نویسنده = مجید شریفی تهرانی
تعداد مقالات: 10
3. بررسی فلور کوه شیت در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 61-76

10.22108/tbj.2016.20976

رقیه دهقانی؛ مجید شریفی تهرانی؛ حمزه علی شیرمردی


4. ارزیابی روابط خویشاوندی کمپلکس Festuca-Lolium در ایران با استفاده از ردیف‌خوانی ناحیه بین ژنی trnH-psbA ژنوم کلروپلاستی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 57-68

سهیلا رئیسی چهرازی؛ مجید شریفی تهرانی؛ حجت‌اله سعیدی


5. جنس Fritillaria از تیره Liliaceae در ایران: پراکنش و نامگذاری گونه‌ها

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 49-70

مجید شریفی تهرانی؛ محفوظ ادوای؛ لیلا شبانی


6. روابط فنتیک Lolium s.l. از تیره Poaceae در ایران بر اساس پروفایل لکه‌های فلاونوئیدی و صفات ریخت‌شناسی کمّی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 97-110

سهیلا رئیسی چهرازی؛ حجت‌اله سعیدی؛ مجید شریفی تهرانی


8. تجمیع داده‌های فلوریستیک و اطلاعات نمونه‌های هرباریومی در ایران: طرح یک ساختار داده

دوره 5، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 75-94

مجید شریفی تهرانی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر


10. جنس Matricaria L. (Anthemideae, Asteraceae) در ایران: مطالعه کموتاکسونومیک بر اساس فلاونوئیدها

دوره 3، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 25-34

مجید شریفی تهرانی؛ نصراله قاسمی