمایزکننده ریختی در این جنس مربوط به ویژگی‌های جقه، فندقه، جام، برگه‌های گریبان و شکل برگ‌ها هستند. چون این تاکسون به
Boiss. Platychaete از همین تبار بسیار نزدیک است، در مطالعات اخیرتوسط Anderberg جنس Platychaete با آن مترادف گردیده است. جنس Platychaete در ایران دارای 5 گونه | P. glucescens، P. mucronifolia)
P. carnosa، P. velutina و P. aucheri) است. در این مطالعه، جدایی و مترادف بودن آنها بررسی و ادغام این دو جنس تأیید شد. همچنین کلید شناسایی گونه‌ها، شاخه نگاره و نقشه پراکنش هر یک از آنها در ایران تهیه گردید و مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Systematic of genera Pulicaria Gaertn. and Platycheteae Boiss. from tribe Inuleae s.str (Asteraceae) in Iran

نویسندگان [English]

  • Peyman Zarin 1
  • Farrokh Ghahremaninejad 2
  • Ali Asghar Maassoumi 3
1 Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran
2 Tarbiat Moaallem University
3 Research Institue of Forests snd Rangelands, Iran
چکیده [English]

The genus Pulicaria Gaertn belongs to the tribe Inuleae (Asteraceae). This genus includes five species in Iran (P. dysenterica, P. vulgaris, P. Arabica, P. gnaphalodes and P. salvifolia). The most diagnostic morphological characteristics were kind of pappus, achene, corolla, phyllaries and form of leafs. In the recent study by Anderberg, focusing on the close relationship between the genus Pulicaria and platychaete, they have been announced synonymous. Platychaete includes five species in Iran (P. glucescens, P. carnosa, P. velutina, P. mucronifolia and P. aucheri). In this study the relationships between them were confirmed and therefore, the Anderberg’s view of convergence of the two genera was attested. Also, species identification key, phenogram and distribution map in Iran were provided and discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asteraceae
  • Inuleae s.str
  • Platychaete
  • Pulicaria
  • Morphology

Anderberg, A. A. (1994) Tribe Inuleae. In: Asteraceae, Cladistics and Classification (ed. Bremer, K.) 273-291. Timber press, Portland, Oregon.

Anderberg, A. A. (1991) Taxonomy and phylogeny of the tribe Inuleae (Asteraceae). Plant Systematics and Evolution 176: 75-123

Anderberg, A. A. (1989) Phylogeny and reclassification of the tribe Inuleae (Asteraceae). Canadian Journal of Botany 67: 2277-2296.

Bremer, K. (1994) Asteraceae Cladistics and Classification. Timber Press, Portland, Oregon.

Golubko, V. F. (1990) Compositae-Inuleae- pulicaria. In: Flora of the USSR (ed. Shishkin, B. K.) 25: 524-534. bishen singh mahendra pal singh & Koeltz Scientific Books.

Grierson, A. J. C. (1979) Inuleae – pulicaria. In: Flora of Turkey and East Aegean Island 5: 74-77. Edinburgh University Press.

Karis, P. O. (1993) Morphological phylogenetics of the Asteraceae- Asteriodeae, with notes on character evolution. Plant Systematics and Evolution186: 69-93.

Lack, H. W. (1980) Compositae-Inuleae-Pulicaria. In: Flora Iranica (ed. Rechinger, K. H.) 145: 112-119.

Mabberley, D. J. (2008) The Plant-Book: A portable dictionary of the vascular plants. Cambridge University Press, Cambridge.

Qaiser, M. and Abid, R. (2003) Asteraceae (II) Inuleae, Plucheeae & Gnaphalieae – Pulicaria. In: Flora of Pakistan (eds. Ali, S. L. and Qaiser, M.) 210: 57-82. Missouri Botanical Press.