اهمیت تاکسونومیکی ریخت‌شناسی و تشریح اپیدرم برگچه و دمگل آذین گونه Trigonella disperma Bornm. ex Vassilcz.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشیار علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

در این تحقیق، ویژگی‌‌های تشریحی دمگل آذین و اپیدرمی برگچه در 8 جمعیت از گونهTrigonella disperma در ایران مطالعه گردید. برخی صفات مطالعه شده از این قرار است: تعداد لایه کلانشیم، پارانشیم، فیبر اسکلرانشیم، تعداد دستجات آوندی، تراکم و اندازه روزنه در دو سطح برگچه، نوع روزنه، شکل سلول‌های اپیدرمی و غیره. جمعیت‌های مطالعه شده تنوع درخور توجهی را در صفات مطالعه شده نشان دادند. نتایج به دست آمده، به منظور نشان دادن تنوع مذکور با استفاده از نرم‌افزار MVSP ver3.1 آنالیز شدند که با توجه به گروه‌های فنتیکی، وجود تنوع درون گونه‌ای تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The taxonomic importance of leaf epidermis morphology and peduncle anatomy in Trigonella disperma Bornm. ex Vassilcz.

نویسندگان [English]

  • Massoud Ranjbar 1
  • Zahra Hajmoradi 2
  • Roya Karamian 3
1 Department of Biology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Department of Biology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

In this research, anatomical characteristics of peduncle and of epidermis in eight populations of Trigonella disperma in Iran were studied. Various anatomical characters were compared such as number of collenchyma, parenchyma, sclerenchyma fiber layers, and number of vascular bundles, density and size of stomata in adaxial and abaxial surfaces of leaflet, stomata type and epidermal cell shape. A variety of noticeable anatomical features were seen in the studied populations. Obtained results were analyzed by means of MVSP ver3.1 which attest intraspecific variations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Anatomy
  • Stomata
  • Trigonella disperma

استیس، سی. اِی. (1375) تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی، ترجمه خسروی، الف.، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز.

جونز، اس. بی. و لوچ سینگر، آ. اِی. (1384) سیستماتیک گیاهی، ترجمه رحیمی‌نژاد، م. ر.، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

قهرمان، الف. (1377) کورموفیت‌های ایران (سیستماتیک گیاهی). جلد دوم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

Kawshty, S. A., Abdalla, M. F., Gamal El Din, N. E. M. and Saleh, N. A. M. (1998) The chemosystematics of Egyptian Trigonella species. Biochemical Systematics and Ecology 26: 851-856.

Rakhee, S. D., Meena, D. L., Lal, B. C., Prabhakar, K. R. and Vıdya, S. G. (2004) Assessment of genetic diversity in Trigonella foenum-graecum and Trigonella caerulea using ISSR and RAPD markers. BMC Plant Biology 4:13.

Rechinger, K. H. (1984) Trigonella. In: Flora Iranica (ed. Rechinger, K. H.), Akademische Druck-u.-Verlagsanstalt, Graz, 157: 207-253.

Seçmen, Ö., Gemıcı, Y., Görk, G., Bekat, L. and Leblebıcı, E. (1998) Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Bornova- İzmir 238-240.

Singh, G. (2001) Plant systematics. 2nd Ed, Science Publish, New Hampshire, USA.