دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی ریخت‌سنجی آرایه‌های فرو‌گونه‌ای دو گونۀ تنگرس Rhamnus cathartica L. و Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey. از تیرۀ Rhamnaceae در شمال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

10.22108/tbj.2019.110861.1066

علی ستاریان؛ سمانه مهدیان؛ میثم حبیبی


2. تشخیص ویژگی‌های متمایزکنندۀ جنس .Rubus L در ایران با استفاده از الگوریتم‌های انتخاب ویژگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

10.22108/tbj.2019.111973.1072

محمد جواد شیخ زاده؛ حامد کوهستانی؛ راضیه کسلخه؛ علی ستاریان