نویسنده = نسترن جلیلیان
تعداد مقالات: 6
1. مطالعۀ ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و گرده‌شناسی جنس (Thymelaeaceae) Daphne L. در ایران

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 47-64

10.22108/tbj.2018.107967.1046

حامد خدایاری؛ اکرم فرامرزی؛ نسترن جلیلیان


2. بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه زریوار، مریوان، کردستان

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 69-102

10.22108/tbj.2016.21538

محمد عارف تبد؛ نسترن جلیلیان؛ حسین معروفی


3. بررسی سیتوتاکسونومی جنس Vicia از تیره Fabaceae در ایران

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 35-48

نسترن جلیلیان؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد


5. گیاهان دارویی‌ استان‌ کرمانشاه‌

دوره 4، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 69-78

مصطفی نعمتی پیکانی؛ نسترن جلیلیان


6. بررسی کاریوتیپی گونه‌هایی از بخش Vicia متعلق به جنس L. Vicia از تیرهLindl. Fabaceaeدر ایران

دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 17-24

نسترن جلیلیان؛ محمدرضا رحیمی‌ن‍ژاد رنجبر